6 Velykų sekmadienis (A)


Homilijos


Dvasios pažadas

5 min skaityti

Žemiškojo gyvenimo metu pats Jėzus buvo globėjas savo mokiniams. Dabar, rengdamasis nuo jų atsiskirti, jis žada jiems atsiųsti kitą Globėją. Jėzaus prašymu jį mokiniams atsiųs Tėvas. Mokiniams jo reikia, kad galėtų ištikimai tęsti Jėzaus mokymą ir vykdyti jo užduotį. Šis…

Guodžianti Dvasia

5 min skaityti

Šeštąjį Velykų sekmadienį dėmesys persikelia nuo Kristaus prie Šventosios Dvasios, nuo Prisikėlusiojo prie jo Dovanos. Rengiantis Sekminėms, prasideda tam tikra prasme mažasis adventas (lot. „adventus“ – atėjimas). Kristaus atėjimas buvo parengtas pranašų ir nurodytas Jono Krikštytojo. Šventosios Dvasios atėjimą paskelbė…

Liudyti viltį

5 min skaityti

Velykų laikotarpiu iš naujo atrandame viltį. Pirmasis Petro laiškas ragina mus sergėti savo širdyse Viešpatį Kristų ir būti visuomet pasirengusius įtikinamai paliudyti kiekvienam klausiančiam apie mumyse gyvenančią viltį. Šie žodžiai rodo, kad ankstyvojoje Bažnyčioje viltis buvo skiriamasis krikščionių bruožas, kurį…

Pasirengimas Sekminėms

5 min skaityti

Šio sekmadienio skaitiniai rengia Sekminių šventei. Evangelijoje Jėzus pažada mokiniams atsiųsti Globėją.  Šventoji Dvasia aiškiai veikia Petro ir Jono misijų darbe. Pilypo pamokslavimas ir gydymas Jėzaus vardu sukėlė mieste „didelį džiaugsmą”. Graikiškajame tekste pavartotas žodis, nusakantis trykšte trykštantį ir visa…

Pilypo klausimas

6 min skaityti

Šiame Evangelijos skaitinyje randame atsakymą į Pilypo prašymą : „Parodyk mums Tėvą”. Šito nori kiekvienas žmogus. Šiandien to teiraujamasi dar radikaliau: Ar Dievas apskritai egzistuoja? Jeigu Jis egzistuoja – ar galima su Juo bendrauti? Ar galima Dievą bent kiek pažinti?…

Tiesos Dvasia

4 min skaityti

Kiekvienas žmogus norėtų gyventi ramiai, laimingai ir džiaugsmingai, be problemų, sunkumų ir rūpesčių. Tai vienas didžiausių mūsų širdies troškimų. Atrodo, daug dedame pastangų, kad gyventume laimingai. Tačiau mūsų gyvenimas pažymėtas ir nerimo: ką mums atneš prasidėjusi diena, atėję naujieji metai,…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Meilės įsakymas

Mt 10, 37-38: Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. 38 Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. 

Mt 25, 34-36.40: Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! 35 Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, 36 buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane’. <…>  ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.

Jn 15, 10: Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje.

Gal 5, 6: Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, o vien tikėjimas, kuris veikia meile.

1 Pt 1, 7-9: Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. 8 Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę; tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, 9 nes žinotės gausią tikėjimo siekinį – sielų išganymą.

1 Jn 2, 3-6: Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. 4 Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos. 5 O kas laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame esame. 6 Kas tvirtina esąs jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo.

1 Jn 2, 9-11: Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. 10 Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nieko piktinančio nėra. 11 Kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje ir nežino, kur einąs, nes tamsa užgulė jam akis.

1 Jn 4, 7-12: Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. 8 Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. 9 O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. 10 Meilė – ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. 11 Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. 12 Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir jo meilė mumyse tobula tampa.

1 Jn 5, 2-3: Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. 3 Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs.

2 Jn 1, 5-6: O dabar prašau tave, ponia, – ne kaip rašydamas naują įsakymą, bet kaip tą, kurį turėjome nuo pradžios, – kad mylėtume vieni kitus. 6 O meilė – tai vaikščioti jo įsakymų keliais. Toks ir yra įsakymas, kurį girdėjote nuo pradžios: kad vaikščiotumėte meilės keliais.

Šventoji Dvasia

Jn 14, 23-26: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. 24 Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs. 25 Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, 26 o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 2746–2751: Kristaus malda per Paskutinę vakarienę;

KBK 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: Šventoji Dvasia – Globėja ir Guodėja;

KBK 1083, 2670–2672: maldauti Šventosios Dvasios.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

1 min skaityti

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir…

Jn 14:18-24 Matthew Henry glaustas komentaras

2 min skaityti

Kristus pažada, kad ir toliau rūpinsis savo mokiniais. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais ar beglobiais, nes nors ir paliksiu jus, bet palieku jums šią paguodą: aš ateisiu pas jus. Greitai ateisiu pas jus po savo prisikėlimo. Kasdien ateisiu pas jus savo…

Rodyti daugiau

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Kaip atrodo Dievas

1 min skaityti

6 metų mergaitei mokykloje piešiant piešinį prie jos prieina mokytoja ir paklausia: „ką tu pieši?” „Piešiu Dievą”, – atsakė ši. „Bet juk niekas nežino, kaip Dievas atrodo”, – sako mokytoja. „Na tuoj, po minutės sužinos”, – atsakė mergaitė.

Rodyti daugiau

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…

Dievas apdovanoja Danguje

1 min skaityti

Dangus yra karalystė, kurioje Dievas tuos, kurie jam ištikimai tarnavo, apdovanoja savo begalinės meilės ir amžinosios šlovės dovanomis. Šv. Inocentas III, Sermones, 51, 3

Dievo Žodis – viso gėrio šaltinis

1 min skaityti

Dievo žodis yra kupinas visokeriopo gėrio, nes jis yra nelyginant visų gėrybių pripildytas lobynas. Iš čia kyla tikėjimas, iš jo viltis, meilė, visos dorybės, visos Šventosios Dvasios dovanos, visi Evangelijos palaiminimai, visi geri darbai, visi gyvenimo nuopelnai, visa rojaus garbė: Priimkite…

Dvasia nuramina kūniškumą

1 min skaityti

Paragavus Dvasios skanumo ir gardumo, prėska tampa visa, kas kūniška. Šv. Kryžiaus Jonas, Šviesos ir meilės posakiai

Eucharistijos spinduliavimas

1 min skaityti

Kristaus buvimas Eucharistijoje panašus į radioaktyvų spinduliavimą. Jei tik mes čia ruoštume savo pamokslus, jei tik mes čia spręstume visas savo problemas… Gyvenimo pabaigoje labiausiai gailėsimės dėl vieno dalyko: kad Jis buvo taip arti mūsų, o mes buvome taip toli…

Rodyti daugiau

Ar čia nesu aš, tavo Motina?

4 min skaityti

Iš pasakojimo, tradiciškai vadinamo Nican Mopohua(Iš XVI a. Meksiko arkivyskupijos archyvo) 1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias.…

Malūnininkas ir sūnus

2 min skaityti

Sykį malūnininkas su sūnumi varė į miestą asilą, norėjo ten jį prekyvietėje parduoti. Sutinka jiedu arkliu bejojantį žmogų; šis šypsodamos ir sako „Na, negudrūs gi jūs vyrai, kad rankoje vedatės asilą ir nė vienas neužsėdat“.  Tėvas liepė sūnui sėsti ant asilo. Po…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Pagrindinis instrumentas

1 min skaityti

Universiteto pirmame kurse atvyko studentai. Susipažinimo šventėje buvo surengtas konkursas ir visos grupės turėjo paruošti po muzikinį kūrinį. Vienoje grupėje naujai išrinktas seniūnas padalijo visiems muzikos instrumentus. Vienai merginai – Natalijai, kuri jau 12 metų grojo pianinu ir buvo 4…

Popiežiaus atleidimas žudikui

2 min skaityti

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo…

Rodyti daugiau