3 gavėnios sekmadienis (A)


Homilijos


3 Gavėnios sekmadienis

6 min skaityti

Savo pontifikato pradžioje mūsų Popiežius Pranciškus rašė: „Evangelijos džiaugsmo, evangelii gaudium, prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su…

Apylankomis į tikėjimo kelią

4 min skaityti

Gavėnios ir Velykų laikotarpiu Jono evangelijai, kuri neturi „savo” metų liturginiame ABC cikle, tenka ypatinga vieta. Šiandieniniame skaitinyje ir dviejų tolesnių sekmadienių skaitiniuose pateikiami tarpusavyje susiję ilgi pasakojimai apie samarietę moterį, neregį nuo gimimo ir Lozorių; apimtimi juos pranoksta gal…

Gyvasis vanduo

5 min skaityti

Trečiasis išganymo istorijos slenkstis – išėjimas iš Egipto ir kelionė per dykumą vadovaujant Mozei. Iš buvusių vergų minios formuojasi Dievo tauta. Tačiau Raudonosios jūros bangos ir Sandoros kraujas nenumalšino šios tautos užsispyrimo. Svaiginančią laisvės patirtį netrukus pakeitė nuovargis ir irzlumas…

Malonių šulinys

5 min skaityti

Šventajame Rašte tai ne pirmas susitikimas prie šulinio. Taip pat prie šulinio susitiko Rebeka su Abraomo tarnu ir Rachelė su Jokūbu. Čia numalšinamas ne tik noras gerti; svarbiausia tai, kad ištroškusios širdys apdovanojamos meile. Jėzus taip pat prisėdo prie Jokūbo…

Mesijo atradimo džiaugsmas

6 min skaityti

Vanduo girdo ir gerus, ir blogus, kaip kad saulė šviečia geriesiems ir blogiesiems. Kristus per visus Evangelijos puslapius mus moko, jog ištroškusiam žmogui būtina paduoti atsigerti, nepaisant geras jis ar blogas. Prie Jokūbo šulinio susitinka du žmonės – žydas ir…

Susitikimas prie šulinio

6 min skaityti

Samarija – tai vidurinė Izraelio sritis (šiaurinė – Galilėja, pietinė – Judėja). Jos gyventojai buvo žydų ir kolonistų asirų mišinys ir todėl tikrųjų žydų laikomi pusiau pagonimis. Jų šventyklą ant Garizimo kalno nugriovė Judėjos karalius Jonas Hirkanas 129 m. prieš…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Susipažinimai prie šulinio:

Pr 24, 43-45: Aš stoviu čia prie vandens šaltinio. Tebūna ta jauna moteris, atėjusi semtis vandens, kurios aš paprašysiu: ‘Prašyčiau pagirdyti mane gurkšniu vandens iš savo ąsočio’, 44 ir kuri man atsakys: ‘Atsigerk tu pats, aš pasemsiu vandens ir tavo kupranugariams’, – tebūna ji ta moteris, kurią VIEŠPATS paskyrė mano šeimininko sūnui’. 45 Man dar nebaigus širdyje kalbėti, išėjo Rebeka su savo ąsočiu ant peties. Ji nulipo prie šaltinio ir pasisėmė vandens. Aš jos paprašiau: ‘Prašyčiau man duoti atsigerti’.

Pr 29, 10-12: Kai tik Jokūbas pamatė Rachelę, savo motinos brolio Labano dukterį, ir savo motinos brolio Labano avis, jis priėjo, nuritino akmenį nuo šulinio angos ir pagirdė savo motinos brolio Labano kaimenę. 11 Tuomet Jokūbas pabučiavo Rachelę ir pravirko balsu. 12 Jokūbas pasisakė Rachelei, kad jis yra jos tėvo giminaitis, Rebekos sūnus. O ji nubėgo ir pasakė savo tėvui.

Iš 2, 15-17: Mozė nuo faraono pabėgo. Atkeliavo į Midjano kraštą ir atsisėdo prie vieno šaltinio. 16 Midjano kunigas turėjo septynias dukteris. Jos atėjo vandens pasisemti ir pripildyti lovių tėvo kaimenei pagirdyti. 17 Tuo tarpu atėjo keletas piemenų ir nuvarė jas į šalį. Mozė pakilo, jas apgynė ir pagirdė jų kaimenę. 

1 Kar 17, 10-11.15-16: Priėjęs miesto vartus, jis pamatė ten našlę, berenkančią malkas. Ją pasišaukęs, tarė: „Prašyčiau atnešti man truputį vandens inde atsigerti“. 11 Jai einant atnešti, jis šūktelėjo iš paskos, tardamas: „Atnešk man kąsnį duonos rankoje“. <…> 15 Nuėjusi ji padarė, kaip Elijas buvo pasakęs. Ji pati ir jis bei visa jos šeimyna turėjo maisto ilgą laiką. 16 Miltai puode neišseko nei aliejaus ąsotyje nepritrūko, kaip VIEŠPATS buvo kalbėjęs per Eliją.

Samariečių kilmė:

2 Kar 17, 24-33: Asirijos karalius atgabeno žmonių iš Babilono, Kutos, Avos, Hamato ir Sefarvajimų ir apgyvendino juos Samarijos miestuose vietoje izraeliečių. Jie pradėjo valdyti Samariją ir kurtis jos miestuose. 25 Iš pradžių, kurdamiesi ten gyventi, jie VIEŠPATIES negarbino. Užtat VIEŠPATS paleido ant jų liūtus, kurie kai kuriuos jų sudraskė. 26 Asirijos karaliui buvo pranešta: „Tautos, kurias ištrėmei ir apgyvendinai Samarijos miestuose, nežino to krašto Dievo įsakų. Užtat jis paleido prieš juos liūtus. Štai jie žudo juos už tai, kad jie nežino to krašto Dievo įsakų“. 27 Asirijos karalius įsakė, tardamas: „Nusiųskite ten vieną iš kunigų, kuriuos iš ten buvote ištrėmę. Tegu nueina ir ten gyvena, temoko juos to krašto Dievo įsakų“. 28 Taigi vienas kunigų, ištremtų iš Samarijos, parvyko ir gyveno Bet-Elyje. Jis mokė juos, kaip garbinti VIEŠPATĮ. 29 Betgi kiekviena tauta ir toliau darėsi savo dievus ir statė juos aukštumų alkuose, kurias buvo pasistatę Samarijos žmonės. Taip darė visos tautos miestuose, kuriuose gyveno. 30 Babilono žmonės pasidirbo Sukot-Benotą, Kuto žmonės pasidirbo Nergalą, Hamato žmonės pasidirbo Ašimą. 31 Avitai pasidirbo Nibhazą ir Tartaką, sefarvajitai degino savo vaikus kaip auką Adramelechui ir Anamelechui, Sefarvajimų dievams. 32 Jie garbino ir VIEŠPATĮ, bet paskyrė sau aukštumų alkų kunigais visokius žmones iš savųjų, kad atliktų jiems apeigas aukštumų alkuose. 33 Taigi jie garbino VIEŠPATĮ, bet tarnavo taip pat ir savo dievams pagal įsakus tautų, iš kurių jie buvo ištremti.

Svetimtaučių priėmimas:

Oz 2, 15-17: Taip bausiu ją už iškilmių dienas Baalams, kuriomis ji degino jiems smilkalus, kada, išsidabinusi auskarais ir puošmenimis, ėjo paskui savo meilužius ir mane pamiršo, – tai VIEŠPATIES žodis. Viešpaties meilė savo tautai 16 Todėl dabar aš viliosiu ją, išvesiu ją į dykumą ir prašnekinsiu jos širdį. 17 Ten jai atiduosiu jos vynuogynus, o Achoro slėnį padarysiu vilties durimis. Ten ji man atsilieps kaip savo jaunystės dienomis, kaip tą dieną, kada išėjo iš Egipto žemės.

Apd 10, 28: Petras prabilo: Jūs žinote, kad žydui nevalia bendrauti ar svečiuotis pas svetimtautį. Bet Dievas man apreiškė, jog negalima jokio žmogaus laikyti prastu ar nešvariu.

Bendradarbiavimas Dievo išganymo plane:

Mt 10, 42: Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

Dievo troškimas:

Jn 19, 28: Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“

Gyvasis vanduo:

Iz 12, 2-3: Dievas tikrai yra mano išganymas. Aš juo pasitikiu ir esu be baimės, nes jis yra mano tvirtybė ir mano giesmė, – jis buvo gelbėtojas mano!“ 3 Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų. 

Iz 35, 4-6: sakykite tiems, kurių širdis baiminasi: „Būkite stiprūs! Nebijokite! Štai jūsų Dievas, – kerštas ateina! Su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų išgelbėti“. 5 Tada atmerktos bus akliesiems akys, atvertos kurtiesiems ausys. 6 Tada raišasis šokinės tarytum elnias, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis. Dykumoje ištrykš vandens srovės, tyrlaukiuose tekės upės.

Iz 44, 3: Apipilsiu vandeniu ištroškusią žemę, srovėmis sausumą palaistysiu; išliesiu savo dvasią ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavųjų vaikų.

Iz 49, 10: Sakyk kaliniams: ‘Išeikite!’ ir tiems, kurie tamsybėse: ‘Eikite į šviesą!’ <…> 10 Nekęs nei alkio, nei troškulio, nekenks jiems nei dykumų vėjas, nei saulė, nes gailestingasis juos veda ir nuveda prie čiurlenančių šaltinių.

Jer 2, 13: Nes manoji tauta nusikalto dvigubai: mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko ir išsikasė vandens talpyklas – kiauras talpyklas, nelaikančias vandens“.

Ez 47, 1.8: Tuomet jis nuvedė mane vėl prie įėjimo į Šventyklą. Žiūriu, vanduo teka iš po Šventyklos slenksčio rytų link, nes Šventyklos priekis buvo į rytų pusę. <…> Jis man paaiškino: „Šis vanduo teka į rytų pusę ir nutekės į Arabą, o kai įtekės į jūrą – dvokiančio vandens jūrą, jos vanduo pasidarys sveikas.

Zch 14, 8-9: Tą dieną gyvieji vandenys ims tekėti iš Jeruzalės, pusė jų į rytinę jūrą ir pusė jų į vakarinę jūrą. Taip bus ir vasarą, ir žiemą. 9 VIEŠPATS bus karalius visoje žemėje, – tą dieną bus vienas VIEŠPATS ir vienas jo vardas.

Lk 11, 13: Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo“.

Jn 4, 13.14: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. 14 O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“.

Jn 7, 37-39: Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. 38 Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“. 39 Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat Šventoji Dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas.

Jn 19, 33-34: Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, 34 tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.

Apr 7, 16-17: Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. 17 Nes Avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.

Apr 21, 6-7: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. 7 Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus.

Apr 22, 1-2: Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto. 2 Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti.

Apr 22, 17: Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 1214–1216, 1226–1228: Krikštas – atgimimas iš vandens ir Dvasios;

KBK 727–729: Jėzus apreiškia Šventąją Dvasią;

KBK 694, 733–736, 1215, 1999, 2652: Šventoji Dvasia – gyvasis vanduo, Dievo dovana;

KBK 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658: Dievas imasi iniciatyvos; viltis iš Dvasios.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

„Ar yra Viešpats tarp mūsų, ar ne?“

1 min skaityti

Nepaisant visų kitų Dievo buvimo ženklų, jie galvojo, kad vis nauji sunkumai yra įrodymas, jog Dievo nebėra tarp jų. Argi mūsų širdys nėra per daug linkusios prieiti prie tokios pat išvados, remdamosi tais pačiais argumentais? Įžengiame į kokį nors naują…

Apvaizdos teikiamos būtiniausios gyvenimo reikmės

3 min skaityti

J. S. Exell, M. A.I. ŽMONĖS KARTAIS PATENKA Į DIDELĘ BĖDĄ DĖL TO, KAD JIEMS TRŪKSTA ĮPRASTŲ GYVENIMO DALYKŲ. „Ir nebuvo vandens žmonėms gerti”. Taigi izraelitams trūko vandens. Vos prieš kelias dienas jiems trūko duonos. Žmogui nelemta ilgai būti be…

Iš 17:1-7 Matthew Henry glaustas komentaras

2 min skaityti

Izraelio vaikai keliavo pagal Viešpaties įsakymą, vedami debesies ir ugnies stulpo, tačiau jie atėjo į vietą, kur nebuvo vandens atsigerti. Mes galime eiti pareigos keliu, tačiau galime susidurti su sunkumais, į kuriuos Apvaizda mus atveda mūsų tikėjimui išbandyti, kad Dievas…

Rodyti daugiau

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ar čia nesu aš, tavo Motina?

4 min skaityti

Iš pasakojimo, tradiciškai vadinamo Nican Mopohua(Iš XVI a. Meksiko arkivyskupijos archyvo) 1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias.…

Batai ar kojinės pirmiau?

1 min skaityti

Ką pirmiau dedamės – batus ar kojines? Žinoma, kad kojines, – atsakysite. Taip ir gyvenime svarbu, ką darome darome pirmiau.

Dievas turi visą amžinybę

1 min skaityti

Vienerių metų berniukas susilaužė nugarą krisdamas nuo laiptų. Jis praleido savo vaikystę ir jaunystę nuolat važinėdamas į ligonines. Meidstouno vyskupas Gavinas Reidas kartą kalbėjosi su juo bažnyčioje. Berniukas pastebėjo: „Dievas yra teisingas”. Vyskupas Gavinas paklausė: „Kiek tau metų?” – „Septyniolika”,…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Karate meistras

1 min skaityti

Vienas žmogus, kuris turėjo Karate juodą diržą, viename klube leidosi sumušamas keleto vyrų. Kai grįžus namo jo žmona paklausė, kodėl jis nepasipriešino, šis atsakė: aš nebijau smūgių, esu prie jų pripratęs ir nuo jų užsiblokavau. Tačiau bijojau veltis į muštynes,…

Rodyti daugiau

3 dalykai, kurių šunys neėda

1 min skaityti

Atspėkite, kokie yra trys dalykai, kurių šunys neėda? Tai filosofo smegenys, davatkos liežuvis ir kunigo ausis.

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Ar žinote, kas aš esu?

1 min skaityti

Kartą oro uoste vienas žmogus aplenkė visą eilę žmonių ir braudamasis į priekį kiša savo bilietą. – Stokite į eilės galą, – jam sušuko šalia stovinti moteris. – Aš labai skubu, – atsakė žmogus. – Mes juk visi skrisime tuo…

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Gal aš jį pakrikštijau…

1 min skaityti

Ateina žmogus pas kunigą ir sako: – Tubikas mirė. – Čia Jūsų artimasis? – klausia kunigas. – Mano šuo… Gal galėtumėt palaidoti?- Kaip jūs drįstate niekinti Dievo namus su tokiu prašymu! – užsiplieskė kunigas.- Tai kur man dabar dėti tuos…

Gera pradžia ir pabaiga

1 min skaityti

Klierikas klausia seminarijos dvasios tėvo:– Tėve, koks turi būti pamokslas?– Jis turi turėti gerą pradžią ir gerą pabaigą. O taureikės kuo labiau vieną prie kito priartinti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. vasaris

Rodyti daugiau

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

2 min skaityti

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad…

Amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas

1 min skaityti

Dangus yra amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas, kuriame mes, pamiršę visus žemiškus rūpesčius, galėsime mėgautis artimu bendravimu su Dievu. Šv. Efremas Siras

Ar čia nesu aš, tavo Motina? / Nican Mopohua (Gvadalupė)

4 min skaityti

1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias. Kai atėjo prie kalvos, vadinamos Tepejaku, jau švito. Jis išgirdo…

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Atleisti sunku

1 min skaityti

Atleidimą visi laiko mielu dalyku, kol neprireikia patiems atleisti.C. S. Lewis

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…

Rodyti daugiau