Prieš šv. Mišias

MALDA

Maloningasis Viešpatie Jėzau Kristau! Ne savo nuopelnais pasikliaudamas, bet tik Tavo gailestingumu bei gerumu pasitikėdamas, aš, nusidėjėlis, su baime ir virpuliu einu prie Tavo mieliausios puotos stalo. Juk savo širdį ir kūną sutepęs esu daugeliu nuodėmių, o savo minčių ir žodžių rūpestingai nesaugojęs. Skaudu man dėl to, be galo didis ir geras Dieve. Todėl, sielvartų slegiamas, kreipiuosi į Tave, kad pasigailėtum, skubu, kad pagydytum, bėgu, kad apgintum. Trokštu, kad būtum man Išganytojas, o ne Teisėjas, nes nepajėgsiu atsilaikyti.

Tau, Viešpatie, atidengiu savo sielos žaizdas, Tau atvirai prisipažįstu savo gėdingus darbus. Bijau dėl savo nuodėmių, tokių gausių ir didelių, tačiau pasitikiu Tavo begaliniu gailestingumu, Viešpatie Jėzau Kristau, amžių Valdove, Dieve ir Žmogau, prikaltas už mus ant kryžiaus, – pažvelk į mane savo gailestingomis akimis. Išklausyk mane, pasitikintį Tavimi. Pasigailėk manęs, nuodėmėse ir varguose paskendusio, nes esi žadėjęs niekada neužtvenkti savo gailestingumo šaltinio.

Sveika, išganingoji Auka, dėl manęs ir visos žmonijos ant kryžiaus medžio paaukota! Sveikas, kilnusis ir brangusis Kraujau tekantis iš prikalto ant kryžiaus mano Viešpaties Jėzaus Kristaus žaizdų ir plaunantis viso pasaulio nuodėmes! Atsimink, Viešpatie, savo tvarinį, atpirktą Tavo dieviškuoju Krauju. Gailiuosi nusidėjęs ir trokštu pasitaisyti. Todėl atleisk man, gailestingasis Tėve, visas nuodėmes ir nedorybes, kad švarus kūnu ir siela tikčiau dalyvauti visų švenčiausioje puotoje. Suteik malonę, kad šis Tavo Kūno ir Kraujo priėmimas, kuriam aš gal nevertas rengiuosi, atleistų mano nuodėmes, išpirktų visus nusikaltimus, nuvytų nedoras mintis, pažadintų gerus jausmus, paskatintų į Tau patinkančius darbus ir saugotų mano kūną bei sielą nuo priešų žabangų. – Amen.

MALDA ŠVČ. MERGELEI MARIJAI

Maloningoji ir gailestingoji Motina, Švenčiausioji Mergele Marija, aš, vargšas ir nevertas nusidėjėlis, visa širdimi kreipiuosi į Tave, maldaudamas pagalbos. Kaip kadaise buvai prie savo mylimojo Sūnaus, kybančio ant kryžiaus, taip šiandien būk prie manęs, vargšo nusidėjėlio, ir visų kitų kunigų, čia ir visose pasaulio bažnyčiose Mišias švenčiančių, kad Tavo remiami galėtume aukoti tinkamą ir Švenčiausiajai Trejybei priimtiną auką. – Amen.

ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA

Visagali amžinasis Dieve, štai aš artinuosi prie Tavo vienatinio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Sakramento. Artinuosi kaip ligonis prie gyvenimą teikiančio gydytojo; kaip nešvarusis – prie gailestingumo šaltinio; kaip neregys – prie amžinosios šviesos; kaip vargšas ir skurdžius – prie Dangaus ir žemės Viešpaties. Maldauju Tavo begalinį gerumą: pagydyk mano negales, nuplauk nešvarumus, apšviesk tamsumą, praturtink skurdumą, aprenk mano nuogumą, kad angelų Duoną, karalių Karalių ir valdovų Valdovą priimčiau su tokia pagarba ir nusižeminimu, su tokiu gailesčiu ir pamaldumu, su tokiu tyrumu ir tikėjimu, su tokiu nusiteikimu ir pasiryžimu, kaip tai yra naudinga mano sielai.

Duok man, Viešpatie, kad priimčiau ne tik Švenčiausiąjį Kūno ir Kraujo sakramentą, bet ir šio sakramento jėgą bei palaimą. Gerasis Dieve, duok man taip priimti Tavo vienatinio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną, kilusį iš Mergelės Marijos, kad įsiliečiau į Jo mistinį Kūną ir tapčiau Jo nariu.

O mylimasis Tėve, Tavo numylėtąjį Sūnų, kurį paslėptą žemės gyvenimo kelyje trokštu priimti, leisk man per amžius akivaizdžiai regėti Danguje, kur Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. – Amen.

INTENCIJA

Noriu švęsti Mišias ir šventosios Romos Bažnyčios apeigomis duoną paversti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnu, o vyną – Jo Krauju. Skiriu tai visagalio Dievo ir visų šventųjų garbei, savo paties ir visų gyvųjų naudai; aukoju už visus, kurie bendrai ar specialiai save pavedė mano maldoms, ir už šventosios Romos Bažnyčios klestėjimą. – Amen.

Tesuteikia mums visagalis ir gailestingasis Viešpats džiaugsmą ir taiką, tikros atgailos ir pasitaisymo laiką, Šventosios Dvasios paguodą ir malonę, ir ištvermę gerame kelyje. – Amen.