3 Velykų sekmadienis (A)


Homilijos


„Apie ką kalbate ir ginčijatės, eidami keliu?“

6 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, šiandienos mišių malda prasideda žodžiais: Tegul visados džiaugiasi, Dieve, tavieji žmonės (Semper exsultet populus tuus, Deus …). Paraginimu džiaugtis ši malda tiksliai atkartoja Velyknakčio šlovinimo įžangą, kuri prasideda žodžiu – Exsultet, Tedžiūgauja dangaus angelų minios! Tebūna…

„Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?”

3 min skaityti

Kelyje į Emausą Prisikėlusysis tampa Rašto egzegetu, aiškinančiu savo Žodį ir Būtį. Jis nuo pat pradžių yra Žodis, kurio prasmė tik nuo dabar, nuo Prisikėlimo galutinai atsiskleidžia. Čia kalbama apie Mozę, pranašus, kas pasakyta „visuose Raštuose” (Lk 24, 27), o…

„Priversti“ Viešpatį

4 min skaityti

Evangelijos ištrauka apie Emauso mokinius patraukia Jėzaus ir dviejų mokinių glaudžiu asmeniniu ryšiu. Sutikti Prisikėlusįjį – svarbiausias gyvenimo įvykis. Visa šio įvykio reikšmė atsiskleidžia laipsniškai. Apmąstydami šį Evangelijos fragmentą vietoje neįvardyto mokinio galime įrašyti savo vardą. Kas iš mūsų nėra…

Atgimti viltimi

5 min skaityti

Šiandienos Evangelijoje dviejų Jėzaus mokinių liūdesys perkeičiamas į viltį. Šis perkeitimas provokuoja ir mus: ką turėtume daryti, kad atgimtume viltimi? Skaitiniuose aiškinamos tikėjimo tiesos, bet neakcentuojama meilė. Vis dėlto krikščionybėje meilė nėra antraeilis dalykas. Dėmesingai skaitydami, Emauso istorijoje irgi įžvelgiame…

Pakeliui į Emausą

5 min skaityti

Evangelijos tekstas mus sugrąžina į Velykų sekmadienio popietę, prie dviejų keliaujančių į savo gimtąjį kaimą mokinių. Emauso vietovė nėra tiksliai nustatyta. Yra keletas versijų. Tai leidžia manyti, kad Emausas yra kiekvienoje vietoje: kelias, vedantis į jį, yra kiekvieno krikščionio, tiksliau,…

Užsidegusios širdys

4 min skaityti

Per kiekvienas sekmadienio Mišias kartojasi Emauso patirtis – Žodžio liturgija, po to Eucharistinė puota. Turbūt ne kartą apmąstydami velykinį pasakojimą apie du Emauso mokinius esame tapatinęsi su jais ir įsivaizdavę save šių dviejų sutrikusių ir praradusių viltį žmonių kailyje. Visa…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Mokiniai neatpažįsta Prisikėlusiojo

Mk 16, 12: Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. 

Jn 20, 14-16: Tai tarusi, ji atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. 15 O jis tarė jai: „Moterie, ko verki? Ko ieškai?“ Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: „Gerbiamasis! Jei tamsta jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai. Aš jį pasiimsiu“. 16 Jėzus jai sako: „Marija!“ Ji atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: „Rabuni!“ (Tai reiškia: „Mokytojau“) .

Jn 21, 4-7: Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. 5 O Jėzus jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti?“ Tie atsakė: „Ne“. 6 Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. 7 Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“

1 Kor 13, 12-13: Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. 13 Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

2 Kor 5, 16: Todėl nuo šiol mes nebenorime nė vieno pažinti kūno požiūriu. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūriu, tai dabar mes taip jo nebepažįstame.

Išpranašauta Jėzaus Kristaus misija

Apd 26, 22-23: Dievui padedant, iki šios dienos aš tebeliudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę įvyksiant pranašai ir Mozė, 23 būtent – jog Mesijas kentės, jog pirmutinis prisikels iš numirusių ir paskelbs šviesą tautai ir pagonims“.

1 Kor 15, 3-4: Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; 4 jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai.

1 Pt 1, 10-12: Šito išganymo ieškojo ir jį tyrinėjo pranašai, kurie ir pranašavo apie jums skirtąją malonę. 11 Jie nagrinėjo, kurį ir kokį laiką nurodė juose veikianti Kristaus Dvasia, išpranašavusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. 12 Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet jums tarnauja tuo, ką dabar jums atskleidė Evangelijos skelbėjai, iš dangaus pasiųstos Šventosios Dvasios galia. Į tuos dalykus geidžia pažvelgti net angelai.

2 Pt 1, 19-21: Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. 20 Pirmiausia žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, 21 nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu.

Žyd 4, 12: Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies sumanymus bei mintis.

Jėzus pasilieka su mumis

Mt 18, 20: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“.

Mt 28, 20: Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Mk 16, 20: O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Jn 14, 18-23: Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. 19 Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. 20 Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. 21 Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“. 22 Judas – ne anas Iskarijotas – paklausė: „Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasauliui? 23 Jėzus jam atsakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.

Jn 16, 16-22: „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“. 17 Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: „Ką reiškia jo pasakyti žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit’? ir: ‘Aš einu pas Tėvą’?“ 18 Tad jie klausinėjo: „Ką reiškia ‘valandėlė’? Mums neaišku, ką jis kalba“. 19 Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: „Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: ‘Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit’? 20 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. 21 Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji kančią užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus. 22 Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 1346–1347: Eucharistija ir Emauso mokinių patirtis;

KBK 642–644, 857, 995–996: apaštalai ir mokiniai – Prisikėlimo liudytojai;

KBK 102, 601, 426–429, 2763: Kristus yra Rašto aiškinimo raktas;

KBK 457, 604–605, 608, 615–616, 1476, 1992: Jėzus yra Avinėlis, paaukotas už mūsų nuodėmes.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Lk 24:13-16 Šv. Efremas Siras

1 min skaityti

Todėl jam gimus pasirodė spindinti žvaigždė, o jam mirus – tamsi tamsa. … Žvaigždės Viešpats pasirodė savo asmenyje tiems dviem, kurie keliavo su juo keliu, tačiau jo tapatybė nuo jų buvo paslėpta. Tokia buvo ir jo žvaigždė, nes jos šviesa…

Lk 24:13-24 Šv. Beda Garbingasis

2 min skaityti

Tai tas pats Nikopolis, žymus Palestinos miestas, kuris, imperatoriui Markui Aurelijui Antonijui užėmus Judėją, kartu su savo padėtimi pakeitė ir pavadinimą. Tačiau stadija, kurią, kaip sako graikai, išrado Heraklis kelių atstumams matuoti, yra aštuntoji mylios dalis, todėl šešiasdešimt stadijų prilygsta…

Lk 24:13-35 Šv. Augustinas

2 min skaityti

„Mes, – sakė jie, – tikėjomės, kad būtent jis atpirks Izraelį”. O mano brangieji mokiniai, jūs tikėjotės! Tai dabar jau nebeturite vilties? Žiūrėkite, Kristus gyvas! Ar viltis jumyse mirusi? Žinoma, tikrai, tikrai, Kristus yra gyvas! Kristus, būdamas gyvas, rado mirusias…

Luko 24: 13-27 Matthew Henry glaustas komentaras

2 min skaityti

Šis Jėzaus pasirodymas dviem mokiniams, einantiems į Emausą, įvyko tą pačią dieną, kai Jis prisikėlė iš numirusių. Kristaus mokiniams dera kartu kalbėtis apie Jo mirtį ir prisikėlimą; taip jie gali pagilinti vienas kito žinias, atgaivinti vienas kito atmintį ir sužadinti…

Rodyti daugiau

Manimi niekas netiki

1 min skaityti

– Mano gimtadienis balandžio pirmąją, bet niekad jo nešvenčiu.– Kodėl?– Manimi niekas netiki! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Tau smegenis išplovė

1 min skaityti

Kai atsivertė Džei Džons (Jay Johns), kuris vėliau tapo žinomu evangelistu, jam mama sakė: žinai, tau smegenis išplovė. Tuomet jis atsakė savo mamai: jeigu tu žinotum, kas buvo tose smegenyse, tu džiaugtumeisi, kad jas išplovė.

Rodyti daugiau

Tikėjimo nuopelnas ir stebuklai

1 min skaityti

„Kreipdamas daug dėmesio į stebuklus žmogus nebesiremia esminiu tikėjimo įpročiu, kuris yra tamsus. O kur daug ženklų ir liudijimų, ten tikėjimas mažiau nuopelningas. Todėl šv. Grigalius ir sako, kad tikėjimas neturi nuopelnų, kai jį žmogiškai ir apčiuopiamai patiria žmogaus protas.…

Tiesos ir dorybės ryšys

1 min skaityti

„Tiesa negali būti išsaugota be dorybės, nei dorybė gali egzistuoti be tiesos.” Šv. Augustinas

Dievas yra Tiesa

1 min skaityti

„Tikėjimo tiesa yra tam tikras dalyvavimas tiesoje, kuri yra pats Dievas.” Šv. Tomas Akvinietis

Kada tikėjimas tampa pajuokos objektu

1 min skaityti

„Mūsų tikėjimo tiesa tampa netikinčiųjų pajuokos objektu, jei kuris nors katalikas, neturintis būtino mokslinio išsilavinimo, pateikia kaip dogmą tai, kas, kaip rodo mokslinis tyrimas, yra klaidinga.” Šv. Tomas Akvinietis

Tikėjimas svarbiau už paaiškinimus

1 min skaityti

„Tikinčiam žmogui nereikia paaiškinimų. Tam, kuris neturi tikėjimo, joks paaiškinimas neįmanomas.” Šv. Tomas Akvinietis

Tobulumo pamatas ir dorybių pagrindas

1 min skaityti

„Tiesa apie dalykus yra viso tobulumo pamatas, nes tiesa yra visų dorybių pagrindas.” Šv. Tomas Akvinietis

Rodyti daugiau

Kodėl jūs toks linksmas?

1 min skaityti

Vienas rimtas ir dievobaimingas vyras visada būdavo linksmas. Kartą kažkas jo paklausė, kaip jis taip visada gali būti linksmas? Vyras atsakė: „Kiekvieną rytą aš pirmiausia pažvelgiu į Dangų. Ten randu suraminimą savo skausmuose ir nelaimėse. Paskui pažvelgiu į žemę ir…

Rodyti daugiau