14 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


14 eilinis sekmadienis

4 min skaityti

(Mt 11, 25-30) Ši evangelijos pagal Matą ištrauka mums perteikia Jėzaus šlovinimo maldą savo Tėvui. Po maldos, Jėzus kreipiasi į savo mokinius, tai yra į mus visus, ir juos kviečia, tuo pat metu atsiskleisdamas ir mums. Pažvelkime į šiuos tris…

Dievo ilgesys – mažutėlių kelias

7 min skaityti

Žmogus nori būti išmintingas, apsukrus, išsisukantis iš visų situacijų, galingas ir įtakingas. Šventasis Raštas negiria tokio nusistatymo. Dievo žvilgsniui meilesni mažieji. Mažutėliai – tai turintys vargdienio dvasią, visa ko laukiantys iš Viešpaties. Tiesos kelią randantis žmogus pripažįsta savo bejėgiškumą, už…

Evangelijos adresatai

5 min skaityti

Ką tik girdėtuose Jėzaus žodžiuose randame itin svarbius jo Evangelijos akcentus. Štai pirmasis sakinys: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie”. Žodis „Tėvas” tarsi aidas pasikartoja per visą Evangeliją. Antai jo išmokytos maldos pirmieji žodžiai yra: „Tėve mūsų”. Jėzus…

Jėzaus išmintis

5 min skaityti

Mato evangelijos 11–13 skyriuose ne kartą iškyla „paslėptų” ir „apreikštų” dalykų tema. Viešpats Jėzus apreiškia savo mokymą ir tiesą apie save. Šis mokymas nėra visiškai naujas, nes izraelitai jau nuo seno buvo Dievo mokyti. Bet Jėzus atskleidžia senąsias tiesas naujaip,…

Mažutėlių išmintis

4 min skaityti

Šį sekmadienį apmąstome Tėvo ir Sūnaus tarpusavio pažinimą: Evangelijoje Tėvas apreiškia Sūnui savo išmintį, o Jėzus už tai šlovina Tėvą. Negyvosios Jūros rankraščiai mini didį esenų mokytoją, gyvenusį apie 150 m. prieš Kristų. Šis mokytojas taip pat panašiais žodžiais šlovino…

Mes nesame skolingi kūnui

3 min skaityti

Savo laiškuose šv. Paulius dažnai vartoja antitezę kūnas – siela. Tai mėgstama jo tema. Iš tiesų, krikščionio širdyje vyksta nuolatinė kova – kiekvienas yra pašauktas laisvei, kuri leidžia žmogui pasirinkti. Deja, ta galimybė rinktis dažnai panaudojama ne pagal Dievo valią.…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Rašyti čia

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 514–521: Kristaus slėpinių pažinimas, dalyvavimas jo slėpiniuose;

KBK 238–242: Sūnus apreiškia Tėvą;

KBK 989–990: kūno prisikėlimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Kada būna jubiliejus

1 min skaityti

Jubiliejus būna tada, kai daug gėlių, o tu dar gyvas. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Užeisiu vėliau

1 min skaityti

Firmos direktorius – kandidatui į pareigas:– Kol kas mokėsime jums 600 eurų. Bet vėliau atlyginimas didės.– Gerai, aš užeisiu vėliau. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Visiškas skurdžius

1 min skaityti

– Kodėl nevedei tos merginos?– Ji pasakė, kad aš visiškas skurdžius.– Tai kodėl nepasakei apie savo turtingą dėdę?– Pasakiau…– Ir ką?– Dabar ji mano dėdienė! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Kodėl neklausi

1 min skaityti

– Kodėl neklausi, kaip gyvenu?– Na, kaip gyveni?– Oi, geriau neklausk. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Rodyti daugiau

Uolumas

1 min skaityti

„Pasekime ir mes Dvasios uolumu, kaip to nori Jėzus, ir bus nuvytas nuo mūsų bet koks apsileidimas, kuris mūsų širdyse palaiko tingumą. Juk uolumas pagimdo ryžtą, sielos tvirtumą ir kūno energiją.”

Nenaudingiausias žmogus

1 min skaityti

„Nėra nenaudingesnio žmogaus už krikščionį, kuris nesistengia gelbėti kitų žmonių.” Šv. Jonas Auksaburnis

Tikėjimo nuopelnas ir stebuklai

1 min skaityti

„Kreipdamas daug dėmesio į stebuklus žmogus nebesiremia esminiu tikėjimo įpročiu, kuris yra tamsus. O kur daug ženklų ir liudijimų, ten tikėjimas mažiau nuopelningas. Todėl šv. Grigalius ir sako, kad tikėjimas neturi nuopelnų, kai jį žmogiškai ir apčiuopiamai patiria žmogaus protas. Taigi šiuos stebuklus Dievas daro tik tada, kai jie reikalingi tikėjimui. Taip Jis padarė daug dalykų, idant Jo mokiniai neprarastų šiuo nuopelno, patirdami Jo prisikėlimą dar iki Jam pasirodant ir idant įtikėtų Jo nematę. Dievui nebūdinga daryti stebuklus. Kaip sakoma,…

Kas atima jėgas daryti gera

1 min skaityti

„Pasaulio mylėtojai, kuriuos nuo gerų darbų atitraukia koks nors blogas geidulys, taip ir tyso bejėgiai bei paliegę, nes ta negalia atima iš jų beveik visas jėgas ir jie neįstengia padaryti nieko gero.” Iš šventojo vyskupo Augustino pamokslo Apie ganytojus

Nukryžiavimo dovana

1 min skaityti

„Kiek kartų būtum mane palikęs, Sūnau, jei nebūčiau tavęs nukryžiavęs… Kryžius išmoko mylėti. O Aš jį ne visiems duodu, tik toms sieloms, kurios man brangiausios.” Jėzus kalbėjo šv. Tėvui Pijui

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių. Jėzus tikrai mato, kad visu gyvenimu, visa širdimi esu pasišventęs Jam ir Jo kančiai.” Šv. Tėvas Pijus

Rodyti daugiau

Vienas „Sveika, Marija”

1 min skaityti

Kartą šv. Jonas Bosko lankė kalinius, kurių vienas buvo nuteistas mirties bausme. Jis pyko ant viso pasaulio, visus keikė, nesiklausė, kai kunigas Bosko bandė jam kalbėti apie Dievą. Galiausiai nuteistasis neapsikentęs piktai jam tarė: „ko čia nori iš manęs?” Kun.…

Rachelės 9-tojo gimtadienio iniciatyva

2 min skaityti

Rachel Beckwith savo 9-tojo gimtadienio proga norėjo internetu surinkti 300 JAV dolerių „Charity: water” iniciatyvai įrengti vandens šulinius Afrikos žmonėms, kurie neturi švaraus geriamo vandens. Apie šią iniciatyvą ji sužinojo EastLake bažnyčioje. Štai ką ji parašė labdaros svetainės kampanijos aprašyme:…

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Žmogaus pašaukimas šlovinti Dievą

1 min skaityti

Kaip teigia šventoji Hildegarda, iš pradžių buvo dešimt angelų chorų, garbinančių Dievą, supančių Jį Jo šviesoje. Tačiau tuomet vieno choro vadovas Liuciferis („šviesos nešėjas”) pradėjo manyti, kad jis ir jo choras už grožį ir švytėjimą turi būti dėkingi patys sau,…

Piktžolės

1 min skaityti

Piktžolės ir nesėtos auga. Liaudies išmintis

Rodyti daugiau