6 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Įstatymo laikymosi motyvas – meilė

6 min skaityti

Broliai ir seserys, Kristus paskelbė naują įstatymą. Kaip mums tai suprasti, jeigu jis pats yra pasakęs, jog atėjo ne panaikinti įstatymo, bet jį įvykdyti? Tobulumas, kurį įsako Kristus, iš esmės keičia įstatymą, nors įstatymo laikymasis ir jo praktika pasilieka tokie…

Kelias į laisvę

5 min skaityti

Kalno pamokslas, prasidėjęs palaiminimais (plg. Mt 5, 1–12), tęsiasi per tris ilgus skyrius, kuriuose evangelistas Matas išskiria šešias antitezes tarp Mozės Įstatymo („jūs esate girdėję…“) ir naujojo Jėzaus Įstatymo („o aš jums sakau…“). Šio sekmadienio Evangelijoje pateikiamos keturios antitezės su…

Naujasis Jėzaus įstatymas

7 min skaityti

Kalno pamokslas, prasidėjęs palaiminimais, tęsiasi per tris ilgus skyrius, kuriuose Matas išskiria šešias antitezes tarp Mozės Įstatymo („jūs esate girdėję…”) ir naujojo Jėzaus Įstatymo („o aš jums sakau…”). Šio sekmadienio skaitinyje pateikiamos keturios antitezės su įžanga, kuri duoda minčiai bendrą…

Tikrasis teisumas

5 min skaityti

Siracido knygoje atskleidžiama, kad Dievo išmintis reiškiasi nuostabia pagarba žmogaus laisvei. Šventasis Paulius skelbia Dievo išmintį: nuo amžių paslėptą slėpinį, atskleistą Kristaus Dvasios dėka. Senasis Įstatymas buvo laikomas dieviškosios išminties išraiška. Evangelijoje Jėzus aiškina, kad jis atėjo jį ištobulinti iki…

Rodyti daugiau

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 577–582: Jėzus ir Įstatymas;

KBK 1961–1964: senasis Įstatymas;

KBK 2064–2068: Dekalogas Bažnyčios tradicijoje.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Pagrindinis instrumentas

1 min skaityti

Universiteto pirmame kurse atvyko studentai. Susipažinimo šventėje buvo surengtas konkursas ir visos grupės turėjo paruošti po muzikinį kūrinį. Vienoje grupėje naujai išrinktas seniūnas padalijo visiems muzikos instrumentus. Vienai merginai – Natalijai, kuri jau 12 metų grojo pianinu ir buvo 4…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Vienuolis ir motina

2 min skaityti

Labai geras būdas siekti šventumo yra šis: atsiminti šventus troškimus, kuriuos mes turėjome pradžioje savo atsivertimo. Tas prisiminimas išjudins mus iš užšalimo, kaip jau atsitiko vienam jaunam vienuoliui, kuris tokiu būdu sugrįžo prie pamesto šventumo. Eidamas į vienuolyną jis turėjo…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Kas patenka tiesiai į Dangų?

1 min skaityti

Natalie, Kibeho regėtoja, po kelionių į Dangų, skaistyklą ir pragarą sakė: į Dangų patenka tie, kurie siekia gėrio, reguliariai meldžiasi ir stengiasi vykdyti Dievo valią. Skaistykla yra tiems, kurie šaukiasi Dievo tiktai tuomet, kai ištinka vargai, o kai jie baigiasi,…

Kelias į pragarą

2 min skaityti

Būsima šventoji Hiacinta Mariskoti įstojo į bernardinių vienuolyną be jokio pašaukimo. Užtat ji negyveno pagal vienuolyno taisykles, o tik piktino savo drauges. Vieną kartą Hiacinta sunkiai susirgo. Jai pakvietė kunigą, bet šis, būdamas pamaldus vienuolis, nenorėjo eiti į jos puikiai…

Rodyti daugiau

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Rodyti daugiau

Geidulingas žvilgsnis

1 min skaityti

„Skirtumas tarp žvelgimo į moterį ir geidulingo žvelgimo yra penkios sekundės.”

Visiškai atsiduoti Dievui

1 min skaityti

Viešpats Jėzus nieko nesuteikia tai širdžiai, kuri nėra Jam visiškai atsidavusi. Mūsų širdis yra tokia menka, o Dievas yra vertas begalinės meilės, ir tą menką širdį tu nori dar dalinti tarp Kūrėjo ir kūrinių? Šv. Juozapas Kalsantas

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Rinkti dorybių pavyzdžius

1 min skaityti

Kaip bitelė renka medų nuo visokių gėlių, taip siela turi rinkti sau dorybių iš visokių pavyzdžių. Viename pamatys padorumą, kitame nusižeminimą, pamaldumą, susikaupimą artinantis prie Dievo stalo, rūpinantis Dievo garbės skleidimu, mokant kitus savo draugus… Matydama visokių dorybių pavyzdžius, pamaldi…

Neapykanta ir meilė

1 min skaityti

Neapykanta ne tokia baisi, kaip meilės trūkumas. Kartais neapykanta nugali meilę. Bet jeigu yra meilė, ji gali viską nuvalyti, viską išgydyti. Slavko Barbaric OFM

Tiesa ir meilė

1 min skaityti

„Žmogus, gyvenantis tiesoje, būtinai yra žmogus, gyvenantis meilėje” Šv. Jonas Paulius II

Rodyti daugiau