Po šv. Mišių

ŠVENTOJO TOMO AKVINIEČIO MALDA

Dėkoju Tau, šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, kad mane, nusidėjėlį, to visai nevertą ir nenusipelniusį, vien tiktai iš savo gailestingumo teikeisi pasotinti savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus brangiausiuoju Kūnu ir Krauju. Tesunaikina manyje ydas ir silpnybes, tesutramdo aistras. Teugdo meilę ir kantrumą, nusižeminimą, klusnumą ir visas kitas dorybes. Tesaugo Jis mane nuo sielos ir kūno priešų. Tenumarina negerus sielos ir kūno polinkius. Tebūna Jis man tikras susijungimas su Tavimi, vienintelis tikrasis Dieve, ir mano paskutinės valandos laiminga pabaiga. Todėl meldžiu tave, vesk mane į tą neapsakomą pokylį, kur Tu su savo Sūnumi ir Šventąja Dvasia šventiesiems esi tikra šviesa, pilnutinis patenkinimas, amžinas džiaugsmas, begalinė laimė ir tobulas žavesys. To prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

KREIPIMASIS Į BRANGIAUSIĄJĮ ATPIRKĖJĄ

Kristaus siela, pašvęsk mane! Kristaus kūne, išgelbėk mane! Kristaus Kraujau, pagirdyk mane! Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane! Kristaus kančia, pastiprink mane! O gerasis Jėzau, išklausyk mane! Savo žaizdose paslėpk mane! Neleisk man niekuomet nuo Tavęs atsiskirti! Nuo sielų priešo apgink mane! Mirties valandą pasišauk mane ir liepk man ateiti pas Tave kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.

PASIAUKOJIMAS

Visiškai atsiduodu, Viešpatie, Tavo valiai. Tau priklauso mano atmintis, protas ir visi jausmai. Visa, ką tik turiu ar tvarkau, iš Tavęs esu gavęs. Todėl visa Tau ir atiduodu, visiškai Tavo valiai pavedu. Ir nieko daugiau neprašau, kaip tik Tavo meilės ir malonės, nes kai ją gausiu, būsiu pakankamai turtingas ir nieko daugiau nebetrokšiu.

MALDA ŠVENČIAUSIAJAI MERGELEI MARIJAI

Marija, Švenčiausioji Mergele ir Motina, štai priėmiau tavo mylimąjį Sūnų, kurį savo skaisčiame kūne pradėjai, kurį pagimdei, maitinai ir nuoširdžiausiai glamonėjai. Štai tą patį, kurį matydama džiaugeisi ir buvai laiminga, su nuolankumu ir meile tau rodau ir duodu, kad Jį savo rankomis apkabintum, savo širdimi mylėtum ir kuo didžiausiai Švenčiausiosios Trejybės garbei, tavo pačios šlovei ir mano bei viso pasaulio naudai paaukotum. Taigi prašau tave, geriausioji Motina, išmelsk man visų nuodėmių atleidimą, gausios pagalbos Jam stropiau tarnauti ir laimingos mirties malonę, kad su tavimi Jį šlovinčiau per amžius. Amen.

POPIEŽIAUS KLEMENSO XI MALDA

Tikiu Tave Viešpatie, sutvirtink mano tikėjimą. Viliuosi Tavimi – sustiprink mano viltį. Myliu Tave – padaryk kad mylėčiau dar karščiau. Gailiuosi – padėk man gailėtis dar nuoširdžiau. Garbinu Tave, nes esi mano Kūrėjas. Trokštu Tavęs, nes esi mano galutinis tikslas. Dėkoju Tau, nes esi nuolatinis mano geradarys. Šaukiuosi Tavęs, nes esi man maloningas globėjas. Tvarkyk mane savo išmintimi. Tvardyk mane savo teisingumu. Guosk mane savo gerumu. Saugok mane savo galybe. Tau, Viešpatie, atiduodu savo mintis, kad galvočiau apie Tave; savo žodžius, kad kalbėčiau apie Tave; savo darbus, kad į Tave juos kreipčiau; savo skausmus, kad dėl Tavęs juos kentėčiau. Noriu to, ko ir Tu nori. Noriu vien dėl to, kad Tu to nori. Noriu taip, kaip Tu nori, ir noriu tol, kol Tu nori. Apšviesk, Viešpatie, mano protą, uždek mano norus, nuvalyk mano širdį ir pašvęsk mano sielą. Noriu apverkti padarytas nuodėmes, atmesti būsimus gundymus, pataisyti blogus polinkius, ugdyti reikalingas dorybes. Padėk man, gerasis Dieve, kad mylėčiau Tave, būčiau griežtas sau, jautrus artimui, abejingas pasauliui. Stengsiuosi klausyti vyresniųjų, globoti žemesniuosius, padėti draugams, atleisti priešams. Padėk man kietumu nugalėti juslingumą, dosnumu šykštumą, švelnumu šiurkštumą, karštumu drungnumą. Padaryk mane protingą patarimuose, tvirtą pavojuose, kantrų nesėkmėje, neišdidų laimėje. Duok, Viešpatie, kad būčiau atidus maldoje, blaivus puotose, uolus pareigose, tvirtas pasiryžimuose. Noriu būti skaistus viduje, kuklus išorėje, pavyzdingas elgesyje, tvarkingas gyvenime. Noriu nuolat tvarkyti savo prigimtį, bendradarbiauti su malone, klausyti įsakymų, pelnyti išganymą. Pamokyk mane, kaip menka yra tai, kas žemiška, kaip didinga tai, kas dieviška, koks trumpas šis gyvenimas ir kokia ilga amžinybė. Duok, kad rengčiausi mirčiai, bijočiau teismo, išvengčiau pragaro, pasiekčiau dangų. Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MALDA NUKRYŽIUOTAJAM JĖZUI

Štai aš, o gerasis ir malonusis Jėzau, puolu ant kelių prieš Tavo veidą ir karštai meldžiu Tave įdiegti į mano širdį gyvą tikėjimą, viltį ir meilę, o drauge tikrą gailestį dėl mano nuodėmių ir kuo tvirčiausią norą pasitaisyti. Su meile ir užuojauta žvelgiu dvasios akimis į Tave nukryžiuotą ir mąstau apie Tavo žaizdas, atsimindamas, ką pranašas Dovydas į Tavo lūpas, o gerasis Jėzau, yra įdėjęs: „pervėrė mano rankas ir kojas, suskaitė visus mano kaulus”.