2 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


„Aš jo nepažinojau“

5 min skaityti

Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją, tačiau pats nieko nesako. Už jį turi kalbėti Jonas. Jonas pristato Jėzų žmonėms ir jį paliudija. Kodėl Jėzus pats to nedaro? Žinoma, Jėzaus liudijimas apie save tautiečiams nebūtų įtaigus ir veiksmingas. Tačiau, be kita ko,…

Avinėlis ir Dvasia

5 min skaityti

Jonui teko ypatingas pašaukimas. Jis buvo paskutinis ir didžiausias iš pranašų. Jam buvo skirta parengti žmones Mesijo atėjimui. Jonui teko privilegija ištarti tuos žodžius, kurie skamba per kiekvienas Mišias: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes.“ Tačiau ištarusiam šiuos žodžius…

Dievo avinėlis

5 min skaityti

Šio sekmadienio liturginiuose skaitiniuose mums prabyla pranašas Izaijas, apaštalas Paulius ir Jonas Krikštytojas. Jie visi skirtingomis epochomis ir aplinkybėmis savaip kalba apie Jėzų. Jonas Krikštytojas du kartus prisipažįsta: „Aš jo nepažinojau” (Jn 1, 31.33). Paulius paaiškina, kad jis yra „Dievo…

Dievo Avinėlis

5 min skaityti

Šv. Jonas žmonėms pasirodžiusį Kristų pavadina Dievo Avinėliu. Ačiū tau, šventasis Jonai, kad žmonijai pristatai jos gelbėtoją tokiu prasmingu titulu. Patiko žmonėms šis pavadinimas. Dažnai girdime šį titulą Bažnyčios liturgijoje. Baigdami šventųjų litanijas net tris kartus šaukiamės Dievo Avinėlio. Eucharistinėje…

Jėzaus pašaukimas būti Dievo Avinėliu

5 min skaityti

Šis sekmadienis mums pateikia Kristaus dieviškumo ir kilniausios jo misijos žinią. Šiandien Evangelijoje Jonas Krikštytojas Jėzų pristato kaip nekaltą Dievo Avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Jėzus nėra Izraelio lauktas politinis Mesijas, pilnas galybės ir žemiškos garbės, anot pranašo Izaijo, tai…

Jono liudijimas

5 min skaityti

Evangelijos tekste dar girdėti Jėzaus krikšto aidas. Jonas Krikštytojas liudija apie Jėzų krikšto prie Jordano kontekste. Pamatęs ateinantį Jėzų, Krikštytojas ištarė šiuos mįslingus žodžius: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ (Jn 1, 29). Romos katalikų liturgijoje – šventosiose Mišiose…

Rodyti daugiau

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 604–609: Jėzus – Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes;

KBK 689–690: Sūnaus ir Šventosios Dvasios misija.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Karate meistras

1 min skaityti

Vienas žmogus, kuris turėjo Karate juodą diržą, viename klube leidosi sumušamas keleto vyrų. Kai grįžus namo jo žmona paklausė, kodėl jis nepasipriešino, šis atsakė: aš nebijau smūgių, esu prie jų pripratęs ir nuo jų užsiblokavau. Tačiau bijojau veltis į muštynes,…

Kelias į pragarą

2 min skaityti

Būsima šventoji Hiacinta Mariskoti įstojo į bernardinių vienuolyną be jokio pašaukimo. Užtat ji negyveno pagal vienuolyno taisykles, o tik piktino savo drauges. Vieną kartą Hiacinta sunkiai susirgo. Jai pakvietė kunigą, bet šis, būdamas pamaldus vienuolis, nenorėjo eiti į jos puikiai…

Kuo nori būti užaugęs?

1 min skaityti

Mokytoja klausia mokinių: kuo norėtumėte būti užaugę? Jonas atsako: užaugęs noriu būti laimingas. Tu nesupratai klausimo, – sako mokytoja. Jūs nesupratote atsakymo, – atsako Jonas. Gyvenime esame mokome koncentruotis į išorinius antraeilius dalykus ir užmiršti tai, kas svarbiausia. Mylintis Dievą…

Malūnininkas ir sūnus

2 min skaityti

Sykį malūnininkas su sūnumi varė į miestą asilą, norėjo ten jį prekyvietėje parduoti. Sutinka jiedu arkliu bejojantį žmogų; šis šypsodamos ir sako „Na, negudrūs gi jūs vyrai, kad rankoje vedatės asilą ir nė vienas neužsėdat“.  Tėvas liepė sūnui sėsti ant asilo. Po…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Rodyti daugiau

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Rodyti daugiau

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

2 min skaityti

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad…

Dvasia nuramina kūniškumą

1 min skaityti

Paragavus Dvasios skanumo ir gardumo, prėska tampa visa, kas kūniška. Šv. Kryžiaus Jonas, Šviesos ir meilės posakiai

Įsileisti Dievą

1 min skaityti

Dievas ateina į šį pasaulį ten, kur žmogus jam leidžia įžengti. Senoji induizmo išmintis

Išpažinti vieninteliam žmogui

1 min skaityti

Nors Dievui būtų teisinga reikalauti, kad mes išpažintume visas savo nuodėmes viešai, tačiau Jis iš savo begalinio gailestingumo tereikalauja, kad mes jas pasakytume tik vieninteliam žmogui visame pasaulyje, kuris tai turės laikyti neišduodama paslaptimi. Blezas Paskalis

Jeigu ieškau savo valios

1 min skaityti

Man atrodo, kad ieškant savęs, neįmanoma padaryti nieko gero. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Jėzus įgyvendino savo žodžius ant kryžiaus

1 min skaityti

Jėzus, ištaręs „imkite, tai mano Kūnas, imkite, tai mano Kraujas”, ilgai negaišdamas atliko, ką buvo pažadėjęs: po kelių valandų atidavė savo gyvenimą ir Kraują ant kryžiaus. Antraip viskas būtų likę tuščiais žodžiais. Kard. Raniero Cantalamessa / iš knygos „Ganytojai ir…

Rodyti daugiau