Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis


Homilijos


Kančia pagal Matą

4 min skaityti

Evangelistas Matas, vaizduodamas Kristaus kančios istoriją, pabrėžia, jog joje viskas buvo iš anksto numatyta. Čia Jėzus yra savo likimo Viešpats: jis skelbia netrukus būsimą mirtį. Nors daugelis neįžvelgė būsimojo įvykio ženklų, Jėzus tai aiškiai žino. Nepaisydamas grėsmės, lieka pavojingame mieste.…

Karalius ant asilaičio

3 min skaityti

Visi keturi evangelistai pasakoja apie didingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Matas prideda prie įvykio aprašymo keletą svarbių detalių. Jis vienintelis pastebi, kad asilė buvo pririšta drauge su asilaičiu. Asilaičiu bus jojama pirmą kartą, šalia esanti asilė suteikia daugiau saugumo atlikti…

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

4 min skaityti

Brangūs Broliai ir Seserys, šiandien mes išgyvename dvi paskutines Viešpaties Jėzaus keliones šioje žemėje. Pirmoji buvo lengva ir džiaugsminga, patraukusi daug sekėjų. Antroji – sunki, net be galo skausminga, atlikta vien tik Jėzaus. Iškilmingas įžengimas į Jeruzalę, kurį mes sudabartinome…

Osana aukštybėse!

5 min skaityti

Verbų sekmadienis mus atveda į Didžiąją savaitę, kai Viešpats Jėzus žengia link savo žemiškojo gyvenimo kulminacijos. Jis kopia į Jeruzalę įvykdyti Raštų ir būti pakabintas ant kryžiaus medžio, sosto, iš kur jis karaliaus amžinai patraukdamas prie savęs visų laikų žmones…

Pasirinkti Kristaus kelią kartą, bet visam gyvenimui

4 min skaityti

Fantastinio žanro kūrinyje aprašomas dviejų krikščionių ir iš kosmoso atskridusių ufonautų susitikimas. Marsiečiai domėjosi įvairiomis proto formomis, religijomis ir tuo, kas skatina pasaulį žengti į priekį. Išgirdę apie Kristų, kad jis gimė žydų tautoje ir buvo ilgus amžius jo laukusios…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Jėzaus, nuolankaus ir taikaus karaliaus, įžengimas

Mt 11, 29-30: Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. 30 Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.

Iz 9, 5-6: Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“. 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Iz 42, 1-4: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą. 2 Ne šauksmu ar pakeltu balsu, – gatvėje nesigirdės jo balso. 3 Net palaužtos nendrės nelauš nei blėstančio dagčio negesins. Jis tikrą neš teisingumą. 4 Nepails ir nevilčiai nepasiduos, teisingumą kurdamas žemėje. Jo mokymo lauks tolimosios salos“.

Jer 23, 5-6: „Tikėkite manimi, – tai VIEŠPATIES žodis, – ateina metas, kai išauginsiu Dovydui teisią Atžalą. Kaip karalius jis viešpataus ir sumaniai vykdys krašte, kas teisinga ir teisu. 6 Jo dienomis Judas bus išgelbėtas, ir Izraelis saugiai gyvens. Jis bus vadinamas šitokiu vardu: ‘VIEŠPATS mūsų teisumas’“.

Zch 2, 14: Krykštauk ir džiaukis, Ziono dukra! Juk štai ateinu gyventi su tavimi, – tai VIEŠPATIES žodis.

Zch 9, 9-10: Didžiai džiūgauk, Ziono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina, jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio. 10 Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo ir karo žirgus iš Jeruzalės; karo lankas bus sulaužytas, jis skelbs taiką tautoms. Jo valdžia bus nuo jūros lig jūros ir nuo Upės lig žemės pakraščių.

Nuolanki Kristaus kančia

Išm 2, 12-20: „Patykokime tad teisiojo žmogaus, nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams, – prikaišioja mums nusižengimais Įstatymui ir kaltina mus už netikusį mūsų auklėjimą. 13 Jis skelbiasi pažįstąs Dievą ir save vadina VIEŠPATIES vaiku. 14 Mums jis gyvas mūsų sumanymų priešas, – vien jį pamačius, darosi nemalonu, 15 nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių ir jo keliai labai keisti. 16 Jam mes esame lyg netikri pinigai, ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo. Jis skelbia, kad teisiųjų likimas yra laimė, ir giriasi, kad Dievas yra jo tėvas. 17 Pažiūrėkime tad, ar jo žodžiai yra tikri, sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo. 18 Juk jeigu teisusis yra Dievo vaikas, Dievas padės jam, išgelbės jį iš priešų rankos. 19 Ištikime jį užgaule ir kančia, kad pažintume jo būdo švelnumą ir išmėgintume jo kantrybę. 20 Pasmerkime jį gėdingai mirčiai, nes, jo paties žodžiais tariant, Dievas juo pasirūpins“.

Ps 22, 2-19.28-30: 2 Ai, mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai? Kodėl esi toks tolimas, – toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės šauksmo. 3 Mano Dieve, šaukiuosi dieną, bet tu neatsakai, ir naktį, bet ramybės nerandu. 4 Betgi tu esi Šventasis, – tavo sostas – Izraelio šlovės giesmės! 5 Tavimi mūsų protėviai rėmėsi, – jie pasitikėjo, ir tu juos gelbėjai. 6 Tavęs šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė. 7 Bet aš kirminas, o ne žmogus, – vienų išjuoktas, kitų paniekintas. 8 Visi, kas mane mato, iš manęs tyčiojasi ir šaipydamiesi kraipo galvas. 9 „Pasitikėjo VIEŠPAČIU, tegelbsti jį, – tegu išvaduoja, jei juo gėrisi!“ 10 Vis dėlto tu išvedei mane iš įsčių, saugojai mane prie motinos krūtinės. 11 Tavo rūpesčiui buvau patikėtas nuo gimimo, nuo motinos įsčių tu buvai mano Dievas. 12 Nesitolink nuo manęs, nes man sunku ir nėra kas man padėtų! 13 Mano priešai apstoja mane lyg jaučiai, stiprūs Bašano jaučiai apgula mane; 14 atveria plačiai į mane savo žiotis lyg plėšrūs ir riaumojantys liūtai. 15 Esu lyg ant žemės išlietas vanduo, visi mano kaulai išnarstyti; lyg vaškas mano širdis, ištirpusi krūtinėje. 16 Gerklė man išdžiūvusi lyg molio šukė, mano liežuvis limpa prie gomurio; tu guldai mane į mirties dulkes. 17 Juk mane šunys apgula iš visų pusių, nedorėlių gauja mane apspinta; jie drasko man rankas ir kojas; 18 galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Mano priešai spokso į mane ir džiaugiasi, 19 dalijasi tarp savęs mano drabužius ir dėl mano apdaro kaulelius meta. <..> 28 Visi žemės pakraščiai atsimins ir gręšis į VIEŠPATĮ, visų tautų žmonės puls prieš jį kniūbsčia. 29 Juk VIEŠPATS yra Valdovas, – jis viešpatauja tautoms. 30 Jam iš tikrųjų žemai lenksis visi, kurie miega žemėje, prieš jį lenksis visi, kurie žengia į dulkes. Ir aš jam gyvensiu.

Iz 53: 1 „Kas galėtų patikėti, ką mes girdėjome? Kam buvo apreikšta VIEŠPATIES ranka? 2 Jis išaugo nelyginant atžala jo akivaizdoje, kaip šaknis iš sausos žemės. Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus: matėme mes jį, bet nepamėgome. 3 Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negalia, – toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku. 4 Tačiau jis mūsų negalias prisiėmė, mūsų skausmus sau užsikrovė. O mes laikėme jį raupsuotu, – Dievo nubaustu ir nuvargintu. 5 Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis. 6 Visi mes lyg avys pakrikome, kiekvienas eidamas savuoju keliu, o VIEŠPATS uždėjo ant jo kaltę mūsų visų. 7 Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso, – burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas, vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. 8 Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas, ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą? Kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę, 9 kapas jam buvo skirtas tarp nedorėlių, laidojimo vieta su piktadariais, nors jis nebuvo padaręs nieko bloga nei ištaręs melagingo žodžio. 10 {Bet VIEŠPATS norėjo, kad jis kentėtų negalią.} Kai save atiduos kaip auką už nuodėmę, matys palikuonių ir gyvens ilgai. Per jį klestės VIEŠPATIES užmojis. 11 Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje, per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį, prisiims jų bausmę už kaltes. 12 Aš duosiu jam dalią tarp didžiūnų, su galiūnais grobiu jis dalysis, nes jis save atidavė mirčiai ir buvo priskirtas prie nusidėjėlių. Jis prisiėmė daugelio nuodėmę ir užsistojo už nusidėjėlius.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 557–560: Kristaus įžengimas į Jeruzalę;

KBK 602–618: Kristaus Kančia;

KBK 2816: Kristaus Karalystė, įgyta per jo mirtį ir prisikėlimą;

KBK 654, 1067–1068, 1085, 1362: Velykų slėpinys ir liturgija.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Ar žinote, kas aš esu?

1 min skaityti

Kartą oro uoste vienas žmogus aplenkė visą eilę žmonių ir braudamasis į priekį kiša savo bilietą. – Stokite į eilės galą, – jam sušuko šalia stovinti moteris. – Aš labai skubu, – atsakė žmogus. – Mes juk visi skrisime tuo…

Kaip kūdikis

1 min skaityti

Kalbasi du bankininkai:– Kaip tu per krizę miegi?– Kaip kūdikis.– ???– Visą naktį verkiu, o paryčiais nubunduapsišlapinęs. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Kodėl neklausi

1 min skaityti

– Kodėl neklausi, kaip gyvenu?– Na, kaip gyveni?– Oi, geriau neklausk. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Rodyti daugiau

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių. Jėzus tikrai mato, kad visu gyvenimu, visa širdimi esu pasišventęs Jam ir Jo kančiai.” Šv. Tėvas Pijus

Būk malonus

1 min skaityti

„Būk malonus, nes kiekvienas, kurį sutinki, kovoja sunkią kovą.”Platonas

Dorybės, kurių neturim

1 min skaityti

Turėtume daugiau atsiminti tas dorybes, kurių mes dar neturim, ir neužsiimti skaičiuoti tų mažų gerų darbelių, kuriuos padarėme savo gyvenime. Nes tuo mes tik pakiltume į puikybę, o Dievo tarnyboje pasidarytume tinginiai ir nustotume iki šiol nusipelnytų malonių. Šv. Jonas Auksaburnis

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

1 min skaityti

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas, kuris patyręs bloga iš savo artimo, tyliai sielvartaudamas laukia tinkamos progos atkeršyti, ištvermės neparodo, bet tik ją suvaidina. Juk meilė kantri pakęsti kitų padarytą blogį ir tokia maloninga, jog myli tuos, kuriuos pakenčia. Šv. Grigalius Didysis / Magnificat vertimas

Ką reiškia tapti šventu

1 min skaityti

Tapti šventu – tai nereiškia tapti gudresniu ir protingesniu, bet reiškia tapti mažesniu, artimesniu ir labiau atsidavusiu Viešpačiui. S. Hanas

Kančia – Dievo garsiakalbis

1 min skaityti

„Dievas šnibžda per mūsų malonumus, kalba per sąžinę ir šaukia per mūsų skausmus. Kančia – tai Jo garsiakalbis pažadinti apkurtusiam pasauliui.” C. S. Lewis

Rodyti daugiau

Dievas turi visą amžinybę

1 min skaityti

Vienerių metų berniukas susilaužė nugarą krisdamas nuo laiptų. Jis praleido savo vaikystę ir jaunystę nuolat važinėdamas į ligonines. Meidstouno vyskupas Gavinas Reidas kartą kalbėjosi su juo bažnyčioje. Berniukas pastebėjo: „Dievas yra teisingas”. Vyskupas Gavinas paklausė: „Kiek tau metų?” – „Septyniolika”,…

Karate meistras

1 min skaityti

Vienas žmogus, kuris turėjo Karate juodą diržą, viename klube leidosi sumušamas keleto vyrų. Kai grįžus namo jo žmona paklausė, kodėl jis nepasipriešino, šis atsakė: aš nebijau smūgių, esu prie jų pripratęs ir nuo jų užsiblokavau. Tačiau bijojau veltis į muštynes,…

Kodėl jūs toks linksmas?

1 min skaityti

Vienas rimtas ir dievobaimingas vyras visada būdavo linksmas. Kartą kažkas jo paklausė, kaip jis taip visada gali būti linksmas? Vyras atsakė: „Kiekvieną rytą aš pirmiausia pažvelgiu į Dangų. Ten randu suraminimą savo skausmuose ir nelaimėse. Paskui pažvelgiu į žemę ir…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Popiežiaus atleidimas žudikui

2 min skaityti

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo…

Vaiko mirtis

1 min skaityti

Kartą lankant ligonius Klinikose, viena ligonė liudijo, kaip prieš 20 metų jos maža dukra, išėjusi pažaisti, grįžo iš lauko ir suspėjo pasakyti: „vaikas spyrė man į pilvuką”. Mergaitei trūko kepenys ir ji mirė. Ši moteris daugiau vaikų neturėjo. Nuo to…

Rodyti daugiau