5 Velykų sekmadienis (A)


Homilijos


„Tegul neišsigąsta jūsų širdys!“

4 min skaityti

Mano Tėvo namuose daug buveinių. „Einu jums vietos paruošti!“ Kiekvienas trokštame jaukios, gerumo ir meilės kupinos vietos. Tokia vieta žemėje gali būti tėvų namai, kur gyvena mūsų šeima. Tokia vieta gali būti namai, kuriuose mes gyvename, kur visada traukia sugrįžti.…

„Tikite Dievą – tikėkite ir mane“

4 min skaityti

Brangūs Broliai ir Seserys, Joks gryniai žmogiškas mokytojas, ganytojas ar pranašas negalėtų taip kalbėti. Tai būtų klaidinga pretenzija, pavojinga, beprotiška iliuzija. Tačiau mokiniai toli gražu ne viską suprasdami, instinktyviai jautė, jog gali vis dėlto Jėzumi pasitikėti. Dėl pačių jo darbų,…

5 Velykų sekmadienis

4 min skaityti

„Tikite Dievą – tikėkite ir mane“. Brangūs broliai ir seserys, joks žmogiškas mokytojas, ganytojas ar pranašas negalėtų taip kalbėti. Tai būtų klaidinga pretenzija, pavojinga, beprotiška iliuzija. Tačiau, nepaisant savo menko supratimo, mokiniai instinktyviai nujautė, kad Jėzus yra vertas visiško pasitikėjimo.…

Dievo darbai

4 min skaityti

Sekmadieniais po Velykų Bažnyčia tvirtina mūsų tikėjimą Kristaus prisikėlimu, o šiandien Dievo žodis atskleidžia, kaip šis tikėjimas skleidžiasi tikinčiųjų bendruomenėje. Pirmajame skaitinyje pasakojama apie diakonų tarnystės įsteigimą. Apaštalai, suvokdami, jog jų pagrindinė užduotis yra melstis ir skelbti Evangeliją, paskiria septynis…

Kelias pas Tėvą

6 min skaityti

Tegul neišsigąsta jūsų širdys. Šis Evangelijos skaitinys mus nukelia į Paskutinę vakarienę. Mokinių būrelyje vyrauja tragiška atmosfera – Jėzus paskelbė apie Judo išdavystę, ir šis išėjo į nakties tamsą (Jn 13, 21–30). Vėliau Jėzus sako, jog eisiąs ten, kur jo…

Kertinis akmuo

5 min skaityti

Prisikėlimo šviesoje naujai suvokiame prieš kančią Jėzaus pasakytus atsisveikinimo žodžius – testamentą mokiniams. Dabar matome, kad tikrasis Jėzaus sekimas įmanomas tik po jo velykinės pergalės. Šiandienos Evangelijoje Jėzus rengiasi palikti sutrikusius mokinius, tačiau pažada grįžti. Pastarųjų dienų įvykiai sutrupino jų…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Ramybė ir pasitikėjimas

Ps 42, 6: Kodėl tokia liūdna, mano širdie? Kodėl taip nerimsti mano krūtinėje? Turėk viltį Dieve! Juk aš dar šlovinsiu jį – savo Gelbėtoją, savo Dievą.

Iz 12, 2-3: Dievas tikrai yra mano išganymas. Aš juo pasitikiu ir esu be baimės, nes jis yra mano tvirtybė ir mano giesmė, – jis buvo gelbėtojas mano!“ 3 Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų. 

Iz 26, 3-4: Nesvyruojantiems duodi ramybę, teiki jiems gerovę, nes jie tavim pasitiki“. 4 Pasitikėkite VIEŠPAČIU amžiais, nes VIEŠPATS – amžiais tverianti Uola!

Iz 30, 15: Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip pasakė: „Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti, ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga“. Bet nenorėjote jūs to!

Jn 14, 27: Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!

Jn 16, 20-22: Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. 21 Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji kančią užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus. 22 Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.

Ef 1, 11-12: Jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą, 12 kad būtume jo didybės šlovei mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijuje.

Tėvo namai

Jn 12, 26: Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.

2 Kor 5, 1.8: Mes žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pastatas, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje. <…> 8 Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. 

Žyd 11, 10: Mat jis laukė miesto su tvirtais pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas būtų Dievas. 

Apr 3, 12: Nugalėtoją aš padarysiu šulu savo Dievo šventovėje, ir jis nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’.

Apr 21, 2-5: Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. 3 Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. 4 Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“. 5 O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“

Jėzaus žengimas į Dangų ir sugrįžimas

Jn 14, 28: Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis.

Jn 14, 18-20: Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. 19 Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. 20 Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse.

Apd 1, 10-11: Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais 11 ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“.

1 Tes 4, 16-18: O pats Viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje, 17 paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu. 18 Todėl guoskite vieni kitus šitais žodžiais.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 2746–2751: Kristaus malda per Paskutinę vakarienę;

KBK 661, 1025–1026, 2795: Kristus atveria mums kelią į dangų;

KBK 151, 1698, 2614, 2466: tikėjimas į Jėzų;

KBK 1569–1571: diakonų šventimai;

KBK 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322: „išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė“.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Jn 14, 1-12 Adam Clarke

6 min skaityti

Tegul neišsigąsta jūsų širdys – atsakęs į šv. Petro klausimą, jis vėl kreipiasi į savo mokinius ir sako jiems, kad jie nesijaudintų dėl to, jog jis juos palieka, ir neprarastų drąsos dėl to, ką jis pasakė apie Petro išsižadėjimą; kad…

Jn 14:12-17 Matthew Henry glaustas komentaras

1 min skaityti

Visa, ko tik prašysime Kristaus vardu, kas bus mums naudinga ir tiks mūsų būklei, jis mums duos. Prašyti Kristaus vardu reiškia prašyti Jo nuopelnų ir užtarimo bei pasikliauti tuo prašymu. Dvasios dovana yra Kristaus tarpininkavimo vaisius, išpirktas jo nuopelnais ir…

Rodyti daugiau

Manimi niekas netiki

1 min skaityti

– Mano gimtadienis balandžio pirmąją, bet niekad jo nešvenčiu.– Kodėl?– Manimi niekas netiki! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Labai blogai sekėsi: pagavo dvigubai

1 min skaityti

Vyras į žvejybą pirmą kartą pasiima žmoną. Kaijiedu grįžta, draugas klausia:– Na, kaip tavo antrajai pusei sekėsi?– Labai blogai! Jinai ir jauką netinkamai movė,ir spiningą nežmoniškai mėtė, ir žuvų daug daugiaupagavo! „Jūs veltui triūsiat nuo aušros lig nakčiai vėlyvai, jūs…

3 dalykai, kurių šunys neėda

1 min skaityti

Atspėkite, kokie yra trys dalykai, kurių šunys neėda? Tai filosofo smegenys, davatkos liežuvis ir kunigo ausis.

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Kaip atrodo Dievas

1 min skaityti

6 metų mergaitei mokykloje piešiant piešinį prie jos prieina mokytoja ir paklausia: „ką tu pieši?” „Piešiu Dievą”, – atsakė ši. „Bet juk niekas nežino, kaip Dievas atrodo”, – sako mokytoja. „Na tuoj, po minutės sužinos”, – atsakė mergaitė.

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Rodyti daugiau

Tikėjimo nuopelnas ir stebuklai

1 min skaityti

„Kreipdamas daug dėmesio į stebuklus žmogus nebesiremia esminiu tikėjimo įpročiu, kuris yra tamsus. O kur daug ženklų ir liudijimų, ten tikėjimas mažiau nuopelningas. Todėl šv. Grigalius ir sako, kad tikėjimas neturi nuopelnų, kai jį žmogiškai ir apčiuopiamai patiria žmogaus protas.…

Tiesa nesikeičia

1 min skaityti

„Iš Dievo kylanti tiesa nesikeičia nei keičiantis laikui, nei keičiantis aplinkybėms.” Šv. Atanazas Aleksandrietis

Tiesa ir meilė

1 min skaityti

„Žmogus, gyvenantis tiesoje, būtinai yra žmogus, gyvenantis meilėje” Šv. Jonas Paulius II

Tiesa išlaisvina

1 min skaityti

„Išlaisvina tiesa, o ne jūsų pastangos išsilaisvinti” Šv. Augustinas

Nepažinti Biblijos…

1 min skaityti

„Nepažinti Šventojo Rašto – tai nepažinti Kristaus” Šv. Jeronimas

Tiesos ir dorybės ryšys

1 min skaityti

„Tiesa negali būti išsaugota be dorybės, nei dorybė gali egzistuoti be tiesos.” Šv. Augustinas

Rodyti daugiau

Kodėl jūs toks linksmas?

1 min skaityti

Vienas rimtas ir dievobaimingas vyras visada būdavo linksmas. Kartą kažkas jo paklausė, kaip jis taip visada gali būti linksmas? Vyras atsakė: „Kiekvieną rytą aš pirmiausia pažvelgiu į Dangų. Ten randu suraminimą savo skausmuose ir nelaimėse. Paskui pažvelgiu į žemę ir…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Pagrindinis instrumentas

1 min skaityti

Universiteto pirmame kurse atvyko studentai. Susipažinimo šventėje buvo surengtas konkursas ir visos grupės turėjo paruošti po muzikinį kūrinį. Vienoje grupėje naujai išrinktas seniūnas padalijo visiems muzikos instrumentus. Vienai merginai – Natalijai, kuri jau 12 metų grojo pianinu ir buvo 4…

Malūnininkas ir sūnus

2 min skaityti

Sykį malūnininkas su sūnumi varė į miestą asilą, norėjo ten jį prekyvietėje parduoti. Sutinka jiedu arkliu bejojantį žmogų; šis šypsodamos ir sako „Na, negudrūs gi jūs vyrai, kad rankoje vedatės asilą ir nė vienas neužsėdat“.  Tėvas liepė sūnui sėsti ant asilo. Po…

Rodyti daugiau