Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos


Homilijos


Aš jums skelbiu didelį džiaugsmą

5 min skaityti

“Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas” (Lk 2, 1-14). Sveikindamas Jus Kristaus Gimimo šventės proga, noriu pasidalyti pirmųjų Kalėdų džiaugsmu, kurį išgyveno Švč. M. Marija, Juozapas…

Dievo meilės laiškas

5 min skaityti

„Žodis tapo kūnu”– tai yra viena iš sensacingiausių žmonijos istorijoje paskelbtų žinių. Ši Kalėdų naujiena yra tokia svarbi, kad tiesiog netelpa į galvą. Mūsų protas per menkas sutalpinti Kalėdų žinią. Jos suvokimo raktas glūdi mūsų širdyje. Patį gražiausią kalėdinį pasveikinimą…

Ieškoma dovana

5 min skaityti

Be tikėjimo Kalėdos būtų tik tuščia butaforija. Šventiniai Kalėdų simboliai gali gražiai praturtinti šventę, tačiau be tikėjimo jie liktų tik tuščias kiautas. Kiekvienas krikščionis širdyje brandina savo Kalėdų vaizdinį. Išmoktas katekizmo tiesas gaivina simboliai, išgyvenimai, prisiminimai. Įspūdingi mūsų tremtinių kartos…

Iš kur kilo Jėzus Kristus?

4 min skaityti

Švęsdama Kalėdas, Bažnyčia trokšta ne tik priminti Kristaus gimimą kaip istorinį įvykį ir jo skurdžias, nuolankias, švelnias ir stebuklingas aplinkybes. Ji taip pat siekia mus vesti nuo prakartėlės į amžinojo Dievo Sūnaus Įsikūnijimo slėpinio kontempliaciją. Šiandien Bažnyčiai ypač rūpi štai…

Jis atėjo dėl mūsų

5 min skaityti

Jėzuje Kristuje atėjęs į pasaulį Dievas yra mūsų istorijos lemtingasis posūkis. Šios šventės viena iš pagrindinių minčių nuskamba šiuose angelo žodžiuose: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra…

Kalėdos – prisikėlimo šviesoje

6 min skaityti

Liturginiai Bažnyčios metai iš pradžių plėtojosi prasidėdami ne nuo Kristaus gimimo, bet nuo tikėjimo Prisikėlimu: Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo tikėjimo pagrindas, Evangelijos pagrindas, pagimdęs Bažnyčią. Todėl būti krikščionimis reiškia gyventi velykiškai, susiejant save su perkeitimu, kylančiu iš Krikšto, kuriuo esame…


Ps 103, 20: Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai, – galingieji, vykdantys jo įsakymą, paklusnūs jo tartam žodžiui.

Iz 7, 14: Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.

Iz 9, 5-6: Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“. 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Iz 52, 7-10: O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“ 8 Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia, džiūgauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis VIEŠPATĮ, grįžtantį į Zioną. 9 Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme, Jeruzalės griuvėsiai, nes VIEŠPATS paguodė savo tautą, atpirko Jeruzalę. 10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką visų tautų akyse. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą.

Mch 5, 1-4: O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį; jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus. 2 {Todėl jis paliks juos lig laiko, kai įsčiose nešiojanti kūdikį bus pagimdžiusi; tuomet jo giminių likučiai sugrįš pas Izraelio vaikus.} 3 Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES jėga, VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu. Jie gyvens saugiai, nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius. 4 Jis pats bus taika!

Jn 1, 14: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Jn 7, 42: Argi Raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas?“

Apd 10, 36: Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats.

Rom 5, 1: Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 2 per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi.

2 Kor 3, 18: Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.

Gal 4, 4-6: Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. 6 O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Apr 5, 13: Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: „Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!“

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 456–460, 466: „Kodėl Žodis tapo kūnu?“;

KBK 461–463, 470–478: Įsikūnijimas;

KBK 437, 525–526: Kalėdų slėpinys;

KBK 439, 496, 559, 2616: Jėzus yra Dovydo Sūnus;

KBK 65, 102: Dievas viską pasakė savo Žodyje;

KBK 333: įsikūnijęs Kristus garbinamas angelų;

KBK 1159–1162, 2131, 2502: Įsikūnijimas ir Kristaus vaizdavimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Kodėl jūs toks linksmas?

1 min skaityti

Vienas rimtas ir dievobaimingas vyras visada būdavo linksmas. Kartą kažkas jo paklausė, kaip jis taip visada gali būti linksmas? Vyras atsakė: „Kiekvieną rytą aš pirmiausia pažvelgiu į Dangų. Ten randu suraminimą savo skausmuose ir nelaimėse. Paskui pažvelgiu į žemę ir…

Nutikimas Londono metro

1 min skaityti

Pippa Gumbel, Alfa kursų vedėjo Nikio žmona pasakoja istoriją iš savo gyvenimo: Taip lengva teisti. Prisimenu, kaip su dukra važiavau Londono metro, kai ji buvo labai maža. Kai ėjome pro užtvarą, pamačiau jauną moterį, besiginčijančią su kontrolieriumi, ir ją mintyse…

Senas smuikas

1 min skaityti

Kartą aukcione buvo pardavinėjami sendaikčiai. Ištraukęs vieną apdulkėjusį smuiką aukciono šeimininkas klausė, kiek dalyviai už jį nori mokėti. Neatsirado norinčių mokėti daugiau negu aštuonis dolerius. Staiga iš dalyvių priėjo vienas senyvas vyriškis, nuvalė ir suderino smuiką ir užgrojo nuostabiai gražią…

3 dalykai, kurių šunys neėda

1 min skaityti

Atspėkite, kokie yra trys dalykai, kurių šunys neėda? Tai filosofo smegenys, davatkos liežuvis ir kunigo ausis.

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Ar žinote, kas aš esu?

1 min skaityti

Kartą oro uoste vienas žmogus aplenkė visą eilę žmonių ir braudamasis į priekį kiša savo bilietą. – Stokite į eilės galą, – jam sušuko šalia stovinti moteris. – Aš labai skubu, – atsakė žmogus. – Mes juk visi skrisime tuo…

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Gal aš jį pakrikštijau…

1 min skaityti

Ateina žmogus pas kunigą ir sako: – Tubikas mirė. – Čia Jūsų artimasis? – klausia kunigas. – Mano šuo… Gal galėtumėt palaidoti?- Kaip jūs drįstate niekinti Dievo namus su tokiu prašymu! – užsiplieskė kunigas.- Tai kur man dabar dėti tuos…

Gera pradžia ir pabaiga

1 min skaityti

Klierikas klausia seminarijos dvasios tėvo:– Tėve, koks turi būti pamokslas?– Jis turi turėti gerą pradžią ir gerą pabaigą. O taureikės kuo labiau vieną prie kito priartinti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. vasaris

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

2 min skaityti

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad…

Amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas

1 min skaityti

Dangus yra amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas, kuriame mes, pamiršę visus žemiškus rūpesčius, galėsime mėgautis artimu bendravimu su Dievu. Šv. Efremas Siras

Ar čia nesu aš, tavo Motina? / Nican Mopohua (Gvadalupė)

4 min skaityti

1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias. Kai atėjo prie kalvos, vadinamos Tepejaku, jau švito. Jis išgirdo…

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Atleisti sunku

1 min skaityti

Atleidimą visi laiko mielu dalyku, kol neprireikia patiems atleisti.C. S. Lewis

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…