2 gavėnios sekmadienis (C)


Homilijos


2 gavėnios sekmadienis

6 min skaityti

Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite… Brangūs broliai ir seserys, šiandienos Evangelijos skaitinys mus drauge su trimis privilegijuotais mokiniais perkelia ant švento kalno, kur Jėzus trumpam parodo, kokia dieviškumo galybė slepiasi po jo kūno apdangalu. Iš visų evangelistų tik šventasis…

Dangaus pilietis

5 min skaityti

Autorius: KUN. A. SAULAITIS  Įvadas. Būdingai turtingi gavėnios skaitiniai šiandien mūsų tikėjimo akimis rodo du vaizdiniu, papildytu apaštalo Pauliaus džiaugsmu, kai Evangeliją priėmę tikintieji tvirtai Viešpatyje gyveno. Argi Abraomas ir trys Viešpaties Jėzaus pagrindiniai mokiniai išgyveno ne kažką panašaus į mūsų…

Dievo žodžio palapinė

4 min skaityti

Ne tik dykuma, bet ir kalnas yra simbolis. Nors Izraelyje nėra aukštų kalnų, bet ten ir visur kalnas reiškia kažką ypatinga, pakylėta, Dievo artumą. Evangelijoje dažnai pabrėžiama, kad Jėzus meldėsi ant kalno. Aukštumoje ir vienumoje jis ieško ir randa bendrystę…

Golgotos antitezė

5 min skaityti

Po gundymo dykumoje antrąjį gavėnios sekmadienį skaitoma Jėzaus atsimainymo evangelija. Taip numatyta visuose trijuose liturginiuose cikluose. Dviejų epizodų sugretinimas įspūdingai atskleidžia, kaip Jėzus priima ir drauge pranoksta žmogiškąją prigimtį. Dykumoje buvo leista reikštis šėtonui. Atsimainymo metu Jėzus apreiškia išrinktiesiems mokiniams…

Kelias į šlovę

4 min skaityti

1. Brangūs broliai ir seserys, daugiau nei prieš savaitę įžengėme į laiką, kuris yra itin svarbus katechumenams. Jie keliauja į Velykų šventes, trokšdami priimti įkrikščioninimo sakramentus Velyknaktį ir šitaip įžengti į velykinio Jėzaus slėpinio malonę bei gimti naujam gyvenimui. O…

Krikščioniškoji mistika

5 min skaityti

Stebuklas ant kalno – Bažnyčios tradicijoje jis tapatinamas su Taboro kalnu šiaurės Izraelyje – atrodo labai skirtingas nuo kitų Jėzaus stebuklų. Kitur Jėzus stengiasi kam nors padėti: išgydo ligonį, net prikelia mirusį žmogų. Tačiau čia jis tik atsimaino. Koks jo…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Rašyti čia

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 554–556, 568: Atsimainymas;
KBK 59, 145–146, 2570–2572: Abraomo klusnumas;
KBK 1000: tikėjimas atveria kelią į Prisikėlimo slėpinio supratimą;
KBK 645, 999–1001: kūno prisikėlimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Vienas „Sveika, Marija”

1 min skaityti

Kartą šv. Jonas Bosko lankė kalinius, kurių vienas buvo nuteistas mirties bausme. Jis pyko ant viso pasaulio, visus keikė, nesiklausė, kai kunigas Bosko bandė jam kalbėti apie Dievą. Galiausiai nuteistasis neapsikentęs piktai jam tarė: „ko čia nori iš manęs?” Kun.…

Rachelės 9-tojo gimtadienio iniciatyva

2 min skaityti

Rachel Beckwith savo 9-tojo gimtadienio proga norėjo internetu surinkti 300 JAV dolerių „Charity: water” iniciatyvai įrengti vandens šulinius Afrikos žmonėms, kurie neturi švaraus geriamo vandens. Apie šią iniciatyvą ji sužinojo EastLake bažnyčioje. Štai ką ji parašė labdaros svetainės kampanijos aprašyme:…

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Žmogaus pašaukimas šlovinti Dievą

1 min skaityti

Kaip teigia šventoji Hildegarda, iš pradžių buvo dešimt angelų chorų, garbinančių Dievą, supančių Jį Jo šviesoje. Tačiau tuomet vieno choro vadovas Liuciferis („šviesos nešėjas”) pradėjo manyti, kad jis ir jo choras už grožį ir švytėjimą turi būti dėkingi patys sau,…

Piktžolės

1 min skaityti

Piktžolės ir nesėtos auga. Liaudies išmintis

Rodyti daugiau