11 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Dangaus karalystė

5 min skaityti

„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė”. Naujojo Testamento knygose žodžiai „dangaus karalystė” reiškia tą patį, ką ir „Dievo karalystė”. Abudu šie pasakymai reiškia Kristaus įkurtą Bažnyčią. Siųsdamas apaštalus Jėzus žengia pirmuosius Bažnyčios kūrimo žingsnius. Bent trumpai pasvarstykime, kas yra…

Išrinktieji

5 min skaityti

Kai kam ši Evangelijos pagal Matą ištrauka gali atrodyti tarsi elegija apie ypatingomis galiomis apdovanotus seniai gyvenusius karžygius, kurių žygiai vėliau apdainuojami giesmėse. Žinoma, evangelistas visiškai nesiekė taip pavaizduoti; veikiau mums sunku suvokti, jog Jėzaus pasirinktieji buvo paprasti žmonės ir…

Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių

5 min skaityti

Šiandienio pasaulio skurdas yra didesnis, negu įstengiame įsivaizduoti. Jungtinių Tautų dokumentai rodo, jog dviem ar trims ketvirtadaliams žmonijos trūksta būtiniausių dalykų. Su kokiu įkarščiu žemėje turėtume ieškoti skurdo dykynių, kad amžių pabaigoje išgirstume Kristaus balsą: „Aš buvau išalkęs, ir jūs…

Pjūtis laukia darbininkų

4 min skaityti

Kai bažnyčioje girdime Kristaus žodžius “Pjūtis didelė, o darbininkų maža” (Mt 9, 37), dažniausiai kyla liūdnos mintys apie kunigų trūkumą Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tačiau šie Kristaus žodžiai turi priminti ir mums svarbią krikščionio pareigą skleisti tiesą ir gėrį. Mes…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Žyd 4, 15-16: Mes gi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip mėgintą, tačiau nenusidėjusį. 16 Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 551, 761–766: Bažnyčia parengta Senosios Sandoros tautos;

KBK 783–786: Bažnyčia yra kunigiškoji, pranašiškoji ir karališkoji tauta;

KBK 849–865: apaštališkoji Bažnyčios misija.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

3 dalykai, kurių šunys neėda

1 min skaityti

Atspėkite, kokie yra trys dalykai, kurių šunys neėda? Tai filosofo smegenys, davatkos liežuvis ir kunigo ausis.

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Užeisiu vėliau

1 min skaityti

Firmos direktorius – kandidatui į pareigas:– Kol kas mokėsime jums 600 eurų. Bet vėliau atlyginimas didės.– Gerai, aš užeisiu vėliau. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Rodyti daugiau

Dievas apdovanoja Danguje

1 min skaityti

Dangus yra karalystė, kurioje Dievas tuos, kurie jam ištikimai tarnavo, apdovanoja savo begalinės meilės ir amžinosios šlovės dovanomis. Šv. Inocentas III, Sermones, 51, 3

Du būdai žvelgti į pasaulį

1 min skaityti

Tėra tik du būdai gyventi ir žvelgti į pasaulį: arba niekur nematyti stebuklų, arba matyti stebuklus visur. Albertas Eišteinas

Dvasia nuramina kūniškumą

1 min skaityti

Paragavus Dvasios skanumo ir gardumo, prėska tampa visa, kas kūniška. Šv. Kryžiaus Jonas, Šviesos ir meilės posakiai

Jei manai ką nors turįs

1 min skaityti

Jei pasaulyje manai ką nors turįs, iš tiesų jis turi tave; jei manai ką nors valdąs, iš tiesų pasaulis valdo tave. Per visa tai, ko šeimininkas manai esąs, vienijiesi su demonu, nes šiame pasaulyje esi tam, kad duotum ir tarnautum,…

Ką reiškia tapti šventu

1 min skaityti

Tapti šventu – tai nereiškia tapti gudresniu ir protingesniu, bet reiškia tapti mažesniu, artimesniu ir labiau atsidavusiu Viešpačiui. S. Hanas

Kaip man siekti šventumo?

1 min skaityti

Kartą žmogus ateina pas atsiskyrėlį ir klausia: kaip man siekti šventumo? Atsiskyrėlis atsakė: prisimink, koks buvai, kai atsivertei, ir stenkis toks pasilikti visuomet. Tuomet pasieksi šventumo. Šv. Alfonsas Liguori / Dvasiškas maistas Kristaus sužieduotinei

Rodyti daugiau

Kas patenka tiesiai į Dangų?

1 min skaityti

Natalie, Kibeho regėtoja, po kelionių į Dangų, skaistyklą ir pragarą sakė: į Dangų patenka tie, kurie siekia gėrio, reguliariai meldžiasi ir stengiasi vykdyti Dievo valią. Skaistykla yra tiems, kurie šaukiasi Dievo tiktai tuomet, kai ištinka vargai, o kai jie baigiasi,…

Kelias į pragarą

2 min skaityti

Būsima šventoji Hiacinta Mariskoti įstojo į bernardinių vienuolyną be jokio pašaukimo. Užtat ji negyveno pagal vienuolyno taisykles, o tik piktino savo drauges. Vieną kartą Hiacinta sunkiai susirgo. Jai pakvietė kunigą, bet šis, būdamas pamaldus vienuolis, nenorėjo eiti į jos puikiai…

Kuo nori būti užaugęs?

1 min skaityti

Mokytoja klausia mokinių: kuo norėtumėte būti užaugę? Jonas atsako: užaugęs noriu būti laimingas. Tu nesupratai klausimo, – sako mokytoja. Jūs nesupratote atsakymo, – atsako Jonas. Gyvenime esame mokome koncentruotis į išorinius antraeilius dalykus ir užmiršti tai, kas svarbiausia. Mylintis Dievą…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Vienuolis ir motina

2 min skaityti

Labai geras būdas siekti šventumo yra šis: atsiminti šventus troškimus, kuriuos mes turėjome pradžioje savo atsivertimo. Tas prisiminimas išjudins mus iš užšalimo, kaip jau atsitiko vienam jaunam vienuoliui, kuris tokiu būdu sugrįžo prie pamesto šventumo. Eidamas į vienuolyną jis turėjo…

Rodyti daugiau