4 Velykų sekmadienis (C)2 Kor 11,13 Juk tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais. 
2 Kor 11,14 Ir nenuostabu. Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu. 

2 Tim 4,2 skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu. 
2 Tim 4,3 Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; 
2 Tim 4,4 jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. 
2 Tim 4,5 Bet tu būk visame kame apdairus, iškęsk sunkumus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą. 

Šaltinis: http://www.charity.lt/biblija/

Šaltinis: Plg. Scott Hahn. Ignatius Catholic Study Bible

Du Lietuvos vyskupai išgelbėjo amerikiečių rašytoją nuo savižudybės

Anglų rašytojas Kelly sovietiniais laikais buvo patekęs į Vladimiro kalėjimą, kuriame tuo laiku buvo kalinami ir du Lietuvos vyskupai – arkivyskupas Mečislovas Reinys ir arkivyskupas Teofilius Matulionis. Išėjęs iš kalėjimo Kelly parašė atsiminimų knygą, kurioje, beje, pasakoja, kad minėti vyskupai savo kilnia laikysena padėjo jam išvengti savižudybės. Tardymai, kankinimai jį buvo privedę prie visiškos desperacijos. Tai pastebėjęs vyskupas Reinys pamėgino su juo susidraugauti. Pirmoji vyskupo pagalba buvo medžiaginė: dalydavosi gaunamu iš Lietuvos maistu. Bendraudamas su kilniu vyskupu Kelly atgavo prarastą vaikystės tikėjimą ir norą gyventi. Čia susipažino ir su kitu Lietuvos kankiniu Teofiliumi Matulioniu. Savo atminimų knygoje Kelly pabrėžia, jog šie du lietuviai Vladimiro kalėjime jam ir kitiems kaliniams buvo tartum Dievo pasiuntiniai, įkvėpę kantrybės, stiprinę tikėjimą ir pasitikėjimą.

Šaltinis: http://www.lcn.lt/bzinios/bz0506/506hom3.html

Dr. J. G. Hernándezo Cisneroso pašaukimo istorija: pasiaukojantis gydytojas

Dirbdamas gydytoju Karakase, Venesueloje, jis norėjo tapti pranciškonu tretininku. Vėliau galvojo tapti vienuoliu ir kunigu, bet sveikata neleido. Jis suprato, kad jo pašaukimas – gydytojo profesija, kurią pasirinkęs pirmiausia tarnavo vargšams. Jis be paliovos rūpinosi ligoniais siaučiant visą pasaulį apėmusiai ispaniškojo gripo epidemijai. Gydytoją partrenkė automobilis, kai jis išėjo iš vaistinės, kurioje pirko vaistų pagyvenusiai pacientei. Prieš metus jis buvo paskelbtas palaimintuoju ir tapo pavyzdžiu, liudijančiu, ką reiškia priimti Viešpaties pašaukimą ir iki galo jo laikytis.

Šaltinis: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,505

„Kristus yra Gerasis Ganytojas. Toks jis buvo, toks yra, toks bus iki amžių pabaigos. Nemato šiandien jo vaikščiojančio po žemę mūsų akys, bet jaučia mūsų sielos, maitinamos jo dangiška Duona Eucharistijoje. Negirdi mūsų ausys nūdien jo švelnaus balso. Bet jis skamba mūsų širdyse, aidi mūsų sąžinėse, jį juntam per meilę ir malonę. Gerasis Ganytojas nematomai, bet realiai, vadovauja Bažnyčioje savo avelėms per savo iš žmonių parinktus ir pašvęstus ganytojus”.

Prel. Ladas Tulaba

„Kiekviename akmens luite slypi statula, o skulptoriaus užduotis – ją atrasti.“

Mikelandželas Buonarotis

„Išmintingas žmogus žvelgia į kiaušinį ir regi erelį; žvelgia į sėklą ir regi didelį medį; žvelgia į nusidėjėlį ir regi šventąjį.“

Tolimųjų Rytų patarlė