33 eilinis sekmadienis (C)


HomilijosIz 2, 11-12: Įžūlus marusis turės nuleisti akis, žmonių išdidumas bus nužemintas. Tik vienas VIEŠPATS tą dieną bus aukštinamas. 12 Nes Galybių VIEŠPATS turi parengęs savo dieną prieš visa, kas išdidu ir įžūlu. Visa, kas išpuikę, bus nužeminta.

Jl 3, 3-5a: Parodysiu ženklų danguose ir žemėje, – kraują, ugnį ir dūmų stulpus. 4 Saulė bus paversta tamsa ir mėnulis krauju prieš ateinant didingajai ir baisiajai VIEŠPATIES dienai. 5 Tuomet, kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, bus išgelbėtas.

Mal 3, 2-4: Bet kas gali ištverti jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti jam pasirodžius? Juk jis yra kaip lydytojo ugnis ir kaip skalbėjų šarmas. 3 Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas ir jis valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos teisumo atnašų VIEŠPAČIUI. 4 Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus taip malonios VIEŠPAČIUI, kaip senovės dienomis ir praeities metais.

Mt 3, 11-12: Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 12 Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

Mt 13, 24-30: Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. 25 Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 26 Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. 27 Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ 28 Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas’. Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime’. 29 Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių. 30 Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną’“.

2 Tes 1, 6-10: Teisinga, kad Dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespauda, 7 o jums, engiamiesiems, – atilsiu drauge su mumis, kai iš dangaus liepsnojančioje ugnyje apsireikš Viešpats Jėzus su savo galybės angelais. 8 Jis atmonys tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Evangelijai. 9 Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės 10 tą dieną, kada jis ateis, kad pasirodytų garbingas savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo.

2 Pt 3, 7: O dabartiniai dangūs ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai.

Pat 13, 4: Dykaduonis alksta ir nieko neturi, o darbštus žmogus vaišinsis prie turtingo stalo.

Pat 20, 4: Sėjos metu tinginys nearia; pjūčiai atėjus, jis ieško, bet nieko neranda.

Ef 4, 28: Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.

1 Tes 2, 9:  Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas: dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nė vieno iš jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją.

1 Tes 4, 10-12: Mes tik raginame jus, broliai, daryti daugiau pažangos, 11 stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuotis savo rankomis, kaip jums esame įsakę. 12 Taip jūs deramai elgsitės pašalinių akyse ir nebūsite nuo kitų priklausomi.

1 Pt 5, 2-3: ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, 3 ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys.

Iš 4, 11-12: Tada VIEŠPATS jį paklausė: „O kas duoda burną žmogui? Kas padaro jį nebylį ar kurčią, regintį ar aklą? Argi ne aš, VIEŠPATS? 12 O dabar eik! Aš būsiu su tavo burna ir tave pamokysiu, ką turi sakyti“.

Fil 1, 28-29: ir nė iš tolo nesiduodate priešų išgąsdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums – išgelbėjimo, ir jis Dievo duotas. 29 Jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti.

2 Tes 1, 3-5: Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam kiekvieno širdyje vis didėja. 4 Todėl mes ir giriamės jumis Dievo bendrijose – jūsų kantrybe bei tikėjimu visuose persekiojimuose ir varguose, kuriuos jums tenka pakelti. 5 O tai ir yra teisingo Dievo teismo požymis: jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios kenčiate.

Lk 12, 11-12: Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, 12 nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti“.

Apd 6, 8-10: Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. 9 Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kirėniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. 10 Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo.

Ef 6, 18-20: Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius 19 ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos paslaptį, 20 kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, – kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.

Jok 1, 2-5: Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. 3 Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, 4 o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. 5 Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 162–165: ištvermingas tikėjimas; tikėjimas kaip amžinojo gyvenimo pradžia;

KBK 675–677: galutinis Bažnyčios išmėginimas;

KBK 307, 531, 2427–2429: žmogaus darbas yra atperkamasis;

KBK 673, 1001, 2730: paskutinioji diena;

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Mal 3:19-20 Matthew Henry glaustas komentaras

2 min skaityti

Čia kalbama apie pirmąjį ir antrąjį Kristaus atėjimą: Dievas nustatė abiejų atėjimų dieną. Tie, kurie elgiasi nedorai, kurie nebijo Dievo rūstybės, ją pajus. Tai neabejotinai taikytina teismo dienai, kai Kristus pasirodys liepsnojančioje ugnyje; kad įvykdytų teismą išdidiesiems ir visiems, kurie…

Mt 21:5-28 Matthew Henry glaustas komentaras

2 min skaityti

Su dideliu smalsumu tie, kurie yra aplink Kristų, klausinėja, kada turėtų įvykti didysis sugriovimas. Jis atsako aiškiai ir išsamiai, kiek tai buvo būtina, kad išmokytų juos jų pareigos; nes visos žinios yra pageidautinos tiek, kiek jos reikalingos praktikai. Nors Evangelijos…

Kelias į pragarą

2 min skaityti

Būsima šventoji Hiacinta Mariskoti įstojo į bernardinių vienuolyną be jokio pašaukimo. Užtat ji negyveno pagal vienuolyno taisykles, o tik piktino savo drauges. Vieną kartą Hiacinta sunkiai susirgo. Jai pakvietė kunigą, bet šis, būdamas pamaldus vienuolis, nenorėjo eiti į jos puikiai…

Kodėl jūs toks linksmas?

1 min skaityti

Vienas rimtas ir dievobaimingas vyras visada būdavo linksmas. Kartą kažkas jo paklausė, kaip jis taip visada gali būti linksmas? Vyras atsakė: „Kiekvieną rytą aš pirmiausia pažvelgiu į Dangų. Ten randu suraminimą savo skausmuose ir nelaimėse. Paskui pažvelgiu į žemę ir…

Kuo nori būti užaugęs?

1 min skaityti

Mokytoja klausia mokinių: kuo norėtumėte būti užaugę? Jonas atsako: užaugęs noriu būti laimingas. Tu nesupratai klausimo, – sako mokytoja. Jūs nesupratote atsakymo, – atsako Jonas. Gyvenime esame mokome koncentruotis į išorinius antraeilius dalykus ir užmiršti tai, kas svarbiausia. Mylintis Dievą…

Lašas po lašo…

1 min skaityti

Upė sutrupina uolas ne dėl savo jėgos, bet dėl savo pastovumo, atkaklumo, nesibaigiančio tekėjimo

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Vienuolis ir motina

2 min skaityti

Labai geras būdas siekti šventumo yra šis: atsiminti šventus troškimus, kuriuos mes turėjome pradžioje savo atsivertimo. Tas prisiminimas išjudins mus iš užšalimo, kaip jau atsitiko vienam jaunam vienuoliui, kuris tokiu būdu sugrįžo prie pamesto šventumo. Eidamas į vienuolyną jis turėjo…

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Manimi niekas netiki

1 min skaityti

– Mano gimtadienis balandžio pirmąją, bet niekad jo nešvenčiu.– Kodėl?– Manimi niekas netiki! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Tau smegenis išplovė

1 min skaityti

Kai atsivertė Džei Džons (Jay Johns), kuris vėliau tapo žinomu evangelistu, jam mama sakė: žinai, tau smegenis išplovė. Tuomet jis atsakė savo mamai: jeigu tu žinotum, kas buvo tose smegenyse, tu džiaugtumeisi, kad jas išplovė.

Užeisiu vėliau

1 min skaityti

Firmos direktorius – kandidatui į pareigas:– Kol kas mokėsime jums 600 eurų. Bet vėliau atlyginimas didės.– Gerai, aš užeisiu vėliau. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Dievas yra Tiesa

1 min skaityti

„Tikėjimo tiesa yra tam tikras dalyvavimas tiesoje, kuri yra pats Dievas.” Šv. Tomas Akvinietis

Dievo Žodis – viso gėrio šaltinis

1 min skaityti

Dievo žodis yra kupinas visokeriopo gėrio, nes jis yra nelyginant visų gėrybių pripildytas lobynas. Iš čia kyla tikėjimas, iš jo viltis, meilė, visos dorybės, visos Šventosios Dvasios dovanos, visi Evangelijos palaiminimai, visi geri darbai, visi gyvenimo nuopelnai, visa rojaus garbė: Priimkite…

Dvasinė kova mums naudinga

1 min skaityti

Dvasiniame gyvenime būna arba dvasinės kovos, arba ramybės laikas. Ramybė mums malonesnė, galime joje ilsėtis, tačiau kova naudingesnė: nors ji mus vargina, tačiau per ją turime progą ugdyti visas dorybes, augti Dievo ir artimo meile, augti šventumu. Todėl neturėtume vengti…

Įkyri malda

1 min skaityti

Pats Viešpats, trokšdamas suteikti mums dangiškų ir amžinųjų gėrybių, ragina mus, tam tikra prasme, daryti Jam spaudimą savo įkyriu nesivaržymu. Mūsų atkaklumas nupelnys mums išvysti, kaip Dievas išpildo bet kokį prašymą, atitinkantį Jo paties valią. Dėl to nėra abejonių. Jei,…

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

1 min skaityti

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas,…

Kada tikėjimas tampa pajuokos objektu

1 min skaityti

„Mūsų tikėjimo tiesa tampa netikinčiųjų pajuokos objektu, jei kuris nors katalikas, neturintis būtino mokslinio išsilavinimo, pateikia kaip dogmą tai, kas, kaip rodo mokslinis tyrimas, yra klaidinga.” Šv. Tomas Akvinietis