7 Velykų sekmadienis – Šeštinės (A)


Homilijos


7 Velykų sekmadienis

5 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, jūs beveik visi žinote, kad Lietuvos ir daugelio kitų šalių parapijose Kristaus Žengimo į Dangų iškilmė yra perkeliama į šį sekmadienį. O mūsų vienuolyne pagal seną visuotinės Bažnyčios praktiką bei Apaštalų darbų knygos chronologiją, atitinkančią tradiciją,…

Išėjęs pasilieka

5 min skaityti

Šiandien minime Kristaus sugrįžimą pas savo Tėvą. Šį įvykį vadiname Kristaus žengimu į dangų. Patį žengimą į dangų aprašo tiktai evangelistas Lukas. Jis šiame įvykyje nedalyvavo ir Jėzaus žengimą atpasakojo pasinaudojęs jau esama tradicija, kuriai įtakos turėjo ano meto pasaulėvaizdis.…

Jėzaus ir mokinių išėjimas

5 min skaityti

Šeštinių iškilmės prasmė yra ne Jėzaus atsiskyrimo nuo mūsų paminėjimas, bet dar vienas Viešpaties buvimo tarp mūsų liudijimas. Mato evangelijos pradžioje skelbiama apie Jėzų, kuris yra Emanuelis, Dievas su mumis. Švenčiant Jėzaus žengimą į dangų minimas naujas Dievo tautos –…

O amžinasis gyvenimas – tai pažinti Tave

6 min skaityti

O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. Brangūs broliai ir seserys, Šventojo Augustino žodžiai, kad žmogaus širdis nerami bus tol, kol ji nesuras ramybės ir atilsio tik Dievuje, yra giliai įrašyti…

Pabaiga ir pradžia

5 min skaityti

Evangelijoje aprašomas paskutinis prisikėlusio Išganytojo susitikimas su mokiniais. Evangelistas nenutyli, jog kai kurie iš jų tebeturi abejonių, nors tiksliau nenusakoma, kuo jie abejoja. Kažin ar ir šitie abejojantieji drauge su kitais mokiniais parpuolė ant žemės? Juk abejonė, panašiai kaip ir…

Priesakas krikštyti

4 min skaityti

Prancūzijos karalius šv. Liudvikas gimė 1215 m. Jis tapo karaliumi sulaukęs vienuolikos metų, dar valdant motinai, po to per keturias dešimtis karaliavimo metų buvo energingas ir visų gerbiamas valdovas. Šventojo Liudviko gyvenimas buvo toks maldingas ir kupinas pasiaukojimo, jog net…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiaga


Iš 3, 14: Dievas Mozei tarė: „Aš esu, kuris esu. – Ir jis tęsė. – Tu taip kalbėsi izraeliečiams: ‘Aš Esu atsiuntė mane pas jus’“.

Joz 1, 5: Niekas nepajėgs tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, lygiai taip būsiu su tavimi. Tavęs neapvilsiu ir nepaliksiu! 

2 Kr 20, 21: „Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes amžina yra jo ištikimoji meilė!“

Iz 7, 14: Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.

Iz 41, 10: Nebijok, nes aš su tavimi esu, nebūgštauk, nes aš esu tavo Dievas! Tave stiprinsiu, – padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine.

Rd 3, 22: ištikimoji VIEŠPATIES meilė niekad neišsenka, gailestingumo jam niekad nestinga.

Dan 7, 13-14: Vis stebėdamas nakties regėjimus, mačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Jis priėjo prie Amžinojo, ir buvo jam pristatytas. 14 Jam buvo duota valdžia ir garbė, ir karalystė, idant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, jo karalystė niekad nebus sunaikinta.

Mt 1, 23: Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“.

Mt 11, 27: Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti.

Mk 16, 15-20: Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. 16 Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. 17 Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, 18 ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. 19 Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. 20 O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Jn 3, 35: Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas.

Jn 17, 1-5: Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo: „Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų tave 2 ir – tavo duota galia į visus žmones – teiktų amžinąjį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. 3 O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. 4 Aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. 5 Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save ta šlove, kurią esu pas tave turėjęs dar prieš atsirandant pasauliui.

Apd 2, 38-41: Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. 39 Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas“. 40 Dar daugeliu kitų žodžių jis primygtinai ragino juos ir sakė: „Gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės!“ 41 Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius.

Apd 13, 46-47: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis; kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. 47 Taip mums liepė Viešpats: Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių“.

1 Kor 15, 24-28: Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas. 25 Jis gi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. 26 Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. 27 Nes jis visa pajungė ir paklojo jam po kojų. Kai sakoma, jog visa pajungta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visa pajungė. 28 Kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam pajungęs, kad Dievas būtų viskas visame kame.

Ef 1, 17-22: kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti; 18 kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas 19 ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. 20 Ja jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, 21 aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame, 22 ir visa jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva Bažnyčios.

Žyd 1, 1-4: Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, 2 o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sukūrė pasaulius. 3 Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingu žodžiu visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo [Dievo] didybės dešinėje aukštybių aukštybėse 4 ir tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą.

1 Pt 3, 22: įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai, ir valdžios, ir galybės.

Apr 11, 15: Sutrimitavo septintasis angelas. Danguje pasigirdo galingi balsai, kurie skelbė: „Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste, ir jis viešpataus per amžių amžius!“

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 2746–2751: Kristaus malda per Paskutinę vakarienę;

KBK 312, 434, 648, 664: Tėvas pašlovina Kristų;

KBK 2614, 2741: Jėzus meldžia už mus;

KBK 726, 2617–2619, 2673–2679: maldoje su Marija.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Petriukas į Dangų

1 min skaityti

Mokytoja klausia Petriuko: ar norėtum patekti į Dangų? Petriukas atsako: gal ir norėčiau, bet mama liepė grįžti namo.

Rodyti daugiau

Amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas

1 min skaityti

Dangus yra amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas, kuriame mes, pamiršę visus žemiškus rūpesčius, galėsime mėgautis artimu bendravimu su Dievu. Šv. Efremas Siras

Dangus viršija mūsų supratimą

1 min skaityti

Neįsivaizduokime dangaus kaip žemiškųjų malonumų tęsinio. Dangus viršija mūsų supratimą ir aplinka ten yra nepalyginamai šlovingesnė. Šv. Antanas Didysis

Dievas apdovanoja Danguje

1 min skaityti

Dangus yra karalystė, kurioje Dievas tuos, kurie jam ištikimai tarnavo, apdovanoja savo begalinės meilės ir amžinosios šlovės dovanomis. Šv. Inocentas III, Sermones, 51, 3

Galutinė viltis

1 min skaityti

Dangus yra mūsų galutinė viltis, ten amžinai gyvensime ir mėgausimės neapsakomais džiaugsmo vaisiais. Šv. Bernardinas Sienietis, Sermones, 7, 8

Kas įeina į Dangų?

1 min skaityti

Į dangų įeina tie, kurie sieloje jį jau turi. Šv. Faustina, Dienoraštis, 326

Kuris myli Dievą

1 min skaityti

Tas, kuris myli Dievą, turi aistringą troškimą patekti į dangų ir mėgautis Jo artimu bendravimu amžinai. Šv. Makarijus Egiptietis

Rodyti daugiau

Kas patenka tiesiai į Dangų?

1 min skaityti

Natalie, Kibeho regėtoja, po kelionių į Dangų, skaistyklą ir pragarą sakė: į Dangų patenka tie, kurie siekia gėrio, reguliariai meldžiasi ir stengiasi vykdyti Dievo valią. Skaistykla yra tiems, kurie šaukiasi Dievo tiktai tuomet, kai ištinka vargai, o kai jie baigiasi,…

Rodyti daugiau