6 eilinis sekmadienis (C)Ps 1,1 Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, 

Ps 1,2 bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį. 

Ps 1,3 Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi. 

Ps 1,4 Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo. 

Ps 1,5 Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime. 

Ps 1,6 Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus. 

Ps 18,21 Aš laikiausi Viešpaties kelio, neatsitraukiau nuo savo Dievo nusikalsdamas. 

Ps 18,22 Jo įsakymai buvo prieš mane ir nuo Jo nuostatų neatsitraukiau. 

Ps 18,23 Prieš Jį buvau atviras ir saugojaus, kad nenusikalsčiau. 

Ps 26,3 Tavo malonė yra mano akyse, ir aš vaikščiojau Tavo tiesoje. 

Ps 26,4 Nesėdžiu su klastingaisiais, nesilankau pas apsimetėlius. 

Ps 34,7 Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie Jo bijo, ir išgelbsti juos. 

Ps 34,8 Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki. 

Ps 34,9 Bijokite Viešpaties, Jo šventieji, nes nieko nestokoja tie, kurie Jo bijo. 

Ps 40,4 Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, nesikreipia į išdidžiuosius ir neina melo keliais. 

Ps 118,8 Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones. 

Ps 118,9 Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius. 

Ps 125,1 Kurie pasitiki Viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius. 

Ps 146,5 Laimingas, kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, kuris viltis sudėjo į Viešpatį, savo Dievą. 

Ps 146,6 Jis sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Jis ištikimas per amžius. 

Ps 146,7 Jis gina teises prispaustųjų, alkaniems parūpina duonos. Kalinius išleidžia Viešpats. 

Ps 146,8 Viešpats atveria akis akliesiems, pakelia parpuolusius; Viešpats myli teisiuosius. 

Ez 29,7 Kai jie įsikibo į tavo ranką, tu sulūžai ir sužeidei jiems pečius. O kai jie atsirėmė į tave, jų strėnos susvyravo. 

Job 8,12 Dar žydėdamas ir nenuskintas, jis sudžiūsta pirma visų žolių. 

Job 8,13 Tokie keliai yra visų, kurie pamiršta Dievą; ir veidmainių viltis pražus. 

Iz 30,18 Viešpats nori jūsų pasigailėti ir suteikti jums malonę. Viešpats yra teisingumo Dievas; palaiminti, kurie Jo laukia. 

Šaltinis: http://www.charity.lt/biblija/

KBK 1820: krikščioniškoji viltis skleidžiasi paskelbus Palaiminimus;

KBK 2544–2547: širdies neturtas; Viešpats apgailestauja dėl turtuolių;

KBK 655, 989–991, 1002–1003: Prisikėlimo viltis.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Šaltinis: Plg. Scott Hahn. Ignatius Catholic Study Bible