4 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Amžinosios laimės paslaptis

5 min skaityti

Šiandien Kristus ypač nori sukilninti žmogiškąją logiką. Jis siekia aštuoniais palaiminimais pakeisti taip giliai mūsų visuomenėje įsišaknijusį kovos už būvį dėsnį. Šių palaiminimų gelmės, ko gero, žmogus niekada neišsems. Dažnai romumas, neturto dvasia, gailestingumas, tyraširdiškumas yra, deja, ne mūsų bet…

Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo

2 min skaityti

Iš ko galima pažinti tikrą Izraelitą ? Jis buvo atpažįstamas iš konkretaus klusnumo Įstatymui ir Izraelio Pranašams. Tačiau šios dienos evangelija, kurios moko Jėzus ant kalno, regis, prieštarauja Dievo Mozei apreikštam Įstatymui. Betgi ši prieštara tarp Jėzaus mokymo ir Mozės Įstatymo…

Padrąsinimas silpniesiems

5 min skaityti

Visi nestokojame silpnybių ar atminties spragų. Dažnas žmogus turi lengvai pažeidžiamą vietą, vadinamąjį Achilo kulną. Kai kurios mūsų silpnybės susijusios su apsileidimais ir nuodėmėmis. Kitos tiesiogiai nepriklauso nuo mūsų, yra sąlygotos mūsų kūno ar psichikos ypatumų, gyvenimo patirties, kitų žmonių…

Palaiminimai

7 min skaityti

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną…Apmąstykime pirmuosius žodžius kaip įžangą į Kalno pamokslą. Matas vaizduoja pradedantį savo viešąją tarnystę Jėzų, apsuptą „mažųjų” žmonių minios. Anksčiau ši minia jau buvo aprašyta: tai visokių ligų bei negalių kamuojami žmonės (plg. Mt 4,…

Palaimintas likutis

5 min skaityti

Skaitydami Senojo Testamento pranašus, išrinktosios tautos istoriją kiek supaprastindami įsivaizduojame pagal formulę: neištikimybę lydi bausmė, po to vėl atkūrimo laikotarpis. Iš tikrųjų pranašai atskleidžia ne tik neišvengiamas nuodėmės pasekmes, bet taip pat atveria gilaus religinio gyvenimo perspektyvą. Pranašas Sofonijas į…

Palaimintieji vargdieniai

6 min skaityti

Visi trys šio sekmadienio skaitiniai kalba apie nuolankiuosius, silpnuosius, dvasios vargdienius. Pranašas Sofonijas gyveno septintajame amžiuje pr. Kristų, kai dar klestėjo Judo karalystė ir nebuvo sugriauta Jeruzalė. Panašiai kaip pranašai Amosas ir Ozėjas, kurie šimtmečiu anksčiau gyveno šiaurinėje karalystėje, Sofonijas…

Rodyti daugiau

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 459, 520, 521: Jėzus yra palaiminimų pavyzdys mums visiems;

KBK 1716-1724: Palaiminimų pašaukimas;

KBK 64, 716: vargdieniai, nuolankieji ir „paskutinieji“ išlaiko Mesijo viltį.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Pagrindinis instrumentas

1 min skaityti

Universiteto pirmame kurse atvyko studentai. Susipažinimo šventėje buvo surengtas konkursas ir visos grupės turėjo paruošti po muzikinį kūrinį. Vienoje grupėje naujai išrinktas seniūnas padalijo visiems muzikos instrumentus. Vienai merginai – Natalijai, kuri jau 12 metų grojo pianinu ir buvo 4…

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Vienuolis ir motina

2 min skaityti

Labai geras būdas siekti šventumo yra šis: atsiminti šventus troškimus, kuriuos mes turėjome pradžioje savo atsivertimo. Tas prisiminimas išjudins mus iš užšalimo, kaip jau atsitiko vienam jaunam vienuoliui, kuris tokiu būdu sugrįžo prie pamesto šventumo. Eidamas į vienuolyną jis turėjo…

Kas patenka tiesiai į Dangų?

1 min skaityti

Natalie, Kibeho regėtoja, po kelionių į Dangų, skaistyklą ir pragarą sakė: į Dangų patenka tie, kurie siekia gėrio, reguliariai meldžiasi ir stengiasi vykdyti Dievo valią. Skaistykla yra tiems, kurie šaukiasi Dievo tiktai tuomet, kai ištinka vargai, o kai jie baigiasi,…

Rodyti daugiau

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Tau smegenis išplovė

1 min skaityti

Kai atsivertė Džei Džons (Jay Johns), kuris vėliau tapo žinomu evangelistu, jam mama sakė: žinai, tau smegenis išplovė. Tuomet jis atsakė savo mamai: jeigu tu žinotum, kas buvo tose smegenyse, tu džiaugtumeisi, kad jas išplovė.

Rodyti daugiau

Meilė prasideda šiandien

1 min skaityti

Meilė prasideda šiandien. Šiandien kažkas kenčia, šiandien kažką išmetė gyventi į gatvę, šiandien kažkas alksta. Šiandien turime imti darbuotis. Vakarykštė diena jau praėjo, rytdiena dar neatėjo. Tik šiandien galime skelbti Dievą mylėdami, tarnaudami, pamaitindami alkstančius, aprengdami neturinčius drabužių, suteikdami vargšams…

Kas neigia Dievą

1 min skaityti

Niekas neneigia Dievo, nebent tas, kuriam būtų patogiau gyventi, jei Dievo nebūtų. Šv. Augustinas

Gailestingumas ir pasiaukojimas padeda išlikti

1 min skaityti

Be jokios abejonės, gentis, kurios daugelis narių ugdo stiprią patriotizmo dvasią, yra ištikimi, klusnūs, drąsūs, atjaučiantys bei gailestingi ir visada pasirengę padėti vieni kitiems, net pasiaukoti dėl bendrojo gėrio, nugalės kitas gentis. Ir tai yra natūralioji atranka. Charles Darwin, The…

Dorybės, kurių neturim

1 min skaityti

Turėtume daugiau atsiminti tas dorybes, kurių mes dar neturim, ir neužsiimti skaičiuoti tų mažų gerų darbelių, kuriuos padarėme savo gyvenime. Nes tuo mes tik pakiltume į puikybę, o Dievo tarnyboje pasidarytume tinginiai ir nustotume iki šiol nusipelnytų malonių. Šv. Jonas…

Išpažinti vieninteliam žmogui

1 min skaityti

Nors Dievui būtų teisinga reikalauti, kad mes išpažintume visas savo nuodėmes viešai, tačiau Jis iš savo begalinio gailestingumo tereikalauja, kad mes jas pasakytume tik vieninteliam žmogui visame pasaulyje, kuris tai turės laikyti neišduodama paslaptimi. Blezas Paskalis

Meilė tiesoje

1 min skaityti

Tiesa tampa kieta, jeigu nesušvelninama meilės. Meilė tampa per minkšta, jeigu nesustiprinama tiesos. Nicky Gumbel / Bible in One Year

Rodyti daugiau