7 eilinis sekmadienis (A)


Homilijos


Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas

7 min skaityti

Šiandienos tiek pirmajame skaitinyje, tiek Evangelijoje nuskamba paraginimas būti šventais arba tobulais. Šventumas ir tobulumas šiuo atveju yra sinonimai, kurie paaiškina vienas kitą. Dieve, kuris yra absoliučiai tobulas ir viso šventumo šaltinis, šios dvi kokybės pilnai sutampa ir yra neatskiriamos…

Kopimas į kalną

5 min skaityti

Evangelijos tekstas tęsia praeitą sekmadienį pradėtą Jėzaus mokymą, kaip pereiti nuo senojo fariziejų teisumo (plg. Mt 5, 20) prie naujojo Dievo Karalystės teisumo (plg. Mt 5, 48), kaip užkopti ant Palaiminimų kalno, nuo kur Jėzus paskelbė naująjį meilės Įsakymą (plg.…

Krikščioniškoji revoliucija

5 min skaityti

Mums atrodo, jog šio sekmadienio Evangelijos tekstas sunkiai suprantamas. Mums duoti tokie įsakymai, iš kurių krikščionybės priešininkai amžiais tyčiojai. Neneigsime, kad ir patiems krikščionims nelengva juos vykdyti. Atkreipkime dėmesį į tai, kad Jėzus niekur nekalba apie nesipriešinimą blogiui. Juk ir…

Mylėkite savo priešus

17 min skaityti

I. Šiandienos tiek pirmajame skaitinyje, tiek Evangelijoje nuskamba paraginimas būti šventais arba tobulais. Šventumas ir tobulumas šiuo atveju yra sinonimai, kurie paaiškina vienas kitą. Dievas, Kuris yra absoliučiai tobulas ir viso šventumo Šaltinis, šios dvi kokybės pilnai sutampa ir yra neatskiriamos nuo Jo…

Šventumo kelias

5 min skaityti

Liturginių skaitinių tema yra Dievo vaikų šventumas. Jėzus ragina tobulumu būti panašiems į dangiškąjį Tėvą. Jo žodžiuose aidi Kunigų knygos raginimas: „Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.“ Kunigų knygoje pabrėžiamas Dievo šventumas, išryškinant jo skirtumą nuo nuodėmingo…

Rodyti daugiau

Pat 9, 8: Nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekęs; pabark išmintingą žmogų, ir jis tave mylės.

Pat 20, 22: Nesakyk: „Aš atlyginsiu už pikta!“ Pasitikėk VIEŠPAČIU, ir jis tau padės.

Pat 27, 5: Geriau atviras papeikimas, negu slepiama meilė.

Mt 5, 48: Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

Lk 6, 36: Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.

Lk 17, 3: Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir, jeigu jis gailisi, atleisk jam.

Rom 12, 17-21: Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18 Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. 20 Verčiau jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Rom 13, 2-7: Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. 3 Juk vyresnybės bijoma ne gera darant, o pikta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. 4 Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai bloga – bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems pikta. 5 Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. 6 Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. 7 Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą.

Rom 13, 8-9: Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą. 9 Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį.

Gal 5, 14: Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo artimą kaip save patį.

Gal 6, 1: Broliai, jei kurį žmogų ištiktų nelaimė nusidėti, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą!

Ef 5, 11-14: Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, 11 ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos. 12 Nes ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. 13 Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa regima, 14 o kas tampa regima, yra šviesa.

1 Jn 2, 9-11: Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia, tas dar tebėra tamsoje. 10 Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje, ir jame nieko piktinančio nėra. 11 Kas savo brolio nekenčia, tas yra tamsoje, vaikščioja tamsoje ir nežino, kur einąs, nes tamsa užgulė jam akis.

Job 5, 13: Gudruolius jis nutveria kėslaujančius, jų suktus sumanymus niekais paverčia.

Iz 5, 21: Vargas tiems, kurie savo akyse yra išmintingi, kurie, savo pačių manymu, gudrūs!

Ez 36, 27: Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte.

Rom 1, 21: Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo.

Rom 8, 9.11: Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo. 11 Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse. 

1 Kor 2, 1-8: Kai pas jus, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. 2 Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą. 3 Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. 4 Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne įtikinantys išminties žodžiai, o Dvasios galybės parodymas, 5 kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. 6 Tiesa, mes tobuliesiems skelbiame išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir ne praeinančių šio pasaulio valdovų išmintis. 7 Mes skelbiame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. 8 Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų garbingiausiojo Viešpaties nukryžiavę.

1 Kor 4, 6-7: Visa tai, broliai, jūsų labui pritaikiau sau ir Apolui, kad iš mūsų pavyzdžio įsidėmėtumėte taisyklę: „Nieko daugiau, negu parašyta“ ir kad vienas dėl kito nesipūstumėte prieš kitus. 7 Kas gi tave išskiria iš kitų? Ir ką gi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai ko didžiuojiesi, lyg nebūtum gavęs?

1 Kor 6, 18-20: Sergėkitės palaidumo! Jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusikalsta savo kūnui. 19 Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? 20 Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

2 Kor 6, 16: Ir kaip suderinti Dievo šventovę su stabais? Juk mes esame gyvojo Dievo šventovė, kaip Dievo pasakyta: Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu; aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta.

Gal 3, 29: O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonys bei paveldėtojai pagal pažadą.

Gal 6, 3: O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja.

Ef 2, 19-22: Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, 20 užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, 21 ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventove Viešpatyje, 22 ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje.

Kol 2, 6-8: Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame; 7 būkite jame įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. 8 Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų tuščia ir apgaulinga filosofija, žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.

Kun 19, 18: Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį: aš esu VIEŠPATS.

Įst 19, 18-21: Jei liudytojas yra neteisingas liudytojas, melagingai liudijęs prieš savo artimą, 19 tada turite su juo lygiai taip pasielgti, kaip jis buvo norėjęs elgtis su artimu. Taip pašalinsi pikta iš jūsų tarpo. 20 Kiti, apie tai išgirdę, bijos, ir toks nusikaltimas niekad daugiau nebus daromas tarp jūsų. 21 Nerodysi jokio gailesčio: gyvybė už gyvybę, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją!“

Įst 23, 4-7: Joks amonietis ar moabietis nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą. Net iki dešimtosios kartos nė vienas jų palikuonių nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą 5 dėl to, kad nepasitiko jūsų su duona ir vandeniu jūsų kelionėje iš Egipto, ir dėl to, kad jie samdė prieš tave Beoro sūnų Balaamą iš Petoro Mesopotamijoje, kad tave prakeiktų. – 6 Bet VIEŠPATS, tavo Dievas, atsisakė Balaamo klausyti. VIEŠPATS, tavo Dievas, pavertė tą prakeikimą tau palaiminimu, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, tave mylėjo. – 7 Nesirūpinsi jų gerove ar labu, kol tik būsi gyvas – niekad.

Iz 50, 6-7: Atsukau nugarą mane plakantiems, atkišau žandus raunantiems man barzdą, nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido. 7 Viešpats DIEVAS man padeda, todėl aš nesu pažemintas. Nutaisiau savo veidą kietą kaip titnagas, žinau, kad nebūsiu sugėdintas.

Rd 3, 30-31: Teatsuka žandą mušančiam, tesisotina užgaule. 31Kaf  Nes VIEŠPATS neatmeta amžinai.

Ps 112, 5-6: Gera žmogui, kuris yra dosnus ir skolina, sąžiningai tvarko savo reikalus. 6 Visad jis bus tvirtas; žmonės teisaus žmogaus niekad nepamirš.

Ps 145, 8-9: Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS, lėtas pykti ir pilnas gerumo. 9 Geras kiekvienam yra VIEŠPATS ir gailestingas visiems savo kūriniams.

Pat 19, 17: Kas yra dosnus vargšui, skolina VIEŠPAČIUI, – VIEŠPATS atmokės jam už jo gerą darbą.

Pat 24, 29: Nesakyk: „Jam darysiu, ką jis man darė. Atmokėsiu tam žmogui už jo darbus!“

Pat 25, 21-22: Jei tavo priešas yra alkanas, pavalgydink jį duona; jei jis yra ištroškęs, pagirdyk jį vandeniu; 22 nes taip krausi jam žarijų ant galvos, ir VIEŠPATS tau atlygins.

Lk 6, 32-36: Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. 33 Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. 34 Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. 35 Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.“

Lk 23, 34: Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą.

Rom 12, 14.17-21: Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. 17 Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. 18 Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. 19 Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, sako Viešpats. 20 Verčiau jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. 21 Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

1 Kor 6, 7-8: Kodėl jums verčiau nenukęsti neteisybės? Argi ne verčiau pakęsti nuostolį? 8 Deja, jūs patys darote neteisybę bei skriaudžiate, ir dar brolius!

1 Pt 1, 15: Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, 16 kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas. 

1 Pt 3, 9: Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.

Jok 1, 2-4: Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. 3 Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, 4 o ištvermė subręsta darbuose, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte.

Hbr 13, 16: Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 1933, 2303: meilė artimui nesuderinama su neapykanta priešui;

KBK 2262–2267: draudimas pakenkti kitam, išskyrus teisėtą savigyną;

KBK 2842–2845: malda ir atleidimas priešams;

KBK 2012–2016: dangiškojo Tėvo tobulumas kviečia siekti šventumo;

KBK 1265: per Krikštą tampame Šventosios Dvasios šventovėmis;

KBK 2684: šventieji yra Šventosios Dvasios šventovės.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Kun 19:17-18 G. L. Haydock

2 min skaityti

Užuot širdyje nešioję piktumą, turime teisę reikalauti savo teisės teisiniu būdu arba broliškai pataisyti žmogų, kuris mus įskaudino, kad neužsitrauktume nuodėmės dėl savo aplaidumo, o nusikaltėlis ir toliau neliktų neatgailaujantis. Jėzus Kristus nurodo mums tai daryti kuo mažiau įkyriai (Mt…

Kun 19:18 Šv. Augustinas

1 min skaityti

Dar gerokai prieš Kristų buvo pasakyta: „Nežudyk”; dar gerokai prieš tai buvo pasakyta: „Mylėk savo artimą kaip save patį” – ši frazė, kaip sako apaštalas, išreiškia viso Įstatymo įgyvendinimą. Ir kadangi niekas nemyli savęs, jei nemyli Dievo, Viešpats sako, kad…

Kun 19:18 Šv. Grigalius Didysis

1 min skaityti

Žmogus, kuris nesidalina su vargstančiu artimu tuo, kas jam būtina, įrodo, kad myli jį mažiau nei save. Įsakymas yra dalytis su artimu turint dvi tunikas: jis negalėjo kalbėti apie vieną tuniką, nes jei dalijamasi viena, niekas neapsirengia. Pusė tunikos palieka…

Rodyti daugiau

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ar čia nesu aš, tavo Motina?

4 min skaityti

Iš pasakojimo, tradiciškai vadinamo Nican Mopohua(Iš XVI a. Meksiko arkivyskupijos archyvo) 1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias.…

Batai ar kojinės pirmiau?

1 min skaityti

Ką pirmiau dedamės – batus ar kojines? Žinoma, kad kojines, – atsakysite. Taip ir gyvenime svarbu, ką darome darome pirmiau.

Dievas turi visą amžinybę

1 min skaityti

Vienerių metų berniukas susilaužė nugarą krisdamas nuo laiptų. Jis praleido savo vaikystę ir jaunystę nuolat važinėdamas į ligonines. Meidstouno vyskupas Gavinas Reidas kartą kalbėjosi su juo bažnyčioje. Berniukas pastebėjo: „Dievas yra teisingas”. Vyskupas Gavinas paklausė: „Kiek tau metų?” – „Septyniolika”,…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Karate meistras

1 min skaityti

Vienas žmogus, kuris turėjo Karate juodą diržą, viename klube leidosi sumušamas keleto vyrų. Kai grįžus namo jo žmona paklausė, kodėl jis nepasipriešino, šis atsakė: aš nebijau smūgių, esu prie jų pripratęs ir nuo jų užsiblokavau. Tačiau bijojau veltis į muštynes,…

Rodyti daugiau

3 dalykai, kurių šunys neėda

1 min skaityti

Atspėkite, kokie yra trys dalykai, kurių šunys neėda? Tai filosofo smegenys, davatkos liežuvis ir kunigo ausis.

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Ar žinote, kas aš esu?

1 min skaityti

Kartą oro uoste vienas žmogus aplenkė visą eilę žmonių ir braudamasis į priekį kiša savo bilietą. – Stokite į eilės galą, – jam sušuko šalia stovinti moteris. – Aš labai skubu, – atsakė žmogus. – Mes juk visi skrisime tuo…

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Gal aš jį pakrikštijau…

1 min skaityti

Ateina žmogus pas kunigą ir sako: – Tubikas mirė. – Čia Jūsų artimasis? – klausia kunigas. – Mano šuo… Gal galėtumėt palaidoti?- Kaip jūs drįstate niekinti Dievo namus su tokiu prašymu! – užsiplieskė kunigas.- Tai kur man dabar dėti tuos…

Gera pradžia ir pabaiga

1 min skaityti

Klierikas klausia seminarijos dvasios tėvo:– Tėve, koks turi būti pamokslas?– Jis turi turėti gerą pradžią ir gerą pabaigą. O taureikės kuo labiau vieną prie kito priartinti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. vasaris

Rodyti daugiau

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

2 min skaityti

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad…

Amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas

1 min skaityti

Dangus yra amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas, kuriame mes, pamiršę visus žemiškus rūpesčius, galėsime mėgautis artimu bendravimu su Dievu. Šv. Efremas Siras

Ar čia nesu aš, tavo Motina? / Nican Mopohua (Gvadalupė)

4 min skaityti

1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias. Kai atėjo prie kalvos, vadinamos Tepejaku, jau švito. Jis išgirdo…

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Atleisti sunku

1 min skaityti

Atleidimą visi laiko mielu dalyku, kol neprireikia patiems atleisti.C. S. Lewis

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…

Rodyti daugiau