Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis (B)


Homilijos


Atiduotas ir atsidavęs

5 min skaityti

Dar ne Velykos. Šiandien įžengiame į Velykų slėpinį per Verbų procesiją. Kaip ir kiekviena liturginė procesija ji mums primena, kad žemėje esame keleiviai kelyje į Dievą. Vienintelė mūsų buveinė, tikroji tėvynė yra Dievo, mūsų Tėvo karalystė. Verbų procesiją sudaro Jėzaus…

Dvi eisenos

5 min skaityti

Šiandien dalyvaujame eisenose, kurios žymėjo paskutiniąsias Jėzaus žemiškojo gyvenimo dienas. Pirmoji – tai triumfinis Kristaus įžengimas į savo miestą. Vėliau matome Jeruzalės gatvėmis einančią kitą eiseną, kurioje su kryžiumi ant pečių žengia tas pats nuplaktas Jėzus. Dvasios akimis palydėkime šią…

Kaip suprasti Kristaus kančią?

6 min skaityti

Šio sekmadienio liturgijos ašis – Viešpaties Kančios atpasakojimas. Daugeliui krikščionių (praktiškai visiems tiems, kurie nedalyvauja Didžiojo Penktadienio liturgijoje) tai vienintelė galimybė išgirsti šią Evangelijos dalį. Pirmiausia į akis krinta keistas dalykas; ši Evangelijos dalis skaitoma kaip tik Palmių (lietuviškai Verbų),…

Kenčiantis tarnas

5 min skaityti

Ar aprašydamas slėpiningą kenčiantį Viešpaties tarną, kuris atsuka nugarą jį plakantiems, atkiša žandus raunantiems barzdą, pranašas turėjo omenyje Mesiją? Ar giesmės autorius numatė, kad jo žodžiai išsipildys per išganingą Jėzaus Kristaus kančią? Aprašomus įvykius pranašas pirmiausia siejo su grįžtančiais iš…

Mūsų širdžių kova

4 min skaityti

Šiandien mūsų širdyje vyksta kova. Ką paleisti į laisvę: ar blogąją mūsų charakterio pusę, ar gerąją? Ar mūsų Išganytojas Jėzus triumfuos ir valdys mūsų gyvenimą, ar nusikaltėlis Barabas. Šiandien svarbaus ir lemiamo pasirinkimo momentas. Juk vos ne kasdien nustatome savo…

Verbų procesija

5 min skaityti

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, kurios paskutinėmis dienomis – ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – Bažnyčia minės svarbiausius išganymo istorijos įvykius: Paskutinę vakarienę, Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. O šiandien, Verbų sekmadienį, kartu su maldininkų minia Jėzus įžengia į Jeruzalę,…

Rodyti daugiau

Pagalbinė medžiagaKBK 557–560: Kristaus įžengimas į Jeruzalę;

KBK 602–618: Kristaus Kančia;

KBK 2816: Kristaus Karalystė, įgyta per jo mirtį ir prisikėlimą;

KBK 654, 1067–1068, 1085, 1362: Velykų slėpinys ir liturgija.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Ar žinote, kas aš esu?

1 min skaityti

Kartą oro uoste vienas žmogus aplenkė visą eilę žmonių ir braudamasis į priekį kiša savo bilietą. – Stokite į eilės galą, – jam sušuko šalia stovinti moteris. – Aš labai skubu, – atsakė žmogus. – Mes juk visi skrisime tuo…

Kaip kūdikis

1 min skaityti

Kalbasi du bankininkai:– Kaip tu per krizę miegi?– Kaip kūdikis.– ???– Visą naktį verkiu, o paryčiais nubunduapsišlapinęs. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Kodėl neklausi

1 min skaityti

– Kodėl neklausi, kaip gyvenu?– Na, kaip gyveni?– Oi, geriau neklausk. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Rodyti daugiau

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių. Jėzus tikrai mato, kad visu gyvenimu, visa širdimi esu pasišventęs Jam ir Jo kančiai.” Šv. Tėvas Pijus

Būk malonus

1 min skaityti

„Būk malonus, nes kiekvienas, kurį sutinki, kovoja sunkią kovą.”Platonas

Dorybės, kurių neturim

1 min skaityti

Turėtume daugiau atsiminti tas dorybes, kurių mes dar neturim, ir neužsiimti skaičiuoti tų mažų gerų darbelių, kuriuos padarėme savo gyvenime. Nes tuo mes tik pakiltume į puikybę, o Dievo tarnyboje pasidarytume tinginiai ir nustotume iki šiol nusipelnytų malonių. Šv. Jonas Auksaburnis

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

1 min skaityti

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas, kuris patyręs bloga iš savo artimo, tyliai sielvartaudamas laukia tinkamos progos atkeršyti, ištvermės neparodo, bet tik ją suvaidina. Juk meilė kantri pakęsti kitų padarytą blogį ir tokia maloninga, jog myli tuos, kuriuos pakenčia. Šv. Grigalius Didysis / Magnificat vertimas

Ką reiškia tapti šventu

1 min skaityti

Tapti šventu – tai nereiškia tapti gudresniu ir protingesniu, bet reiškia tapti mažesniu, artimesniu ir labiau atsidavusiu Viešpačiui. S. Hanas

Kančia – Dievo garsiakalbis

1 min skaityti

„Dievas šnibžda per mūsų malonumus, kalba per sąžinę ir šaukia per mūsų skausmus. Kančia – tai Jo garsiakalbis pažadinti apkurtusiam pasauliui.” C. S. Lewis

Rodyti daugiau

Dievas turi visą amžinybę

1 min skaityti

Vienerių metų berniukas susilaužė nugarą krisdamas nuo laiptų. Jis praleido savo vaikystę ir jaunystę nuolat važinėdamas į ligonines. Meidstouno vyskupas Gavinas Reidas kartą kalbėjosi su juo bažnyčioje. Berniukas pastebėjo: „Dievas yra teisingas”. Vyskupas Gavinas paklausė: „Kiek tau metų?” – „Septyniolika”,…

Karate meistras

1 min skaityti

Vienas žmogus, kuris turėjo Karate juodą diržą, viename klube leidosi sumušamas keleto vyrų. Kai grįžus namo jo žmona paklausė, kodėl jis nepasipriešino, šis atsakė: aš nebijau smūgių, esu prie jų pripratęs ir nuo jų užsiblokavau. Tačiau bijojau veltis į muštynes,…

Kodėl jūs toks linksmas?

1 min skaityti

Vienas rimtas ir dievobaimingas vyras visada būdavo linksmas. Kartą kažkas jo paklausė, kaip jis taip visada gali būti linksmas? Vyras atsakė: „Kiekvieną rytą aš pirmiausia pažvelgiu į Dangų. Ten randu suraminimą savo skausmuose ir nelaimėse. Paskui pažvelgiu į žemę ir…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Popiežiaus atleidimas žudikui

2 min skaityti

Keturios kulkos pataikė į popiežių Joną Paulių II – dvi iš jų įstrigo apatinėje žarnyno dalyje, o kitos – į kairę ranką ir dešinę plaštaką. 1981 m. gegužę įvykdytas pasikėsinimas į popiežių jį sunkiai sužeidė ir jis neteko daug kraujo…

Vaiko mirtis

1 min skaityti

Kartą lankant ligonius Klinikose, viena ligonė liudijo, kaip prieš 20 metų jos maža dukra, išėjusi pažaisti, grįžo iš lauko ir suspėjo pasakyti: „vaikas spyrė man į pilvuką”. Mergaitei trūko kepenys ir ji mirė. Ši moteris daugiau vaikų neturėjo. Nuo to…

Rodyti daugiau