2 gavėnios sekmadienis (A)


Homilijos


„Po šešių dienų“

5 min skaityti

Pasakojimas apie Jėzaus atsimainymą prasideda neįprastu laiko nurodymu: „po šešių dienų“. Šios laiko nuorodos prasmė atsiskleidžia žvelgiant į būsimojo įvykio visumą. Pagal Dievo kūrybos tvarką po šešių darbo dienų septintoji yra šabas. Šabo dieną nedera užsiimti žemiškais darbais. Šią dieną…

Atsimainymas ir kančia

5 min skaityti

Gundymas ir atsimainymas yra du Kristaus gyvenimo poliai, kuriuos apmąstome per gavėnią. Šie du poliai ženklina ir mūsų dvasinį gyvenimą. Jėzaus atsimainymo scena atskleidžia dieviškosios šlovės perspektyvą – be jos beviltiškai įsipainiotume gundymų sumaištyje. O gundymas moko neprarasti tikrovės pagrindo…

Dieviškosios tikrovės atskleidimas

5 min skaityti

Antrąjį gavėnios sekmadienį skaitome apie Jėzaus atsimainymą ant aukšto kalno, Bažnyčios tradicijoje tapatinamo su Taboro kalnu šiaurės Izraelyje. Akimirkai Dievo Sūnaus dieviškoji tikrovė, besislepianti po žmogiškąja prigimtimi, buvo lyg išlaisvinta, ir Jėzus pasirodė išoriškai kaip tas, kas jis iš tikro…

Etapas – taboras

5 min skaityti

„Aš buvau visiškas ateistas… Įėjęs 17 val. 10 min. į Lotynų kvartalo koplyčią ieškoti draugo, išėjau 17 val. 15 min. su kitu, ne šios žemės Draugu. Aš pakliuvau į pasalą, tarsi malonės pasalą, ir išėjau būdamas tikintis katalikas…”Šitaip kalba Andrė…

Išganymo istorijos slenksčiai

5 min skaityti

Praėjusį sekmadienį girdėjome, kaip Adomas ir Ieva buvo išprašyti už Rojaus vartų. Šiandien klausomės, kaip Dievas perkeičia žmonijos nuopuolį į išganymo istoriją. Pirmasis Dievo ištartas išganymo istorijos žodis Abraomui liepia: „Išeik”. Ši diena – pirmutinė biblinio tikėjimo užuomazga. Klajoklis Abramas…

Mokytojau, kaip gera mums čia būti

5 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, Šiandien Mišių pradžioje mes giedojome jaudinančius žodžius paimtus iš 26-tosios psalmės seno lotyniško vertimo : „Mano širdis tau pasakė: Ieškojau tavo veido. Tavo veido, Viešpatie, aš visada ieškosiu; neslėpk nuo manęs savo veido“. „Tibi dixit cor…

Rodyti daugiau

Abraomo palaiminimas:

Pr 22, 15-18: VIEŠPATIES angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrąkart 16 ir tarė: „Prisiekiau pačiu savimi, – tai VIEŠPATIES žodis, – kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienatinio sūnaus, 17 todėl aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus ir 18 visos tautos žemėje ras sau palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui“.

Gal 3, 5-9: Ar tas, kuris jums teikia Dvasią ir pas jus daro stebuklus, tai daro dėl jūsų įstatymo darbų, ar dėl jūsų klusnumo tikėjimui? 6 Taip Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu. 7 Taigi supraskite, kad Abraomo vaikai yra tie, kurie tiki. 8 Ir Raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui gerą naujieną: Tavyje bus palaimintos visos tautos. 9 Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu.

Gal 3, 14: Šitaip per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją Dvasią.

Išgelbėjimas per Evangeliją:

Rom 1, 16-17: Aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. 17 Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: Teisusis gyvens tikėjimu.

Ef 2, 8-10: Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; 9 ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. 10 Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Kentėjimai dėl Evangelijos:

Mk 8, 38: Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“.

Rom 2, 6-8: Jis kiekvienam atmokės už jo darbus: 7 tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gera, – amžinuoju gyvenimu, 8 o išpuikėliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, – pykčiu ir rūstybe.

2 Tim 2, 3: Kęsk vargus kartu su manimi kaip geras Kristaus Jėzaus karys.

2 Tim 4, 5-7: Bet tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. 6 Aš jau esu atnašaujamas, ir mano iškeliavimas arti. 7 Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.

Apr 12, 11: Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti.

3 liudininkai:

Įst 19, 15: „Vieno liudytojo nepakanka nuteisti žmogui už bet kokį nusikaltimą ar už bet kokią skriaudą. Kad ir koks būtų nusižengimas, apkaltinimas gali būti įrodytas tik dviejų ar trijų liudytojų patvirtinimu. 

Mt 18, 16: O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. 

Jėzaus švytėjimas iš šlovė:

Iš 34, 29: Mozė nulipo nuo Sinajaus kalno. Nulipęs nuo kalno su dviem Sandoros lentelėmis rankoje, Mozė nežinojo, kad jo veido oda švytėjo dėl to, jog buvo kalbėjęsis su Dievu.

Ps 104, 1-2: VIEŠPATIE, mano Dieve, esi be galo didis! Apsisiautęs garbe ir didybe, 2 apsigaubęs šviesa lyg drabužiu.

Jn 1, 9.14: 9 Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. <…> Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Jn 17, 24: Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš; kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą.

Apd 26, 13-15: Kelyje, vidurdienį, karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. 14 Mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: ‘Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną!’ 15 Aš paklausiau: ‘Kas tu esi, Viešpatie?’ O Viešpats atsakė: ‘Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji.

1 Jn 1, 1-2: Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį. 2 Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums.

1 Jn 3, 2: Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.

Apr 21, 23: Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis.

Mozė ir Elijas:

Įst 18, 15: VIEŠPATS, tavo Dievas, išugdys tau pranašą, kaip mane, iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti.

2 Kar 2, 11: Jiems einant toliau ir besikalbant, staiga juodu perskyrė ugnies vežimas ir ugningi žirgai. Elijas pakilo viesulu į dangų.

Mal 3, 23-24: Štai! Pirm negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją.24 Jis atvers tėvų širdis vaikams ir vaikų širdis tėvams taip, kad atėjęs neužgaučiau viso krašto pražūtimi.

Lk 24, 25-27: Jėzus jiems tarė: „O jūs, neišmanėliai! Kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai! 26 Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!“ 27 Ir, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie jį pasakyta.

Balsas iš dangaus:

Iz 42, 1: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą.

Mt 3, 16-17: Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. 17 O balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Jn 3, 32-35: Jis liudija, ką yra girdėjęs ir matęs, tik niekas jo liudijimo neklauso. 33 O kas jo liudijimą priima, tas pripažįsta, jog Dievas tiesakalbis, 34 nes ką yra Dievas atsiuntęs, tas kalba Dievo žodžius. Dievas teikia jam Dvasią be saiko. 35 Tėvas myli Sūnų ir visa yra atidavęs į jo rankas.

2 Pt 1, 16-18: Mat mes skelbėme jums mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą ne mėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę jo didybę liudytojai. 17 Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. 18 Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno.

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 554–556, 568: Atsimainymas;

KBK 59, 145–146, 2570–2571: Abraomo klusnumas;

KBK 706: Dievo pažadas Abraomui įvykdytas Kristuje;

KBK 2012–2014, 2028, 2813: pašaukimas į šventumą.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

99 metų nacionalinis didvyris

1 min skaityti

Britanijoje kapitonas Tomas Mooras galėjo judėti tik su vaikštyne ir, nors buvo 99 metų amžiaus, norėjau kaip nors per pandemiją padėti nacionalinei sveikatos priežiūros tarnybai. Jis sugalvojo 100 kartų apeiti savo sodelį, tuo pačiu paminėti savo 100-tąjį gimtadienį ir per…

Ar čia nesu aš, tavo Motina?

4 min skaityti

Iš pasakojimo, tradiciškai vadinamo Nican Mopohua(Iš XVI a. Meksiko arkivyskupijos archyvo) 1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias.…

Batai ar kojinės pirmiau?

1 min skaityti

Ką pirmiau dedamės – batus ar kojines? Žinoma, kad kojines, – atsakysite. Taip ir gyvenime svarbu, ką darome darome pirmiau.

Dievas turi visą amžinybę

1 min skaityti

Vienerių metų berniukas susilaužė nugarą krisdamas nuo laiptų. Jis praleido savo vaikystę ir jaunystę nuolat važinėdamas į ligonines. Meidstouno vyskupas Gavinas Reidas kartą kalbėjosi su juo bažnyčioje. Berniukas pastebėjo: „Dievas yra teisingas”. Vyskupas Gavinas paklausė: „Kiek tau metų?” – „Septyniolika”,…

Ką reikėtų pakeisti Bažnyčioje?

1 min skaityti

Kartą Motinos Teresės paklausė: „Ką, Jūsų nuomone, reikėtų pakeisti Bažnyčioje?” Ji atsakė: „Jus ir mane”.

Karate meistras

1 min skaityti

Vienas žmogus, kuris turėjo Karate juodą diržą, viename klube leidosi sumušamas keleto vyrų. Kai grįžus namo jo žmona paklausė, kodėl jis nepasipriešino, šis atsakė: aš nebijau smūgių, esu prie jų pripratęs ir nuo jų užsiblokavau. Tačiau bijojau veltis į muštynes,…

Rodyti daugiau

3 dalykai, kurių šunys neėda

1 min skaityti

Atspėkite, kokie yra trys dalykai, kurių šunys neėda? Tai filosofo smegenys, davatkos liežuvis ir kunigo ausis.

Amžino gyvenimo troškimas

1 min skaityti

Žmogus ateina pas rabiną ir sako: – Rabine, noriu gyventi amžinai. Ką man daryti? Rabinas sako:- Ženykis.- Bet kaip, argi aš tada galėsiu gyventi amžinai?- Ne, sako rabinas, tada šis noras praeis.

Ar žinote, kas aš esu?

1 min skaityti

Kartą oro uoste vienas žmogus aplenkė visą eilę žmonių ir braudamasis į priekį kiša savo bilietą. – Stokite į eilės galą, – jam sušuko šalia stovinti moteris. – Aš labai skubu, – atsakė žmogus. – Mes juk visi skrisime tuo…

Dievo ir sielos niekas nematė

1 min skaityti

Viename lietuvių mitinge jaunas socialistas, apsimesdamas dideliu mokslininku, šaukė: „žmonės, nebūkite kvaili: ko nematome, to ir nėra! Aš nieko nepripažįstu, ko mano akys nemato. Žmogaus sielos niekas nematė. Nors gydytojai pjaustė visą žmogaus kūną, bet sielos nerado. O toliau, kas…

Gal aš jį pakrikštijau…

1 min skaityti

Ateina žmogus pas kunigą ir sako: – Tubikas mirė. – Čia Jūsų artimasis? – klausia kunigas. – Mano šuo… Gal galėtumėt palaidoti?- Kaip jūs drįstate niekinti Dievo namus su tokiu prašymu! – užsiplieskė kunigas.- Tai kur man dabar dėti tuos…

Gera pradžia ir pabaiga

1 min skaityti

Klierikas klausia seminarijos dvasios tėvo:– Tėve, koks turi būti pamokslas?– Jis turi turėti gerą pradžią ir gerą pabaigą. O taureikės kuo labiau vieną prie kito priartinti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. vasaris

Rodyti daugiau

Mirkime su Kristumi, kad kartu su juo gyventume

2 min skaityti

Mes matome, jog mirtis yra laimėjimas, o gyvenimas yra kančia. Ne veltui Paulius sakė: Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Kas gi yra Kristus, jei ne kūno mirtis ir dvasios gyvastis? Užtat mes turime su juo numirti, kad…

Amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas

1 min skaityti

Dangus yra amžinas poilsio ir džiaugsmo būstas, kuriame mes, pamiršę visus žemiškus rūpesčius, galėsime mėgautis artimu bendravimu su Dievu. Šv. Efremas Siras

Ar čia nesu aš, tavo Motina? / Nican Mopohua (Gvadalupė)

4 min skaityti

1531 m. gruodžio pradžioje vienas neturtingas malonaus būdo indėnas, vardu Jonas Didakas, kilęs iš Kuatitlano, o šios gyvenvietės sielovada priklausė Tlatelolko vienuoliams, ankstų šeštadienio rytą keliavo į Tlatelolką, į šventąsias Mišias. Kai atėjo prie kalvos, vadinamos Tepejaku, jau švito. Jis išgirdo…

Ar Jėzui rūpėjo pinigai?

1 min skaityti

Jėzus kalbėjo apie pinigus daugiau negu bet kuria kita tema: 12 iš 38 Jėzaus palyginimų yra būtent apie pinigus. Ne veltui popiežius Pranciškus yra sakęs, kad mūsų artimo meilės prasideda nuo piniginės.

Atleisti sunku

1 min skaityti

Atleidimą visi laiko mielu dalyku, kol neprireikia patiems atleisti.C. S. Lewis

Auka džiuginu Dievą

1 min skaityti

„Meilė yra tai, kuo Dievas mane džiugina, skausmai yra tai, kuo aš džiuginu Jį. Taigi trokšti sveikatos būtų siekti malonumo sau ir nesistengti palengvinti Jėzui. Kaip aš myliu kryžių ir tik jį vieną, nes visad regiu jį ant Jėzaus pečių.…

Rodyti daugiau