„Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 54)

Mielì bróliai ir̃ sẽserys, pirmame šių̃ mišių̃ skaitinyje, antràsis ìš septynių̃ brólių niekìngam karãliui sãko: „Tù àtimi mùms dabartìnį gyvẽnimą; tačiaũ pasáulio Karãlius mùs, mìrusius dė̃l Dievo įstãtymų, prikel̃s amžinájam gyvẽnimui“. Šìtokiu būdù, kártu sù sàvo mótina ir̃ bróliais jìs patvìrtina sàvo tikė́jimą prisikėlimù. Dár priẽš Jė́zaus prisikėlìmą daũg žỹdų tikė́jo mìrusiųjų prisikėlimù taĩp, kàd…

Kristaus Krikštas

Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jono krikštas buvo paruošimas ir ženklas. Jis ruošė žydus Dievo karalystės, atneštos jo Mesijo, Dovydo sūnaus, atėjimui. Jono krikštas buvo atsivertimo ženklas. Kas prašo krikšto, prisipažįsta esąs nusidėjėlis, atgailauja už savo nuodėmes, prašo atleidimo, trokšta atsiversti. Jėzui atėjus pasikrikštyti, Jonas nesupranta ir ima atsisakinėti: „Aš, nusidėjėlis,…

Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo

Iš ko galima pažinti tikrą Izraelitą ? Jis buvo atpažįstamas iš konkretaus klusnumo Įstatymui ir Izraelio Pranašams. Tačiau šios dienos evangelija, kurios moko Jėzus ant kalno, regis, prieštarauja Dievo Mozei apreikštam Įstatymui. Betgi ši prieštara tarp Jėzaus mokymo ir Mozės Įstatymo yra galimybė geriau pažinti Jėzų. Jėzus sako: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų….

Viešpaties Apreiškimas

Šiandien mes su džiaugsmu minime didžiausią gyvenimo slėpinį. Šiame slėpinyje susitinka laikas ir amžinybė, kūrėjas ir kūrinys, Dievas ir žmogus. Dievas siuntė angelą Gabrielių pas Mariją, jauną mergelę. Jis jai paskelbė, kad ji pradės savo įsčiose ir pagimdys Sūnų. Kiekvieno vaiko pradėjimas ir gimimas yra Dievo dovana duota per angelą, net jei daugelis to ir…

„Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Brangūs broliai ir seserys, šiandien popiežius Pranciškus skelbia šventaisiais popiežius Joną dvidešimt trečiąjį ir Joną Paulių antrąjį, du apaštalo Petro įpėdinius, kuriems ypač tinka Jėzaus žodžiai: „Palaiminti, kurie tiki nematę !“ Šie prisikėlusio Jėzaus žodžiai apaštalui Tomui kreipiasi ne į jį, bet į visus, kurie nebuvo kaip jis prisikėlimo liudininkai. Juk mums šiandien Jėzus linki laimės…