1 advento sekmadienis (A)


Homilijos


„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“

6 min skaityti

„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“ Brangūs broliai ir seserys, šiandien taip pat daug žmonių jaučiasi apleisti taip, kaip ir metais to pranašo, kuris yra pirmojo skaitinio autorius. Štai ką rašė lenkas žydas, Yossel Rashover, 1943 m., Varšuvos geto sukilimo…

„Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?”

3 min skaityti

Kelyje į Emausą Prisikėlusysis tampa Rašto egzegetu, aiškinančiu savo Žodį ir Būtį. Jis nuo pat pradžių yra Žodis, kurio prasmė tik nuo dabar, nuo Prisikėlimo galutinai atsiskleidžia. Čia kalbama apie Mozę, pranašus, kas pasakyta „visuose Raštuose” (Lk 24, 27), o…

„Argi ne dešimtis pasveiko?“ (Lk 17, 17)

5 min skaityti

Mūsų gyvenimas yra Dievo dovana. Todėl už viską turime būti jam dėkingi: už saulę virš galvos, už Dievo palaikomą diena iš dienos sveikatą, už duonos gabalėlį, kurį valgome, už kerintį kūdikio šypsnį, už mirties patale sulauktą rytą, už nepažįstamo žmogaus…

„Aš atėjau, kad neregiai praregėtų…“

5 min skaityti

„Rabi, kas nusidėjo?“– šiame klausime atsispindi senas stereotipas: manoma, kad kiekviena liga ar nelaimė yra bausmė už nuodėmes ir ji perduodama vaikų vaikams. Jeigu turime minty gimtąją nuodėmę, tuomet taip, bet jeigu individualią nuodėmę, tai šią nuomonę turime ryžtingai atmesti.…

„Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 54)

3 min skaityti

Mielì bróliai ir̃ sẽserys, pirmame šių̃ mišių̃ skaitinyje, antràsis ìš septynių̃ brólių niekìngam karãliui sãko: „Tù àtimi mùms dabartìnį gyvẽnimą; tačiaũ pasáulio Karãlius mùs, mìrusius dė̃l Dievo įstãtymų, prikel̃s amžinájam gyvẽnimui“. Šìtokiu būdù, kártu sù sàvo mótina ir̃ bróliais jìs…

„Aš jo nepažinojau“

5 min skaityti

Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją, tačiau pats nieko nesako. Už jį turi kalbėti Jonas. Jonas pristato Jėzų žmonėms ir jį paliudija. Kodėl Jėzus pats to nedaro? Žinoma, Jėzaus liudijimas apie save tautiečiams nebūtų įtaigus ir veiksmingas. Tačiau, be kita ko,…


Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 668–677, 769: galutinis išmėginimas ir garbingas Kristaus atėjimas;

KBK 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“;

KBK 2729–2733: nuolankus širdies budėjimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Malūnininkas ir sūnus

2 min skaityti

Sykį malūnininkas su sūnumi varė į miestą asilą, norėjo ten jį prekyvietėje parduoti. Sutinka jiedu arkliu bejojantį žmogų; šis šypsodamos ir sako „Na, negudrūs gi jūs vyrai, kad rankoje vedatės asilą ir nė vienas neužsėdat“.  Tėvas liepė sūnui sėsti ant asilo. Po…

Molis meistro rankose

1 min skaityti

Kol gyvename žemėje, atgailaukime. Juk esame molis meistro rankose. Antai jeigu puodžius nulipdo indą, o šis jo rankose suzmenga arba sukiūžta, jis perlipdo jį iš naujo; bet jeigu indas jau įkištas į krosnies ugnį, [puodžius] nebegali jo pataisyti. Lygiai taip…

Nežudyti žudiko

1 min skaityti

Alfonsas Lipniūnas, būdamas kalėjime, kovojo už žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio atsivertimą ir gyvybę. Kai kartą kaliniai sumanė jį nužudyti, nes jis pats vos ne kasdien nužudydavo po kalinį, Alfonsas Lipniūnas maldavo neatimti jam gyvybės, nes jis tikrai patektų į pragarą su…

Nutikimas Londono metro

1 min skaityti

Pippa Gumbel, Alfa kursų vedėjo Nikio žmona pasakoja istoriją iš savo gyvenimo: Taip lengva teisti. Prisimenu, kaip su dukra važiavau Londono metro, kai ji buvo labai maža. Kai ėjome pro užtvarą, pamačiau jauną moterį, besiginčijančią su kontrolieriumi, ir ją mintyse…

Pagrindinis instrumentas

1 min skaityti

Universiteto pirmame kurse atvyko studentai. Susipažinimo šventėje buvo surengtas konkursas ir visos grupės turėjo paruošti po muzikinį kūrinį. Vienoje grupėje naujai išrinktas seniūnas padalijo visiems muzikos instrumentus. Vienai merginai – Natalijai, kuri jau 12 metų grojo pianinu ir buvo 4…

Piktžolės

1 min skaityti

Piktžolės ir nesėtos auga. Liaudies išmintis

Kodėl neklausi

1 min skaityti

– Kodėl neklausi, kaip gyvenu?– Na, kaip gyveni?– Oi, geriau neklausk. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Labai blogai sekėsi: pagavo dvigubai

1 min skaityti

Vyras į žvejybą pirmą kartą pasiima žmoną. Kaijiedu grįžta, draugas klausia:– Na, kaip tavo antrajai pusei sekėsi?– Labai blogai! Jinai ir jauką netinkamai movė,ir spiningą nežmoniškai mėtė, ir žuvų daug daugiaupagavo! „Jūs veltui triūsiat nuo aušros lig nakčiai vėlyvai, jūs…

Manimi niekas netiki

1 min skaityti

– Mano gimtadienis balandžio pirmąją, bet niekad jo nešvenčiu.– Kodėl?– Manimi niekas netiki! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Pamiršau nuplauti

1 min skaityti

– Kodėl geri tiek daug vandens, Petriuk? – klausiamama.– Nes suvalgiau obuolį.– Bet ką tai turi bendro?– Pamiršau jį prieš valgydamas nuplauti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. kovas

Petriukas į Dangų

1 min skaityti

Mokytoja klausia Petriuko: ar norėtum patekti į Dangų? Petriukas atsako: gal ir norėčiau, bet mama liepė grįžti namo.

Sausi plaukai

1 min skaityti

Petriukas šaukia iš vonios:– Mama! Ar mes neturime jokio kito šampūno?– Kuo tau šitas blogas? – stebisi mama.– Ant jo parašyta: „Skirtas sausiems plaukams“, omano plaukai jau šlapi! Visgi Mozei pavyko savo žmones pervesti per jūrą sausais plaukais. Šaltinis: žurnalas…

Dievo Žodis – viso gėrio šaltinis

1 min skaityti

Dievo žodis yra kupinas visokeriopo gėrio, nes jis yra nelyginant visų gėrybių pripildytas lobynas. Iš čia kyla tikėjimas, iš jo viltis, meilė, visos dorybės, visos Šventosios Dvasios dovanos, visi Evangelijos palaiminimai, visi geri darbai, visi gyvenimo nuopelnai, visa rojaus garbė: Priimkite…

Dorybės, kurių neturim

1 min skaityti

Turėtume daugiau atsiminti tas dorybes, kurių mes dar neturim, ir neužsiimti skaičiuoti tų mažų gerų darbelių, kuriuos padarėme savo gyvenime. Nes tuo mes tik pakiltume į puikybę, o Dievo tarnyboje pasidarytume tinginiai ir nustotume iki šiol nusipelnytų malonių. Šv. Jonas…

Du būdai žvelgti į pasaulį

1 min skaityti

Tėra tik du būdai gyventi ir žvelgti į pasaulį: arba niekur nematyti stebuklų, arba matyti stebuklus visur. Albertas Eišteinas

Dvasia nuramina kūniškumą

1 min skaityti

Paragavus Dvasios skanumo ir gardumo, prėska tampa visa, kas kūniška. Šv. Kryžiaus Jonas, Šviesos ir meilės posakiai

Dvasinė kova mums naudinga

1 min skaityti

Dvasiniame gyvenime būna arba dvasinės kovos, arba ramybės laikas. Ramybė mums malonesnė, galime joje ilsėtis, tačiau kova naudingesnė: nors ji mus vargina, tačiau per ją turime progą ugdyti visas dorybes, augti Dievo ir artimo meile, augti šventumu. Todėl neturėtume vengti…

Eucharistijos spinduliavimas

1 min skaityti

Kristaus buvimas Eucharistijoje panašus į radioaktyvų spinduliavimą. Jei tik mes čia ruoštume savo pamokslus, jei tik mes čia spręstume visas savo problemas… Gyvenimo pabaigoje labiausiai gailėsimės dėl vieno dalyko: kad Jis buvo taip arti mūsų, o mes buvome taip toli…