1 advento sekmadienis (A)


Homilijos


„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“

6 min skaityti

„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“ Brangūs broliai ir seserys, šiandien taip pat daug žmonių jaučiasi apleisti taip, kaip ir metais to pranašo, kuris yra pirmojo skaitinio autorius. Štai ką rašė lenkas žydas, Yossel Rashover, 1943 m., Varšuvos geto sukilimo…

„Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios?”

3 min skaityti

Kelyje į Emausą Prisikėlusysis tampa Rašto egzegetu, aiškinančiu savo Žodį ir Būtį. Jis nuo pat pradžių yra Žodis, kurio prasmė tik nuo dabar, nuo Prisikėlimo galutinai atsiskleidžia. Čia kalbama apie Mozę, pranašus, kas pasakyta „visuose Raštuose” (Lk 24, 27), o…

„Argi ne dešimtis pasveiko?“ (Lk 17, 17)

5 min skaityti

Mūsų gyvenimas yra Dievo dovana. Todėl už viską turime būti jam dėkingi: už saulę virš galvos, už Dievo palaikomą diena iš dienos sveikatą, už duonos gabalėlį, kurį valgome, už kerintį kūdikio šypsnį, už mirties patale sulauktą rytą, už nepažįstamo žmogaus…

„Aš atėjau, kad neregiai praregėtų…“

5 min skaityti

„Rabi, kas nusidėjo?“– šiame klausime atsispindi senas stereotipas: manoma, kad kiekviena liga ar nelaimė yra bausmė už nuodėmes ir ji perduodama vaikų vaikams. Jeigu turime minty gimtąją nuodėmę, tuomet taip, bet jeigu individualią nuodėmę, tai šią nuomonę turime ryžtingai atmesti.…

„Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 54)

3 min skaityti

Mielì bróliai ir̃ sẽserys, pirmame šių̃ mišių̃ skaitinyje, antràsis ìš septynių̃ brólių niekìngam karãliui sãko: „Tù àtimi mùms dabartìnį gyvẽnimą; tačiaũ pasáulio Karãlius mùs, mìrusius dė̃l Dievo įstãtymų, prikel̃s amžinájam gyvẽnimui“. Šìtokiu būdù, kártu sù sàvo mótina ir̃ bróliais jìs…

„Aš jo nepažinojau“

5 min skaityti

Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją, tačiau pats nieko nesako. Už jį turi kalbėti Jonas. Jonas pristato Jėzų žmonėms ir jį paliudija. Kodėl Jėzus pats to nedaro? Žinoma, Jėzaus liudijimas apie save tautiečiams nebūtų įtaigus ir veiksmingas. Tačiau, be kita ko,…


Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 668–677, 769: galutinis išmėginimas ir garbingas Kristaus atėjimas;

KBK 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“;

KBK 2729–2733: nuolankus širdies budėjimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Žinios ir išmintis

1 min skaityti

Kiek daug žmonių turi daugybę žinių, bet neturi gyvenimiško supratimo. O kiek yra žmonių, kurie turi labai nedaug žinių, bet turi supratimą, išmintį. Kun. Algirdas Toliatas

Žmogus mėnulyje, Dievas žemėje

1 min skaityti

Mėnulyje išsilaipinęs amerikiečių astronautas Neilas Armstrongas pasakė: „Ne tiek svarbu, kad žmogus nužengė į mėnulį. Svarbiau, jog Dievas vaikščiojo žemėje.”