Jn 9:1-41

Tikiu Viešpatie!

Praėjus pusei gavėnios laikotarpio, šiandien Bažnyčia ragina mus džiaugtis, „Džiaukis“ „Laetare“ : taip giedojome mišių pradžioje. Tai džiaugsmo sekmadienis ir taip pat šviesos sekmadienis. Būtent saulės šviesos, kurią išvydo neregys, tikėjimo šviesos, kuria jis priešinasi fariziejams, ir šviesos, kuria tapo tikintieji pagal šventojo Pauliaus žodžius, antrame skaitinyje: „…dabar esate šviesa Viešpatyje“. Pasakojimas apie neregio išgydymą…

4 Gavėnios sekmadienis

Brangūs broliai ir seserys, šiemet gavėnios laikotarpiu liturgija mums pateikia tris ilgas ištraukas, skirtas buvusiam, šiam ir kitam sekmadieniui, iš Evangelijos pagal Joną. Šie trys epizodai sudaro pagrindines gavėnios katechezes apie krikštą. Jie yra nepakeičiamos vertės ruošiant ne tik katechumenus priimti krikštą, bet ir mus visus, Dievo tautą, Velykų naktį kartu su pakrikštijamaisiais atnaujinančius savo…