15 eilinis sekmadienis

Kartu su įstatymo mokytoju, mes klausiame Jėzų : „Kas yra mano artimas ?“: Kas tas žmogus, kuriam turiu atlikti meilės įsipareigojimą ?. Kuriai asmenų grupei turiu pritaikyti etiketę „artimi“? Be to, su šio Dievo žodžio žinovu, žinome, kad reikia būti atsargiam : Siracido knygoje yra parašyta (29, 20) : „Laiduok už artimą pagal savo išgales,…

22 eilinis sekmadienis

„Pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti…“ Štai „mažas palaiminimas“, kuris prisideda prie Kalno Pamokslo „didžiųjų palaiminimų“. „Pasikviesk vargšą, eik pasitikti vargšo, tuomet būsi laimingas“. Pats Dievas davė mums tokį pavyzdį : „būdamas turtingas, dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi per jo neturtą“ (plg. 2 Kor…

26 eilinis sekmadienis

„Siek tikėjimo, meilės…Kovok šauniąją tikėjimo kovą, užsikariauk amžinąjį gyvenimą “. Šiais tikėjimo metais, šie Pauliaus žodžiai ypatingai liečia mus. Apie tikėjimo vaisių, Jėzus savo kalboje apie gyvybės duoną, jau buvo paskelbęs : „kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą“. (Jn 6,47) Aplamai mums sunku tikėti, jeigu nesame akivaizdžiai įtikinti.. Taip kaip turtuolis palyginime, mes norėtume matyti nuo…

1 advento sekmadienis

Šiandien prasidėda nauji liturginiai metai. Šį pirmąjį Advento sekmadienį Bažnyčia kviečia mus stoti į kelią. :„Ateikite! Mes žengiame į Viešpaties kalną“. Jau aštuntame amžiuje prieš Kristų pranašas Izaijas skelbė mesijinius laikus. Šie prasidėjo gimus Jėzui, nusižeminusiam Emanueliui, kuris yra „Dievas su mumis“. Tai reiškia, kad Viešpats jau atėjo : kaip tik šį įvykį švęsime per…

Mums kūdikis gimė, Sūnus mums duotas

„Mums kūdikis gimė, Sūnus mums duotas“. Šiandien su šventuoju Pauliumi mes sušunkame iš džiaugsmo : „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (1 Ko. 2,9). Taip, kas buvo neįsivaizduojama, tai tikrai įvyko Judėjos Betliejuje, prieš du tūkstančius metų. Viešpats Dievas, visatos Karalius, dangaus ir…

Štai Dievo Avinėlis!

Kas gi yra Jėzus iš Nazareto ? Per visą evangeliją nuolat keliamas šis klausimas. Šiandien jis mums irgi pateikiamas. Prieš Jėzaus gimimą, Dievo apvaizda pateikė eilę gairių, kurios paruošė atsakymą į šį klausimą. Paskutinė iš tų gairių yra Jonas Krikštytojas. Šventosios Dvasios įkvėptas, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas atpažįsta jį ir sako : „Štai Dievo Avinėlis, kuris…

„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“

„Apleido mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“ Brangūs broliai ir seserys, šiandien taip pat daug žmonių jaučiasi apleisti taip, kaip ir metais to pranašo, kuris yra pirmojo skaitinio autorius. Štai ką rašė lenkas žydas, Yossel Rashover, 1943 m., Varšuvos geto sukilimo metu. Tai skaitoma ant lapo, kurį jis paslėpė butelyje prieš miršdamas kartu su penkiasdešimt tūkstančių…

Tikiu Viešpatie!

Praėjus pusei gavėnios laikotarpio, šiandien Bažnyčia ragina mus džiaugtis, „Džiaukis“ „Laetare“ : taip giedojome mišių pradžioje. Tai džiaugsmo sekmadienis ir taip pat šviesos sekmadienis. Būtent saulės šviesos, kurią išvydo neregys, tikėjimo šviesos, kuria jis priešinasi fariziejams, ir šviesos, kuria tapo tikintieji pagal šventojo Pauliaus žodžius, antrame skaitinyje: „…dabar esate šviesa Viešpatyje“. Pasakojimas apie neregio išgydymą…

Aš – avių vartai!

„Kas iš jūsų trokšta gyvenimo ir..laimės?“ klausia psalmistas. Vėliau šventasis Benediktas, pirmame savo regulos puslapyje pakartoja šį klausimą. Brangūs broliai ir seserys, mes visi trokštame tikro gyvenimo ir tikros laimės. Psalmistas duoda atsakymą į savo klausimą. Taip pat ir Jėzus turtingam jaunuoliui klausančiam apie amžinajį gyvenimą pateikė lygavertį atsakymą sakydamas: „ Žinai įsakymus: Nežudyk, nesvetimauk, nevok…

Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekminės

„Imkite Šventąją Dvasią“. Velykų vakare, prisikėlęs Jėzus atneša Šventąją Dvasią į žemę, kaip buvo pažadėjęs prieš savo kančią: „jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas“ (Jn 16,7) Sekminių dieną, Jėzus gausiai atsiunčia Šventosios Dvasios. Šią dieną, Bažnyčia, kuri kilo „iš mirusio ant kryžiaus Kristaus šono“ (šv. Aug. in Ps 138),…

Iš kurgi atsirado raugių?

Brangūs broliai ir seseris, šio sekmadienio trys palyginimai seka paskui palyginimą apie sėjėją, kurį girdėjome praėjusį sekmadienį. Šie trys palyginimai pabrėžia dangaus Karalystės paradoksalius bruožus. Dievas yra vienas… didis ir galingas.. visiems viešpatauja. Dangaus Karalystė yra vieta, kur vyrauja Dievo viešpatavimas. Tačiau šioje karalystėje tai, kas bloga, būtent nuodėmė, eina kartu su tuo, kas gera….

Tu mane suvedžiojai, Viešpatie…

„Tu mane suvedžiojai, Viešpatie, aš leidausi suvedžiojamas.“Pirmasis šio sekmadienio skaitinys prasideda kaip meilės istorija. Taigi Dievo Žodis suvedžiojo Jeremiją, kuris rašė: „Kai tavieji žodžiai buvo man duoti, juosius ryte prarijau, – tavasis žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę“ (Jer 15, 16). Šv. Petrą taip pat suvedžiojo Viešpats. Vėliau šv. Paulius irgi buvo Jėzaus pagautas…