1 advento sekmadienis (A)


Homilijos


„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė…“

7 min skaityti

Naujieji liturginiai metai, kurių antrąjį sekmadienį mes šiandien švenčiame, prasideda paraginimu budėti. Praeitos savaitės evangelijoje Kristus į mus kreipėsi žodžiais: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24, 44). Šiandienos evangelijoje Jonas Krikštytojas dar primygtiniau ragina: „Atsiverskite, nes…

„Darykite, ką tik Jis jums lieps“

6 min skaityti

Šiandien Bažnyčia mini pirmąjį Kristaus stebuklą Galilėjos Kanoje. Kanos miestelis yra kelyje tarp Nazareto ir Tiberiados ežero. Ateidamas prie Jordano upės pasikrikštyti, taip pat pagerbti jaunavedžių Galilėjos Kanoje, Jėzus pradeda savo mesijinę veiklą. Jėzaus dalyvavimą Kanos vestuvėse Bažnyčia laiko labai…

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“

4 min skaityti

Daug įvairių skausmų, pagundų ir sunkumų tenka kiekvienam žmogui patirti žemėje. Jei jis visa tai pakelia, visam tam atsispiria, iš tiesos kelio neiškrypsta ir nuo Dievo neatsitraukia, tuomet parodo didelį dvasios atsparumą. Tas dvasios atsparumas nėra viena kokia dorybė, bet…

„Gyvens per mane“

4 min skaityti

Jau ketvirtą sekmadienį paeiliui girdime skaitinius iš Jono evangelijos 6 skyriaus. Šiandienos žodžiais Jėzus užbaigia savo apreiškimą. Tolesnė eilutė apibendrina: „Visa tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje.“ Jono evangelijos 6 skyriuje aprašomi Velykų laiko įvykiai. Velykų iškilmėse žydai šventė išvadavimą…

„Į Mozės krasę…“

4 min skaityti

Kiekvienas Šventojo Rašto žodis, kurį išgirstame per liturginius metus, skirtas be išimties visiems tikintiesiems: tiek Dievo žodį skelbiančiam kunigui, tiek žmonėms, kuriems jis skelbiamas. Kartais susiduriame su apgailėtinu iškraipymu – laimei, nūdien rečiau nei praeityje pasitaikančiu, – kai kunigas, Dievo…

„Jame gyvename, judame ir esame“

5 min skaityti

Tikime į vieną Dievą – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina per amžius. Brangūs broliai ir seserys, neretai manoma, kad kalbėti apie Švenčiausiąją Trejybę…


Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 668–677, 769: galutinis išmėginimas ir garbingas Kristaus atėjimas;

KBK 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“;

KBK 2729–2733: nuolankus širdies budėjimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Vienuolis ir motina

2 min skaityti

Labai geras būdas siekti šventumo yra šis: atsiminti šventus troškimus, kuriuos mes turėjome pradžioje savo atsivertimo. Tas prisiminimas išjudins mus iš užšalimo, kaip jau atsitiko vienam jaunam vienuoliui, kuris tokiu būdu sugrįžo prie pamesto šventumo. Eidamas į vienuolyną jis turėjo…

Žmogaus pašaukimas šlovinti Dievą

1 min skaityti

Kaip teigia šventoji Hildegarda, iš pradžių buvo dešimt angelų chorų, garbinančių Dievą, supančių Jį Jo šviesoje. Tačiau tuomet vieno choro vadovas Liuciferis („šviesos nešėjas”) pradėjo manyti, kad jis ir jo choras už grožį ir švytėjimą turi būti dėkingi patys sau,…

Įkyri malda

1 min skaityti

Pats Viešpats, trokšdamas suteikti mums dangiškų ir amžinųjų gėrybių, ragina mus, tam tikra prasme, daryti Jam spaudimą savo įkyriu nesivaržymu. Mūsų atkaklumas nupelnys mums išvysti, kaip Dievas išpildo bet kokį prašymą, atitinkantį Jo paties valią. Dėl to nėra abejonių. Jei,…

Įsileisti Dievą

1 min skaityti

Dievas ateina į šį pasaulį ten, kur žmogus jam leidžia įžengti. Senoji induizmo išmintis

Išpažinti vieninteliam žmogui

1 min skaityti

Nors Dievui būtų teisinga reikalauti, kad mes išpažintume visas savo nuodėmes viešai, tačiau Jis iš savo begalinio gailestingumo tereikalauja, kad mes jas pasakytume tik vieninteliam žmogui visame pasaulyje, kuris tai turės laikyti neišduodama paslaptimi. Blezas Paskalis

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

1 min skaityti

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas,…

Jei manai ką nors turįs

1 min skaityti

Jei pasaulyje manai ką nors turįs, iš tiesų jis turi tave; jei manai ką nors valdąs, iš tiesų pasaulis valdo tave. Per visa tai, ko šeimininkas manai esąs, vienijiesi su demonu, nes šiame pasaulyje esi tam, kad duotum ir tarnautum,…

Jei nemyli brolio

1 min skaityti

Jei nemyli savo brolio, kurį matai, negali mylėti nė Dievo, kurio nematai. Šv. Augustinas