Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos


Homilijos


Kalėdų dienos homilija

6 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, sveikiname jus, susirinkusius kartu švęsti Kristaus, mūsų Išganytojo, gimimo šventę. Susirinkome švęsti ne tik praeities įvykį, ne tik paminėti tai, kas įvyko prieš daugiau nei 2000 metų. Susirinkome ir susitikti su Kristumi šiandien, susirinkome išgyventi jo Įsikūnijimo…

Kalėdų dienos Mišios

4 min skaityti

Šiandien mums gimė kūdikis! Brangūs broliai ir seserys, per piemenėlių ir Kalėdų Ryto Mišias mes džiaugsmingai ir švelniai priėmėme Kristaus gimimą kaip istorinį įvykį. O dabar, Kalėdų dienos Mišiose, bažnyčia siekia mus vesti į Viešpaties Įsikūnijimo slėpinio širdį. Nuostabi šios…

Kalėdų ėdžios kryžiaus šešėlyje

5 min skaityti

Milijonai žmonių visame pasaulyje šiandien švenčia Kristaus Gimimo šventę. Nors kiekviena tauta turi savas nepakartojamas tradicijas, ši diena visur neša daug šilumos, nuoširdumo ir džiaugsmo. Ir tai, be abejo, pati šeimyniškiausia šventė. Kūčių šventinis stalas suburia visą šeimą, skamba bendra…

Kalėdų istorinė kilmė

6 min skaityti

Nuo mūsų Viešpaties Jėzaus gimimo prasidėjo nauja era, nuo jo gimimo mes skaičiuojame mūsų istorijos metus. Jau vien apie tai susimąsčius, nejučia ateina aiškumas, kad Jėzus nebuvo vien tik žmogaus sūnus, kuris gimsta ir miršta, bet taip pat ir Dievo…

Kalėdų nakties Mišios

4 min skaityti

Tai, kad Kalėdų proga aukojamos trejos skirtingos Mišios ir skaitomi skirtingi skaitiniai, turi gilią simbolinę prasmę. Vidurnaktį aukojamos Bernelių Mišios simbolizuoja amžinąjį Kristaus gimimą Tėvo prieglobstyje, rytmečio Mišios – Jėzaus gimimą Marijos įsčiose, o dienos Mišios – mistinį Kristaus gimimą…

Kalėdų nakties Mišios

4 min skaityti

Giedokite Viešpačiui naują giesmę – Cantate Domino canticum novum. Brangūs broliai ir seserys, Kristus yra šios naujos giesmės įsikūnijimas, pagrindinis jos kantorius bei mokytojas. Šią naktį mūsų pasaulyje gimė Amžinasis Dievo Sūnus tapęs žmogumi, mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis yra…


Ps 103, 20: Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai, – galingieji, vykdantys jo įsakymą, paklusnūs jo tartam žodžiui.

Iz 7, 14: Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.

Iz 9, 5-6: Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“. 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Iz 52, 7-10: O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“ 8 Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia, džiūgauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis VIEŠPATĮ, grįžtantį į Zioną. 9 Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme, Jeruzalės griuvėsiai, nes VIEŠPATS paguodė savo tautą, atpirko Jeruzalę. 10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką visų tautų akyse. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą.

Mch 5, 1-4: O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį; jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus. 2 {Todėl jis paliks juos lig laiko, kai įsčiose nešiojanti kūdikį bus pagimdžiusi; tuomet jo giminių likučiai sugrįš pas Izraelio vaikus.} 3 Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES jėga, VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu. Jie gyvens saugiai, nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius. 4 Jis pats bus taika!

Jn 1, 14: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Jn 7, 42: Argi Raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas?“

Apd 10, 36: Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats.

Rom 5, 1: Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 2 per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi.

2 Kor 3, 18: Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.

Gal 4, 4-6: Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. 6 O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Apr 5, 13: Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: „Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!“

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 456–460, 466: „Kodėl Žodis tapo kūnu?“;

KBK 461–463, 470–478: Įsikūnijimas;

KBK 437, 525–526: Kalėdų slėpinys;

KBK 439, 496, 559, 2616: Jėzus yra Dovydo Sūnus;

KBK 65, 102: Dievas viską pasakė savo Žodyje;

KBK 333: įsikūnijęs Kristus garbinamas angelų;

KBK 1159–1162, 2131, 2502: Įsikūnijimas ir Kristaus vaizdavimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai

1 min skaityti

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai sunaikinsiu jūsų laiką. Internetas

Gyvenimo svajonės

1 min skaityti

Jeigu suradote savo svajonių moterį, su kitomis svajonėmis galite atsisveikinti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. vasaris

Ką pasirinks

1 min skaityti

Ateina pas rabiną žydas ir sako: „mano vaikas neaiškus, keistas. Pasakyk, kokia kryptim jį auklėti, kaip ugdyti.” Rabinas atsako: „Kai jis išeis iš namų, jam prieš grįžtant padėk ant stalo torą, vyno butelį ir piniginę su pinigais. Kai jis sugrįš,…

Kada būna jubiliejus

1 min skaityti

Jubiliejus būna tada, kai daug gėlių, o tu dar gyvas. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Kaip atrodo Dievas

1 min skaityti

6 metų mergaitei mokykloje piešiant piešinį prie jos prieina mokytoja ir paklausia: „ką tu pieši?” „Piešiu Dievą”, – atsakė ši. „Bet juk niekas nežino, kaip Dievas atrodo”, – sako mokytoja. „Na tuoj, po minutės sužinos”, – atsakė mergaitė.

Kaip kūdikis

1 min skaityti

Kalbasi du bankininkai:– Kaip tu per krizę miegi?– Kaip kūdikis.– ???– Visą naktį verkiu, o paryčiais nubunduapsišlapinęs. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. gegužė

Baimė suklysti

1 min skaityti

„Didžiausia klaida, kurią gali padaryti gyvenime, tai nuolat bijoti suklysti.”Nežinomas autorius

Būk malonus

1 min skaityti

„Būk malonus, nes kiekvienas, kurį sutinki, kovoja sunkią kovą.”Platonas

Dangus viršija mūsų supratimą

1 min skaityti

Neįsivaizduokime dangaus kaip žemiškųjų malonumų tęsinio. Dangus viršija mūsų supratimą ir aplinka ten yra nepalyginamai šlovingesnė. Šv. Antanas Didysis

Daryk visa gėrį, kurį gali

1 min skaityti

Daryk visą gėrį, kurį tik gali, visomis priemonėmis, kuriomis tik gali, visais būdais, kuriais gali, visose vietose, kuriose gali, visu laiku, kuriuo gali, visiems žmonėms, kuriems gali, tiek ilgai, kiek tik gali. Džonas Veslis

Didžiausias žmogaus gyvenimo siekis

1 min skaityti

Gyvenimas pirmiausia yra ne malonumo ieškojimas, kaip manė Froidas, ar valdžios siekimas, kaip mokė Alfredas Adleris, bet prasmės ieškojimas. Didžiausia užduotis kiekvienam žmogui – rasti savo gyvenimo prasmę. Viktoras Franklis

Dievas apdovanoja Danguje

1 min skaityti

Dangus yra karalystė, kurioje Dievas tuos, kurie jam ištikimai tarnavo, apdovanoja savo begalinės meilės ir amžinosios šlovės dovanomis. Šv. Inocentas III, Sermones, 51, 3