Iš kur kilo Jėzus Kristus?

Švęsdama Kalėdas, Bažnyčia trokšta ne tik priminti Kristaus gimimą kaip istorinį įvykį ir jo skurdžias, nuolankias, švelnias ir stebuklingas aplinkybes. Ji taip pat siekia mus vesti nuo prakartėlės į amžinojo Dievo Sūnaus Įsikūnijimo slėpinio kontempliaciją. Šiandien Bažnyčiai ypač rūpi štai toks klausimas: iš kur kilo Jėzus Kristus? Savo evangelijos pradžioje kiekvienas iš keturių evangelistų pateikia atsakymą į šį klausimą. Šv. Morkus į tai atsako trumpiausiai: „Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Gerosios Naujienos pradžia“ (Mk 1, 1). Norėdamas atskleisti Jėzaus kūnišką kilmę ir parodyti, kad jis yra, šv. Juozapo dėka, Abraomo bei Dovydo Sūnus, o ir visų Dievo mesijinių pažadų Izraeliui paveldėtojas, šv. Matas pradeda savo Evangeliją ilga genealogija (Mt 1, 1–16). Tačiau šis tekstas mums palieka dar didesnį klaustuką. Po ilgo protėvių sąrašo jis nepasako, kad Juozapui gimė Jėzus. Juozapas buvo tik vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus. Toliau Matas atskleidžia, kad, būdama mergelė, Marija pradėjo kūdikį savo įsčiose Šventosios Dvasios veikimu ir kad, pagal Izaijo pranašystę, jis bus vadinamas „Emanuelis, Dievas su mumis“ (Mt 1, 18–23).

Nakties Piemenėlių ir Aušros Mišiose mes girdėjome šv. Luko pasakojimą apie Kristaus gimimą Betliejuje. Gimdydama savo kūdikį ir guldydama jį ėdžiose Marija, pamokyta Gabrieliaus apreiškimo, jau žinojo, kad šis vaikas „bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi“. Kiek vėliau atėjo piemenys jai pranešti, ką jiems tą naktį laukuose paskelbė angelas: ką tik gimęs kūdikis jiems buvo paskelbtas ne tik kaip Mesijas, bet ir kaip Viešpats. Vadinasi, jis turi dievišką vardą. Iš visų tų įvykių ir pavadinimų, kuriuos Marija nuolat apmąstys savo širdyje, jau įmanoma suprasti, jog Jėzus kilęs iš Dievo ir tam tikra prasme susitapatina su Dievu ir yra vadinamas Dievu Sūnumi nauja, iki tol negirdėta prasme. Tačiau visa tai dar yra paslaptinga ir neapibrėžta.

Norėdama toliau skleisti šį slėpinį, Bažnyčia trečiose Kalėdų dienos Mišiose mums pateikia Jono evangelijos prologą (Jn 1, 1–18). Šis tekstas atsiskleidžia kaip tikriausioji ir giliausioji Kristaus genealogija. Sakoma, kad Jėzus ateina iš Dievo, vadinasi, jis yra Dievo amžinasis Žodis, tas, kuris tobulai atspindi Dievo mintį, Dievo planą. Bažnyčios Tikėjimo Išpažinimas, remdamasis Jono tekstu, vėliau paaiškins, kad jis yra „šviesa iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo“. Jau pradžioje Kristus buvo pas Dievą Tėvo prieglobstyje, ir jis buvo Dievas. Ką tik girdėta Laiško žydams ištrauka (Žyd 1, 1–4) kitais žodžiais išsako šią mintį tardama, kad Kristus yra Dievo Sūnus, Tėvo šlovės atšvaitas, jo esybės paveikslas.

„Per jį visa atsirado“, su Dievu jis yra visatos kūrėjas, jame yra gyvybė ir žmonių šviesa. Jame iš tikrųjų visi žmonės yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Jis yra tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieno sukurto žmogaus protą ir širdį, apreikšdama kiekvienam tiesą apie Dievą ir jo meilę. Jis yra dieviškojo apreiškimo pilnatvė, tas, kuris iki galo ir tobulai apreiškia Tėvą. Kadaise žmonės nusidėdami atmetė šią šviesą ir užsidarė tamsybėse. Bet dabar „dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganymo jis gimė nužengdamas iš dangaus, priimdamas kūną iš Mergelės Marijos ir tapdamas žmogumi“, mūsų broliu ir gelbėtoju. „Tas Žodis, – sako Jonas, – tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, ir mes regėjome jo šlovę.“ Mums reikėjo būtent tokio Mesijo, tokio Išganytojo, nes per nuodėmę mes tapome dvasiškai akli, mūsų sielos buvo nebepajėgios priimti Dievo šlovės. Dabar neregimasis Dievo Sūnus yra tapęs regimu žmogumi. Jo žmogystė yra pastatyta tarp mūsų kaip šventykla, iš jos spindi šviesa, kurioje mums yra įmanoma sugrįžti pas Dievą.

Broliai ir seserys, palaiminta diena nušvito mums. Ateikite, pagarbinkime Viešpatį, tikrąjį Dievą, tobulą žmogų, mūsų mokytoją ir gelbėtoją. Šiandien iš tikrųjų didelė šviesa nužengė ant žemės. Šioje šviesoje prisiartinkime prie Kristaus prakartėlės, kartu su Marija ir Juozapu žiūrėkime į Jėzų tikėjimo akimis su neapsakoma meile bei dėkingumu. Nes visiems, kurie jį priima, jis duoda tarsi „naują genealogiją“, jis duoda galią užgimti iš naujo ir tapti Dievo vaikais. Amen.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2017-11.pdf