Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos


Homilijos


Viešpaties užgimimas

5 min skaityti

Šiandien niekas neabejoja Jėzaus asmens realumu. Net sovietmečio istorikai pripažino Jėzaus istoriškumą. Bet nepalyginti svarbesnis klausimas, kas buvo Jėzus? Šis klausimas iškrinta iš empirinių mokslų srities ir atsiremia į mūsų tikėjimą. Prašykime Viešpatį tikėjimo šviesos suprasti Jėzaus Įsikūnijimo prasmę. Gerieji…

Viešpats lenkiasi prie manęs

11 min skaityti

Autorius: VYSK. J. BORUTA     Kasmet Kalėdos, nepaisant viso švenčių šurmulio, mus grąžina prie Jėzaus Kristaus asmens paslapties kaip prie šaltinio, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Nors tai Asmenybė, kuria buvo intensyviai abejojama, ar ji realiai egzistavo. Per daug tendencingos žinios…

Visuomet naujas slėpinys

5 min skaityti

Kalėdų liturgija mus įveda į didįjį Įsikūnijimo slėpinį. Išties Kalėdos nėra tik paprasčiausias Jėzaus gimimo metinis šventimas, bet daug daugiau, tai slėpinio, paženklinuusio ir tebeženklinančio žmogaus istoriją, šventimas. Pats Dievas atėjo apsigyventi tarp mūsų (plg. Jn 1, 14), tapo vienas…


Ps 103, 20: Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai, – galingieji, vykdantys jo įsakymą, paklusnūs jo tartam žodžiui.

Iz 7, 14: Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.

Iz 9, 5-6: Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“. 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Iz 52, 7-10: O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“ 8 Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia, džiūgauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis VIEŠPATĮ, grįžtantį į Zioną. 9 Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme, Jeruzalės griuvėsiai, nes VIEŠPATS paguodė savo tautą, atpirko Jeruzalę. 10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką visų tautų akyse. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą.

Mch 5, 1-4: O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį; jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus. 2 {Todėl jis paliks juos lig laiko, kai įsčiose nešiojanti kūdikį bus pagimdžiusi; tuomet jo giminių likučiai sugrįš pas Izraelio vaikus.} 3 Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES jėga, VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu. Jie gyvens saugiai, nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius. 4 Jis pats bus taika!

Jn 1, 14: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Jn 7, 42: Argi Raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas?“

Apd 10, 36: Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats.

Rom 5, 1: Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 2 per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi.

2 Kor 3, 18: Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.

Gal 4, 4-6: Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. 6 O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Apr 5, 13: Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: „Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!“

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 456–460, 466: „Kodėl Žodis tapo kūnu?“;

KBK 461–463, 470–478: Įsikūnijimas;

KBK 437, 525–526: Kalėdų slėpinys;

KBK 439, 496, 559, 2616: Jėzus yra Dovydo Sūnus;

KBK 65, 102: Dievas viską pasakė savo Žodyje;

KBK 333: įsikūnijęs Kristus garbinamas angelų;

KBK 1159–1162, 2131, 2502: Įsikūnijimas ir Kristaus vaizdavimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Įkyri malda

1 min skaityti

Pats Viešpats, trokšdamas suteikti mums dangiškų ir amžinųjų gėrybių, ragina mus, tam tikra prasme, daryti Jam spaudimą savo įkyriu nesivaržymu. Mūsų atkaklumas nupelnys mums išvysti, kaip Dievas išpildo bet kokį prašymą, atitinkantį Jo paties valią. Dėl to nėra abejonių. Jei,…

Įsileisti Dievą

1 min skaityti

Dievas ateina į šį pasaulį ten, kur žmogus jam leidžia įžengti. Senoji induizmo išmintis

Išpažinti vieninteliam žmogui

1 min skaityti

Nors Dievui būtų teisinga reikalauti, kad mes išpažintume visas savo nuodėmes viešai, tačiau Jis iš savo begalinio gailestingumo tereikalauja, kad mes jas pasakytume tik vieninteliam žmogui visame pasaulyje, kuris tai turės laikyti neišduodama paslaptimi. Blezas Paskalis

Ištvermė – visų dorybių sergėtoja

1 min skaityti

Ištvermė yra visų dorybių šaknis ir sergėtoja. Ištverme mes valdome savo sielą, nes išmokę suvaldyti save, pradedame valdyti tai, kas esame. Ištvermė – tai kantriai pakęsti blogį, kuris ateina iš išorės, ir nepasiduoti kerštingumui tą blogį primetusiųjų atžvilgiu. Nes tas,…

Jei manai ką nors turįs

1 min skaityti

Jei pasaulyje manai ką nors turįs, iš tiesų jis turi tave; jei manai ką nors valdąs, iš tiesų pasaulis valdo tave. Per visa tai, ko šeimininkas manai esąs, vienijiesi su demonu, nes šiame pasaulyje esi tam, kad duotum ir tarnautum,…

Jei nemyli brolio

1 min skaityti

Jei nemyli savo brolio, kurį matai, negali mylėti nė Dievo, kurio nematai. Šv. Augustinas