Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos


Homilijos


Kalėdų nakties Mišios

3 min skaityti

Kalėdų nakties mišios Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą. Imperatoriaus Augusto laikais, Izaijo išpranaušauta šviesa sušvito Betliejaus danguje. O Viešpaties šlovės šviesos liudytojai buvo tik paprasti piemenys, kurie pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą…. Šiąnakt, mes taip pat atvykome budėti ir…

Kalėdų slėpinys

5 min skaityti

Šventojo Rašto Pradžios knygoje skaitome: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.“ Jono evangelija taip pat prasideda nuo „Pradžios“. Dievas atsiuntė savo Žodį ir kalba nebe pranašų paraginimais ar per stulbinantį angelų tarpininkavimą. Dievas apsigyveno tarp mūsų, jis pasirinko prabilti tiesiogiai…

Kalėdų ženklas

6 min skaityti

Koks yra šv. Kalėdų ženklas? Uždavę šį klausimą sulauktume labai skirtingų atsakymų. Vieniems tai bus eglė, kitiems – dovanos, dar kažkas šią šventę sieja su didelėmis sniego pusnimis. Visa tai neretai užgožia tikrąją Kalėdų prasmę. Didysis šios nakties ženklas tai…

Kovos laimėtojai

5 min skaityti

Žiniasklaidos vaizduojamame pasaulio horizonte sklando niūrūs krizės debesys. Dar grėsmingesnės ateities prognozės: artimiausiu metu padėtis tik blogės. Laimei, krikščionys turi ne šį vienintelį atskaitos tašką. Tėvų ar senelių pasakojimuose atgimsta Kalėdų šventės karo metais, Sibiro tremtyje, sovietmečiu daugiabučiuose užuolaidomis slapstantis…

Kristaus gimimas

3 min skaityti

Krikščionys nuo seno švenčia Kalėdų nakties, ryto ir dienos Mišias. Per kiekvienerias iš jų skaitomi vis kiti Šventojo Rašto skaitiniai. Kalėdų nakties Mišios simbolizuoja amžinąjį Kristaus gimimą iš Tėvo, rytmečio Mišios – Kristaus gimimą iš Marijos, dienos Mišios – Jo…

Kūdikio pamoka

4 min skaityti

Per gyvenimą esame girdėję daugybę Kalėdų pamokslų. Visuomet atrodo, kad iš anksto žinome tai, kas gali būti pasakyta apie tą šventę, kurią širdimi suvokiame anksčiau, negu kas nors žodžiais paaiškina jos prasmę. Atrodo, kad šiandien reikia mokytis drauge nutilti, žvelgti…


Ps 103, 20: Šlovinkite VIEŠPATĮ, visi jo angelai, – galingieji, vykdantys jo įsakymą, paklusnūs jo tartam žodžiui.

Iz 7, 14: Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu.

Iz 9, 5-6: Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“. 6 Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Iz 52, 7-10: O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“ 8 Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia, džiūgauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis VIEŠPATĮ, grįžtantį į Zioną. 9 Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme, Jeruzalės griuvėsiai, nes VIEŠPATS paguodė savo tautą, atpirko Jeruzalę. 10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką visų tautų akyse. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą.

Mch 5, 1-4: O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį; jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus. 2 {Todėl jis paliks juos lig laiko, kai įsčiose nešiojanti kūdikį bus pagimdžiusi; tuomet jo giminių likučiai sugrįš pas Izraelio vaikus.} 3 Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES jėga, VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu. Jie gyvens saugiai, nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius. 4 Jis pats bus taika!

Jn 1, 14: Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Jn 7, 42: Argi Raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovydo palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas?“

Apd 10, 36: Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats.

Rom 5, 1: Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 2 per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi.

2 Kor 3, 18: Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.

Gal 4, 4-6: Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, 5 kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę. 6 O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“

Apr 5, 13: Ir girdėjau, kaip visi kūriniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: „Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie gyrius ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!“

Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 456–460, 466: „Kodėl Žodis tapo kūnu?“;

KBK 461–463, 470–478: Įsikūnijimas;

KBK 437, 525–526: Kalėdų slėpinys;

KBK 439, 496, 559, 2616: Jėzus yra Dovydo Sūnus;

KBK 65, 102: Dievas viską pasakė savo Žodyje;

KBK 333: įsikūnijęs Kristus garbinamas angelų;

KBK 1159–1162, 2131, 2502: Įsikūnijimas ir Kristaus vaizdavimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Kodėl neklausi

1 min skaityti

– Kodėl neklausi, kaip gyvenu?– Na, kaip gyveni?– Oi, geriau neklausk. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Labai blogai sekėsi: pagavo dvigubai

1 min skaityti

Vyras į žvejybą pirmą kartą pasiima žmoną. Kaijiedu grįžta, draugas klausia:– Na, kaip tavo antrajai pusei sekėsi?– Labai blogai! Jinai ir jauką netinkamai movė,ir spiningą nežmoniškai mėtė, ir žuvų daug daugiaupagavo! „Jūs veltui triūsiat nuo aušros lig nakčiai vėlyvai, jūs…

Manimi niekas netiki

1 min skaityti

– Mano gimtadienis balandžio pirmąją, bet niekad jo nešvenčiu.– Kodėl?– Manimi niekas netiki! Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. balandis

Pamiršau nuplauti

1 min skaityti

– Kodėl geri tiek daug vandens, Petriuk? – klausiamama.– Nes suvalgiau obuolį.– Bet ką tai turi bendro?– Pamiršau jį prieš valgydamas nuplauti. Šaltinis: žurnalas „Artuma”, 2009 m. kovas

Petriukas į Dangų

1 min skaityti

Mokytoja klausia Petriuko: ar norėtum patekti į Dangų? Petriukas atsako: gal ir norėčiau, bet mama liepė grįžti namo.

Sausi plaukai

1 min skaityti

Petriukas šaukia iš vonios:– Mama! Ar mes neturime jokio kito šampūno?– Kuo tau šitas blogas? – stebisi mama.– Ant jo parašyta: „Skirtas sausiems plaukams“, omano plaukai jau šlapi! Visgi Mozei pavyko savo žmones pervesti per jūrą sausais plaukais. Šaltinis: žurnalas…

Dievo Žodis – viso gėrio šaltinis

1 min skaityti

Dievo žodis yra kupinas visokeriopo gėrio, nes jis yra nelyginant visų gėrybių pripildytas lobynas. Iš čia kyla tikėjimas, iš jo viltis, meilė, visos dorybės, visos Šventosios Dvasios dovanos, visi Evangelijos palaiminimai, visi geri darbai, visi gyvenimo nuopelnai, visa rojaus garbė: Priimkite…

Dorybės, kurių neturim

1 min skaityti

Turėtume daugiau atsiminti tas dorybes, kurių mes dar neturim, ir neužsiimti skaičiuoti tų mažų gerų darbelių, kuriuos padarėme savo gyvenime. Nes tuo mes tik pakiltume į puikybę, o Dievo tarnyboje pasidarytume tinginiai ir nustotume iki šiol nusipelnytų malonių. Šv. Jonas…

Du būdai žvelgti į pasaulį

1 min skaityti

Tėra tik du būdai gyventi ir žvelgti į pasaulį: arba niekur nematyti stebuklų, arba matyti stebuklus visur. Albertas Eišteinas

Dvasia nuramina kūniškumą

1 min skaityti

Paragavus Dvasios skanumo ir gardumo, prėska tampa visa, kas kūniška. Šv. Kryžiaus Jonas, Šviesos ir meilės posakiai

Dvasinė kova mums naudinga

1 min skaityti

Dvasiniame gyvenime būna arba dvasinės kovos, arba ramybės laikas. Ramybė mums malonesnė, galime joje ilsėtis, tačiau kova naudingesnė: nors ji mus vargina, tačiau per ją turime progą ugdyti visas dorybes, augti Dievo ir artimo meile, augti šventumu. Todėl neturėtume vengti…

Eucharistijos spinduliavimas

1 min skaityti

Kristaus buvimas Eucharistijoje panašus į radioaktyvų spinduliavimą. Jei tik mes čia ruoštume savo pamokslus, jei tik mes čia spręstume visas savo problemas… Gyvenimo pabaigoje labiausiai gailėsimės dėl vieno dalyko: kad Jis buvo taip arti mūsų, o mes buvome taip toli…