„Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“ (Lk 21, 19)

Brangūs Broliai ir Seserys, šiandieną mes švenčiame XXXIII eilinio laiko sekmadienį, kuris yra priešpaskutinis šio liturginio laiko sekmadienis, kurį kitą savaitę apvainikuos Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmė. Jeigu kiekvieno sekmadienio skaitiniai leidžia išskirti vieną ar kitą pagrindinę, juos apvienijančią, mintį, taip apie šio sekmadienio skaitinius galima pasakyti, jog jie siekia atskleisti ir parodyti pasaulio istorijos…

„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė…“

Naujieji liturginiai metai, kurių antrąjį sekmadienį mes šiandien švenčiame, prasideda paraginimu budėti. Praeitos savaitės evangelijoje Kristus į mus kreipėsi žodžiais: „Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24, 44). Šiandienos evangelijoje Jonas Krikštytojas dar primygtiniau ragina: „Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė … Štai po manęs jau ateina tas, kurio rankoje vėtyklė, ir jis…

Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja

Šią pirmąją Naujųjų Metų dieną mes švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Dievo Motinos iškilmę. Mišių skaitiniai leidžia mums pamąstyti apie Įsikūnijusį Dievo Žodį, gimusį iš Mergelės Marijos, tikrąjį Dievą ir tikrąjį žmogų, kuris savo gimimu atneša visai žemei Dievo palaiminimą. Tepalaimina ir tesaugo tave Viešpats … tegu Viešpats savo veidą atgręš į tave ir suteiks tau…

Dangaus Karalystės skelbimas

Šiandienos Evangelijos skaitinio keletas temų mus glaudžiai susieja su Advento ir su Kalėdų laiku. Tai visų pirma Kristaus paraginimas atsiversti, kuris lydi karalystės Evangelijos skelbimą, o antra – šviesos tema, kuri buvo ypatingai akcentuojama Kalėdų metu. Išties, evangelistas Matas mums pasakoja, kad Jėzus, po Jono Krikštytojo suėmimo, savo ruožtu pradeda Gerosios Naujienos skelbimą žodžiais: Atsiverskite,…

Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas

Šiandienos tiek pirmajame skaitinyje, tiek Evangelijoje nuskamba paraginimas būti šventais arba tobulais. Šventumas ir tobulumas šiuo atveju yra sinonimai, kurie paaiškina vienas kitą. Dieve, kuris yra absoliučiai tobulas ir viso šventumo šaltinis, šios dvi kokybės pilnai sutampa ir yra neatskiriamos nuo jo prigimties paprastumo. O žmoguje tuo tarpu, šventumas bus tik dovana, kuri yra laikoma…

Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą

Brangūs broliai ir seserys, Pirmasis gavėnios sekmadienis yra palankaus meto pradžia iš arčiau sekti Kristų ir kartu su juo kopti Velykų link. Šiandieną aš norėčiau trumpai pakomentuoti šios dienos mišių maldą. Lotyniškai, maldos žodžiai skamba taip: Concéde nobis, omnípotens Deus, ut, per ánnua quadragesimális exercítia sacraménti, et ad intellegéndum Christi proficiámus arcánum, et efféctus eius digna…

Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau

Brangūs broliai ir seserys, Trečiojo gavėnios sekmadienio liturgija mums atskleidžia Kristų, kaip galintį numalšinti giliausią žmogaus troškulį gėriui, tiesai ir grožiui. Šiandienos evangelija mums parodo Kristų nuvargusį iš kelionės, sėdintį vieną palei šulinį. Pirmieji žodžiai, kuriuos jis ištaria samarietei moteriai yra: „Duok man gerti“. Šis paveikslas iš toli simbolizuoja ir pranašauja kitą sceną, kur iškankintas…

„Apie ką kalbate ir ginčijatės, eidami keliu?“

Brangūs broliai ir seserys, šiandienos mišių malda prasideda žodžiais: Tegul visados džiaugiasi, Dieve, tavieji žmonės (Semper exsultet populus tuus, Deus …). Paraginimu džiaugtis ši malda tiksliai atkartoja Velyknakčio šlovinimo įžangą, kuri prasideda žodžiu – Exsultet, Tedžiūgauja dangaus angelų minios! Tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys. Velykų laikas, arba galima sakyti, visas krikščioniui suteiktas laikas, yra skirtas…

O amžinasis gyvenimas – tai pažinti Tave

O amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų – Mesiją. Brangūs broliai ir seserys, Šventojo Augustino žodžiai, kad žmogaus širdis nerami bus tol, kol ji nesuras ramybės ir atilsio tik Dievuje, yra giliai įrašyti kiekvieno žmogaus širdyje. Toks troškimas, iš tikrųjų, yra būties pilnatvės, tobulumo ir autentiško gyvenimo troškimas….

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas – Devintinės

Jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Brangūs broliai ir seserys, Šiandieną mes švenčiame Švenčiausiojo Sakramento – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Šis liturginis šventimas mus perkelia į Didžiojo Ketvirtadienio vakarą, kada Kristus, paskutinės vakarienės metu, įsteigė šį sakramentą dar prieš kentėdamas Kryžiaus kančią. Tokiu būdu šiandienos iškilmė yra Didžiojo…

Nes aš romus ir nuolankios širdies

Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies … Brangūs broliai ir seserys, Šiandienos pirmasis skaitinys prasideda paraginimu džiaugtis: Džiaugsmingai šūkauk, Siono dukra! Džiūgauk, Jeruzalės dukra! (Zch 9, 9) To džiaugsmo priežastis, pasak pranašo Zacharijo žodžių, yra tuojau būsiantis karaliaus atkeliavimas. Svarbus, išties, yra karaliaus pasirodymas, bet…

Bet Viešpats nebuvo vėtroje

Šiandienos mišių skaitinius galima būtų apibendrinti vienu žodžiu: „tikėjimas“. Skaitiniai mums pristato tris biblinius personažus: pranašą Eliją ir apaštalus Paulių bei Petrą, kurie skirtingai ir papildydami vienas kitą atskleidžia tikėjimo dorybės prigimtį. Pirmasis skaitinys, paimtas iš Karalių knygos, kalba apie Dievo apsireiškimą pranašui Elijui, kitaip tariant, jis pristato mūsų tikėjimo objektą, arba tiksliau – asmenį…