C 2 Gavėnios sekmadienis

2 gavėnios sekmadienis

Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite… Brangūs broliai ir seserys, šiandienos Evangelijos skaitinys mus drauge su trimis privilegijuotais mokiniais perkelia ant švento kalno, kur Jėzus trumpam parodo, kokia dieviškumo galybė slepiasi po jo kūno apdangalu. Iš visų evangelistų tik šventasis Lukas pamini atsimainymo kontekstą – tai įvyksta Jėzui besimeldžiant. Išties, malda turi perkeičiančią galią, nes…

Kelias į šlovę

1. Brangūs broliai ir seserys, daugiau nei prieš savaitę įžengėme į laiką, kuris yra itin svarbus katechumenams. Jie keliauja į Velykų šventes, trokšdami priimti įkrikščioninimo sakramentus Velyknaktį ir šitaip įžengti į velykinio Jėzaus slėpinio malonę bei gimti naujam gyvenimui. O mes, kurie Krikštu jau esame atgimę šiam gyvenimui, jau esame įtraukti į Jėzaus mirtį ir…

Kur Jėzus, ten ir Dangus

Kartais mes sutinkame žmonių, kurie sakosi esą taip laimingi, lyg dangus būtų ant žemės. Ar iš tikrųjų taip gali būti? Ar iš tikrųjų galima visada būti ramiam, patenkintam, linksmam ir nieko nebijoti? Šv. Raštas sako, jog gyvenime patiriame tik trupinėlius laimės, praktiškai tik pragiedrulius. Dažnai laimė greitai užgęsta užleisdama vietą žemiškoms problemoms, fizinėms ir dvasinėms…

Krikščioniškoji mistika

Stebuklas ant kalno – Bažnyčios tradicijoje jis tapatinamas su Taboro kalnu šiaurės Izraelyje – atrodo labai skirtingas nuo kitų Jėzaus stebuklų. Kitur Jėzus stengiasi kam nors padėti: išgydo ligonį, net prikelia mirusį žmogų. Tačiau čia jis tik atsimaino. Koks jo tikslas? Kam to reikia? Ką įsivaizduojame, kai girdime kalbant apie atsimainymą? Turbūt yra įprasta įsivaizduoti…