Jn 14:25-27 Matthew Henry glaustas komentaras

Jei norime šiuos dalykus pažinti savo labui, turime melstis ir pasikliauti Šventosios Dvasios mokymu; taip Jėzaus žodžiai bus mums priminti ir paaiškės daug sudėtingų dalykų, kurie kitiems nėra aiškūs. Visiems šventiesiems duota malonės Dvasia, kad ji būtų atsiminimų sergėtoja, ir Jai tikėjimu bei malda turėtume patikėti saugoti tai, ką girdime ir žinome. Ramybė teikiama visam gerumui, o Kristus mums paliko visa, kas išties ir tikrai gera, visą pažadėtąjį gėrį; ramybę iš mūsų išteisinimo Dievo akivaizdoje. Tai Kristus vadina savo ramybe, nes Jis pats yra mūsų Ramybė. Dievo ramybė labai skiriasi nuo fariziejų ar veidmainių ramybės, kaip rodo jos nusižeminantis ir šventas veikimas.

Šaltinis: https://biblehub.com/commentaries/john/14-25.htm