1 Kor 15:51-57

Mirusiųjų diena

Brangūs broliai ir seserys, Vakar mes šventėme Visų Šventųjų iškilmę, o šiandien, Vėlinių dieną, mūsų dėmesys ir malda ypatingu būdu apglėbia mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie jau užbaigė savo žemiškąją kelionę. Labai nuosekliai liturginis šventimas ir maldos nuotaika iš iškilmingos Dievo adoracijos ir šventųjų pagerbimo pereina į užtarimo maldą už tuos, kurie mūsų priešakyje…

Mirtis ir auka

Mirusiųjų dienos paminėjimas neatskiriamai susijęs su mūsų tikėjimo išpažinimu. Jau Senajame Testamente Judas Makabėjas turėjo mirusiųjų prisikėlimo viltį: „<…> jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusiuosius“. Mes esame Naujosios Sandoros žmonės, mums dar stipriau ir aiškiau byloja šis tikėjimo liudijimas. Mūsų viltis nepalyginti labiau sutvirtinta. Kitaip nei…