Pašaukti vardu

Kai kurių profesijų atstovams, ypač mokytojams, gydytojams, žurnalistams, per gyvenimą tenka pažinti daugybę žmonių. Visiems tikriausiai teko sutikti žmogų, kurį iš matymo atsimename, bet jo vardą pamiršome. Iš nejaukios padėties išsisukame vengdami tiesiogiai į jį kreiptis vardu. Veikiausia esame buvę ir „pamirštojo“ kailyje, ypač vaikystėje. Girdėdami kreipinį: „Berniuk su mėlynu megztuku“ ar „Mergaite iš antro suolo“, suvokėme, kad jis skirtas mums, tačiau drauge nusivylėme: nejaugi jis nežino svarbiausio dalyko – mano vardo…

Biblijoje vardas yra labai reikšmingas. Kūrimo metu Dievas įvardija visus sukurtuosius dalykus: naktį ir dieną, dangų ir žemę. Dievas paveda Adomui įvardyti aplinkinius kūrinius. Izraelio vaikui duodamas vardas reiškė būsimąją veiklą ir pašaukimą. Viešpats kreipiasi į žmogų vardu jį pašaukdamas ir išrinkdamas. Dievas šaukia vardu Samuelį į pranašo tarnystę. Jėzus taip pat kreipiasi vardu ir suteikia naujus vardus: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (Jn 1, 42). Susitikimas su Viešpačiu perkeičia žmogų. Galima būti pakrikštytam ir netgi miegoti šventykloje, bet nepažinti Viešpaties. Galima intensyviai darbuotis ir veikti dėl Viešpaties, tačiau nebūti vienybėje su juo. Pašaukimas reiškia naują ryšio su Dievu kokybę.

Pašaukti Samuelio Viešpats ateina naktį, kai nutyla išorinis triukšmas. Užmigęs žmogus labiausiai panašus į vaiką. Dieną galime pasislėpti už veiklos uždangos, o naktį to nepadarysi. Viešpats išnaudoja tokius akimirksnius, kad išgirstume tą ilgesį ir pajustume troškimą, kurį jis mums sužadina. Mokiniai, išvydę Dievo Avinėlį, nusekė paskui jį. Jėzus žino jų troškimą, tačiau klausia: „Ko ieškote?“ Jis leidžia garsiai išsakyti troškimą. Samueliui reikia Elio, kad pažintų Viešpatį, mokiniams – Jono Krikštytojo, Petrui – Andriejaus.

Ką tik gimusį Samuelį motina paaukoja Dievui. Samuelis patikimas Elio globai. Elio sūnūs Hofnis ir Finehas piktnaudžiavo savo padėtimi, išniekindami žmonių atnašas. Tačiau Samuelis neužsikrečia šiuo blogu pavyzdžiu. Išgirdęs Dievo balsą jis iš karto gauna keblią užduotį paskelbti grėsmingą pranašystę prieš Elio namus. Samuelis toks atviras Dievo Dvasiai, kad Viešpats „nepalieka neįvykdyto nė vieno žodžio“. Raštuose pranašais vadinti taip pat Mozė, Gedeonas, kai kurie teisėjai, tačiau Samuelis buvo pirmasis pranašas tiesiogine prasme. Jis asmeniškai pašaukiamas Dievo. Jis yra naziras, tai yra pašvęstojo gyvenimo vyras. Samuelis taip pat atlieka kunigo pareigas, patepdamas Saulių ir Dovydą karaliumi. Jis pataria karaliams ir kritikuoja juos.

Žmonės žvelgė į pranašą kaip į Dievo įrankį. Jei pranašas skelbė sausrą, buvo suvokiama, kad jo pranašystė yra sausros priežastis. Pranašo žodžiuose glūdėjo Dievo galia. Galima suprasti, kodėl daugelis pranašų buvo pasmerkiami myriop. Būti tikru pranašu buvo ir tebėra rizikinga. Jei skelbiame nemalonią tiesą, rizikuojame likti izoliuoti nuo savo draugų, bendradarbių, net šeimos narių. Tačiau tiesa kyla iš Dievo. Jei neskelbsime tiesos, nusisuksime nuo Dievo pašaukimo skelbti jo žodį.

Po Kalėdų prasidėjus eiliniam liturginiam laikui Bažnyčia parenka skaitinius apie Jėzaus viešosios tarnystės prasmę ir artimiausių mokinių pašaukimą. Andriejus ir kitas mokinys yra Jono Krikštytojo mokiniai. Jie girdi, kaip Krikštytojas pavadina Jėzų Dievo Avinėliu. Galima numanyti, kad ten dalyvavo ir daugiau Krikštytojo mokinių. Tačiau šiedu buvo artimi Jonui ir mokytojo atžvilgiu padaro neįsivaizduojamą dalyką: palikę radikalųjį dykumos atsiskyrėlį nuseka paskui nepažįstamą Jėzų. Jonas Krikštytojas iš anksto rengė mokinius atsižadėti savanaudiškumo. Toje pačioje Jono Evangelijoje Krikštytojas sako: „Jam skirta augti, o man – mažėti.“

Jėzaus dialogas su naujaisiais mokiniais labai būdingas. Praleidęs dieną kartu su juo Andriejus atsiveda savo brolį Simoną, kurį Jėzus vadina Petru. Viešpats apverčia mūsų sudėliotus planus ir pašaukia ten, kur nesitikėjome. Gal nerasime jo ten, kur patys suplanavome ir tikėjomės jį matyti. Tačiau ištikimai sekdami Jėzų, išgirdę kvietimą „ateikite ir pamatysite“, mes jį galiausiai rasime.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2008-24.pdf