Velyknakčio homilija

Brangūs broliai ir seserys, šių pamaldų pradžioje, mūsų diakonas, nešdamas velykinę žvakę, tris kartus skelbė „Lumen Christi“ – Kristaus šviesa. Tai mums šviečianti prisikėlusio Kristaus šviesa. Tai ir tikėjimo šviesa, Šventosios Dvasios šviesa mūsų širdyse.

Jos dėka, šią naktį, skaitydami įvairius biblijos skaitinius, mes galėjome giliai pajausti visą išganymo istoriją. Šios šviesos dėka, mes suprantame, kad Dievas sukūrė pasaulį žmogui ir kad žmogus buvo sukurtas pagal Kristaus, Dievo Sūnaus paveikslą. Adomo nuodėmė tapo prasminga ir laiminga kalte. O felix culpa!

Dievas, gerbdamas žmogaus laisvą valią, leido jam nusidėti, nes gailestingai numatė jį atpirkti ir išgelbėti Kristuje Jėzuje. Mes suprantame, kad Izaoko aukojimas buvo Kristaus išganingos aukos atvaizdas. Girdėdami Dievo tauto išėjimo iš Egipto istoriją mes supratome, tariant Melitiono, Sardijos vyskupo žodžiais, kad iš tikrųjų „Kristus išlaisvino mus iš vergystės pasauliui tarsi iš Egipto žemės bei išvadavo mus iš velnio vergijos tarsi iš Faraono rankų ir paženklino mūsų sielas savąja Dvasia ir kūno narius – savuoju krauju.“

Visa tai mums yra dovanota per krikštą, per mūsų įėjimą į Kristaus sukurtą sakramentinę ekonomiją. Šią naktį visur pasaulyje pakrikštijama daug naujų krikščionių – katechumenų. Su jais mes esame kviečiami atnaujinti savo krikšto pažadus. Mes esame raginami vėl atsižadėti piktos dvasios ir jos darbų, ir iš naujo pastatyti savo gyvenimą ant tikėjimo į Kristaus prisikėlimą pamatų.

Džiaukimės broliai ir seserys, nes mes jau esame Dievo vaikai, mes jau turime neišardomą bendrystę su Jėzumi ir su jo Tėvu, Šventosios Dvasios meilėje. Praleiskime šią penkiasdešimties dienų Velykų Šventę vienybėje, šlovindami sėdintį soste Dievą Tėvą ir jo Avinėlį. Tai bus tarsi amžinojo gyvenimo repeticija, kai su visa sudvasinta Kristuje kūrinija, mes giedosime be paliovos aleliuja, ir Dievas bus visa visame kame. Amen.

Šaltinis: https://palendriai.lt/aktualijos/homilija/243-velyknak%C4%8Dio-homilija.html