Pradėti metus svarstant širdyje

Marija – Dievo Motina, Dievo Gimdytoja. Ji tampa mums mokytoja pradedant Naujuosius – Viešpaties mums dovanotus metus. Marija mus moko stebėti aplinką, analizuoti Dievo veikimą mūsų gyvenime ir viską svarstyti savo širdyje. Evangelinis pasakojimas pateikia mums nemažai svarbių detalių iš Šventosios Šeimos gyvenimo – gimęs Kūdikis paguldytas ėdžiose, juos lanko piemenys, o Marija viską svarsto savo širdyje.

Pirmasis įspūdis – neįtikėtina ramybė nusakoma pasakojime. Žmonės sulaukė naujagimio – džiaugsmas; neturi kur apsistoti, tik tvarte – nerimas ir sumišimas; jokios aiškios ateities – nerimas. Negi kiekvieno mūsų neaplankytų tokie ar bent labai panašūs jausmai ir patyrimai? O štai čia – ramybė. Tai pirmoji pamoka mums – kuo daugiau pasitikėjimo Dievu gyvenimo tikrovėje ir įvairiose situacijose. Toks aiškus pasitikėjimas matomas būtent šios šeimos gyvenimo tikrovėje.

Dar vienas svarbus momentas – piemenų vaidmuo. Jie išgirsta naujieną iš angelų, ateina į kuklų būstą, pagarbina gimusį Viešpatį ir, kas svarbiausia, tampa šios žinios skelbėjais. Pamoka mums išgirsti, įsiklausyti, pamatyti, patirti ir gerąja patirtimi dalytis su kitais. Aiškiai sakoma, kad jie skelbė, dalijosi, pasakojo ir stebino kitus. Nuostaba – tai tikrasis, paveikus patyrimas ir mums patiems, ir šalia esantiems.

Geroji žinia visada ateina per nuostabą. Mozė taip pat buvo nustebęs, kai pamatė degantį ir nesudegantį krūmą. Jam parūpo pamatyti šį reiškinį ir jis priartėjęs prie to degančio ir nesudegančio krūmo išgirdo Dievą. Po to tą žinią nunešė visai žydų tautai bei egiptiečiams, juos stebino įvairiais ženklais ir stebuklais. Jis buvo piemuo ir nunešė žinią tautai.

Piemenys taip pat nuneša žinią kitiems – žmonės girdėjo ir stebėjosi piemenų pasakojimu. Geroji Naujiena patikėta mums kiekvienam, turime patys tai patirti, išgyventi ir tais išgyvenimais dalytis su kitais. Tikėjimas – dalybos ir vidinis tikrumas, gyvenimas – analizė ir stebėjimas viską analizuojant savo širdyje. Pastabumas, nuostaba, analizė, įsitikinimas, patirtis, gebėjimas džiaugtis, gebėjimas skirti laiko kitam tampa mums svarbia užduotimi šiais naujaisiais metais. Mums suteikta privilegija būti skelbėjais ir patiems gyventi Gerosios Naujienos dvasia. Mokėkime gyventi nuostaba. Stebėkime Dievo veikimą ir pažinkime jo begalinę meilę mums. Drąsinkime savo širdis priimti į savo gyvenimą Viešpatį. Paguldykime Jėzų Kristų į savo gyvenimo ėdžias. Leiskime jam prabilti mūsų širdyse, svarstykime Jo mokymą savo viduje ir gyvenkime garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką Jis mums leido, leidžia ir leis patirti, girdėti ir suprasti, ir visi Naujieji Viešpaties duoti 2018-ieji metai bus kupini ramybės, Dievo ir artimųjų meilės bei paguodos. Mokykimės iš to meto gebėjusių stebėtis ir džiaugtis žmonių – Šventosios Šeimos, piemenų – gyvenimo, ir meilės bei ramybės Dievas bus su mumis per visus ateinančius metus. Amen.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2017-11.pdf