Mt 1:18-24 Catena Aurea

1:18

18. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toks: Kai Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar jiems nesusitikus, ji buvo rasta susilaukusi kūdikio iš Šventosios Dvasios.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Pirmiau pasakęs: Jokūbas susilaukė Juozapo, kuriam susižadėjusi Marija pagimdė Jėzų, kad niekas iš girdėjusiųjų negalvotų, jog Jo gimimas buvo toks, kaip kurio nors iš minėtų tėvų, jis nutraukia savo pasakojimo giją, sakydamas: Bet Kristaus gimimas buvo toks. Tarsi norėdamas pasakyti: „Visų šių tėvų gimimas buvo toks, kaip aš papasakojau, bet Kristaus gimimas buvo ne toks, bet toks, kaip kad Jo motina Marija buvo sužadėtinė.

CHRIZOSTOMAS. Jis praneša, kad papasakos apie tai, kaip gimė, tuo parodydamas, jog ketina pasakyti ką nors nauja; kad išgirdę minint Marijos vyrą nemanytumėte, jog Kristus gimė pagal prigimties įstatymą.

REMIGIJUS. Vis dėlto tai gali būti taip susieta su tuo, kas pasakyta pirmiau. Kristaus gimimas, kaip jau pasakiau, buvo toks: Abraomas pagimdė Izaoką.

JERONIMAS. Bet kodėl Jis pradėtas ne tik iš Mergelės, bet ir iš sužadėtinės? Pirma, kad dėl Juozapo kilmės būtų žinoma Marijos giminė; antra, kad žydai jos neužmėtytų akmenimis kaip svetimautojos; trečia, kad bėgdama į Egiptą ji turėtų vyro paguodą. Kankinys Ignacas priduria dar ketvirtą priežastį, būtent, kad Jo gimimas būtų paslėptas nuo velnio, norėjusio, kad Jis gimtų iš žmonos, o ne iš mergelės.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Todėl ji ir sužadėtinė, ir pasilieka namuose; nes kaip ta, kuri pastoja vyro namuose, suprantama natūraliai pradėjusi, taip ir ta, kuri pastoja prieš tai, kai ją paima vyras į savo namus, įtariama neištikimybe.

JERONIMAS. Reikia žinoti, kad Helvidijus, kažkoks maištingas vyras, gavęs progą ginčui, imasi piktžodžiauti prieš Dievo Motiną. Pirmasis jo pasiūlymas buvo toks: Matas taip pradeda: Kai ji buvo sužadėta. Štai, – sako jis, – jūs turite ją sužadėtinę, bet, kaip jūs sakote, dar neįsipareigojusią; bet tikrai ne sužadėtinę dėl kokios nors kitos priežasties, kaip tik dėl to, kad bus ištekinta.

ORIGENAS. Ji iš tiesų buvo sužadėta su Juozapu, bet ne susižadėjusi santuokoje; tai yra, Jo motina nekalta, Jo motina tyra. Jo motina! Kieno motina? Dievo, Viengimio, Viešpaties, Karaliaus, visų daiktų Kūrėjo ir visų Atpirkėjo motina.

KIRILAS ALEKSANDRIETIS. Ką kas nors įžvelgs Švenčiausiojoje Mergelėje labiau nei kitose motinose, jei ji yra ne Dievo, bet Kristaus, arba Viešpaties, motina, kaip sako Nestorijus? Juk nebūtų absurdiška, jei kam nors patiktų bet kurio pateptojo motiną pavadinti Kristaus motina. Tačiau ji viena ir labiau už juos vadinama Šventąja Mergele ir Kristaus motina. Juk ji pagimdė ne paprastą žmogų, kaip jūs sakote, bet įsikūnijusį Žodį, tapusį žmogumi iš Dievo Tėvo. Bet galbūt jūs sakote: Sakykite, ar manote, kad Mergelė tapo Jo dieviškumo motina? Į tai mes taip pat atsakome, kad Žodis gimė iš paties Dievo substancijos ir be laiko pradžios visada gyveno su Tėvu. Tačiau šiais paskutiniaisiais laikais, kai Jis tapo kūnu, tai yra susijungė su kūnu, turėdamas protingą sielą, sakoma, kad Jis gimė iš moters pagal kūną. Žemiškųjų vaikų motinos savo prigimtimi perduoda tą kūną, kuris laipsniškai turi būti ištobulintas žmogaus pavidalu; tačiau Dievas siunčia sielą į kūną. Tačiau nors šios motinos yra tik žemiškų kūnų motinos, vis dėlto, kai jos pagimdo vaikus, sakoma, kad jos pagimdo visą asmenį, o ne tik jo dalį. Matome, kad taip buvo ir gimstant Emanueliui; Dievo Žodis gimė iš savo Tėvo substancijos; bet kadangi Jis prisiėmė kūną, padarydamas jį savu, reikia pripažinti, kad Jis gimė iš moters pagal kūną. Kaipgi kas nors, matydamas, kad Jis tikrai yra Dievas, suabejos, jog šventąją Mergelę galima vadinti Dievo Motina?

CHRIZOLOGAS. Jei nesutrikai išgirdęs apie Dievo gimimą, tegul netrikdo tavęs Jo prasidėjimas. Ir koks gi įžeidimas mūsų baimei ir pagarbai, kai Dievybė įžengė į sąjungą su tyrumu, kuris Jam visada buvo brangus, kur angelas yra tarpininkas, tikėjimas – pamergė, kur skaistybė yra dovanojimas, dorybė – dovana, sąžinė – teisėjas, Dievas – priežastis; kur prasidėjimas yra nekaltybė, gimimas – nekaltybė, o motina – mergelė?

KIRILAS ALEKSANDRIETIS. Bet jei sakytume, kad šventasis Kristaus Kūnas nužengė iš dangaus ir nebuvo sukurtas iš Jo motinos, kaip daro Valentinas, kokia prasme Marija galėtų būti Dievo Motina?

GLOSS. Pridedamas Jo Motinos vardas – Marija.

BEDA. Marija aiškinama: „Jūros žvaigždė” pagal hebrajų kalbą; „Šeimininkė” pagal sirų kalbą, nes ji nešė į pasaulį išganymo Šviesą ir Viešpatį.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Taigi Marija buvo sužadėta su dailide, nes Kristus, Bažnyčios Sutuoktinis, turėjo per kryžiaus medį darbuotis visų žmonių išganymui.

CHRIZOSTOMAS. Tai, kas toliau sakoma: „Prieš jiems susituokiant”, nereiškia, kad ji buvo atvesta į jaunikio namus, nes ji jau buvo juose. Mat tarp senovės žmonių buvo dažnas paprotys prieš vedybas parsivesti sužadėtines į savo namus; kaip matome, kad tai buvo daroma ir dabar, ir kaip Loto svainiai buvo kartu su juo namuose.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Kad negimtų iš aistros, iš kūno ir kraujo. Jis todėl gimė, kad suvaldytų bet kokią kūno ir kraujo aistrą.

PSEUDOAUGUSTINAS. Kristus taip pat gimė iš tyros mergelės, nes nebuvo šventa, kad dorybė gimtų iš malonumo, skaistybė iš savęs pasigailėjimo, netyrumas iš sugedimo. Jis taip pat negalėjo ateiti iš dangaus kitaip, kaip tik kažkokiu nauju būdu, kuris atėjo sunaikinti senovinės mirties imperijos. Todėl Ji gavo nekaltybės vainiką, kuri pagimdė skaistybės Karalių. Toliau mūsų Viešpats ieškojo sau mergelės buveinės, kurioje galėtų būti priimtas, kad mums parodytų, jog Dievą reikia nešioti nekaltu kūnu. Todėl Tas, kuris rašė ant akmeninių lentelių be geležinės plunksnos, pats Šventosios Dvasios dėka prasidėjo Marijoje; Ji buvo rasta susilaukusi kūdikio iš Šventosios Dvasios.

JERONIMAS. Ir ją rado ne kas kitas, o Juozapas, kuris viską žinojo, kaip jos sužadėtinis.

CHRIZOSTOMAS. Kad netrukdytumėte evangelistui klausti, kokiu būdu tai buvo gimimas iš mergelės, jis trumpai paaiškina, sakydamas: Iš Šventosios Dvasios. Taip pat norėdamas pasakyti, kad šį stebuklą padarė Šventoji Dvasia. Nes nei Gabrielius, nei Matas nieko daugiau negalėjo pasakyti.

GLOSS. Todėl žodžius: „iš Šventosios Dvasios” evangelistas užrašė tam, kad, pasakius, jog ji susilaukė kūdikio, iš klausytojų sąmonės būtų pašalinti visi klaidingi įtarimai.

AUGUSTINAS. Be to, šis Kristaus gimimo iš Šventosios Dvasios būdas mums suponuoja Dievo malonę, kuria žmogus be jokių ankstesnių nuopelnų, pačioje savo prigimties pradžioje, buvo sujungtas su Dievo Žodžiu į tokią didelę asmens vienybę, kad Jis tapo Dievo Sūnumi. Bet kadangi visa Trejybė prisidėjo prie šio vaiko, pradėto iš Mergelės, gimimo, kodėl šiame darbe įvardijama tik Šventoji Dvasia? Ar visada, kai vienas iš Trijų yra įvardijamas kokiame nors kūrinyje, turime suprasti, kad jame dirbo visa Trejybė?

JERONIMAS. Bet Helvidijus sako: Evangelistas taip pat nebūtų sakęs „Prieš jiems susirenkant”, jei jie nebūtų susirinkę vėliau; kaip niekas nesakytų „Prieš vakarienę”, jei vakarienės nebūtų buvę. Kaip jei kas nors sakytų: Prieš vakarienę uoste išplaukiau į Afriką, ar tai neturėtų jokios prasmės, jei jis nebūtų vienu ar kitu metu vakarieniavęs uoste? Be abejo, turime suprasti arba taip, – kad prieš, nors dažnai reiškia kažką, kas turi įvykti po to, tačiau dažnai sakoma apie dalykus, kurie seka tik mintyse; ir nebūtina, kad tie dalykai, apie kuriuos taip galvojama, įvyktų, nes įvyko kažkas kita, kas sutrukdė jiems įvykti.

JERONIMAS. Todėl iš to jokiu būdu neišplaukia, kad jie susirinko vėliau; tačiau Šventasis Raštas nenurodo, kas įvyko.

REMIGIJUS. Arba žodis susirinkti gali reikšti ne kūnišką pažintį, bet gali reikšti sužadėtuvių laiką, kai ta, kuri buvo sužadėta, pradeda būti žmona. Taigi, prieš jiems susituokiant, gali reikšti prieš jiems iškilmingai švenčiant sužadėtuvių apeigas.

AUGUSTINAS. Kaip tai įvyko, Matas nutyli, bet Lukas pasakoja po Jono pradėjimo: Šeštąjį mėnesį buvo atsiųstas angelas; ir vėl: Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs. Tai Matas pasakoja šiais žodžiais: Ji buvo rasta susilaukusi kūdikio iš Šventosios Dvasios. Ir nėra jokio prieštaravimo, kad Lukas aprašė tai, ką Matas praleido, arba vėlgi, kad Matas pasakoja tai, ką Lukas praleido; būtent tai, kas seka iš toliau, nuo Dabar jos vyras Juozapas buvo teisus vyras, iki tos vietos, kur apie išminčius sakoma: Jie grįžo į savo šalį kitu keliu. Jei kas nors norėtų suvesti į vieną pasakojimą abu Kristaus gimimo aprašymus, jis turėtų tai išdėstyti taip: pradėti nuo Mato žodžių: Kristaus gimimas įvyko šitaip; tada kartu su Luku pradėti nuo: Erodo dienomis buvo: Marija pasiliko su juo tris mėnesius ir grįžo į savo namus; tada vėl pradėti nuo Mato ir pridėti: Ji susilaukė kūdikio iš Šventosios Dvasios.

1:19

19. Tada jos vyras Juozapas, būdamas teisus vyras ir nenorėdamas, kad ji taptų viešu pavyzdžiu, sumanė privačiai ją išleisti.

CHRIZOSTOMAS. Evangelistas, pasakęs, kad ji buvo rasta turinti vaiką iš Šventosios Dvasios ir nepažįstanti žmogaus, kad nereikėtų įtarti Kristaus mokinio išgalvojant stebuklus savo Mokytojo garbei, pateikia Juozapą, patvirtinantį istoriją savo dalyvavimu joje: O Juozapas, jos vyras, būdamas teisus vyras.

PSEUDOAUGUSTINAS. Juozapas, suprasdamas, kad Marija laukiasi, suglumęs, kad taip atsitiko su ta, kurią jis buvo gavęs iš Viešpaties šventyklos ir kurios dar nepažinojo, apsisprendė savyje, sakydamas: Ką man daryti? Ar man tai paskelbti, ar nepastebėti? Jei paskelbsiu, iš tiesų nesutiksiu su svetimavimu, tačiau pateksiu į žiaurumo kaltę, nes pagal Mozės įstatymą ji turi būti užmėtyta akmenimis. Jei jos nepastebėsiu, pritarsiu nusikaltimui ir gausiu savo dalį su svetimautojais. Kadangi tada blogis yra nepastebėti to dalyko, o dar blogiau – skelbti svetimavimą, aš atribosiu ją nuo to, kad ji būtų mano žmona.

AMBRAZIEJUS. Šventasis Matas gražiai pamokė, kaip turi elgtis teisus vyras, aptikęs savo žmonos nešlovę; taip, kad iš karto išliktų nekaltas dėl jos kraujo ir kartu tyras nuo jos nešvarumų; todėl jis sako: Būdamas teisus vyras. Taip visame Juozapo tekste išsaugomas maloningas teisaus vyro charakteris, kad jo liudijimas būtų labiau patvirtintas; nes teisiojo liežuvis kalba tiesos nuosprendį.

JERONIMAS: „JUK JIS YRA TEISUS IR TEISUS, NES JIS YRA TEISUS, NES JIS YRA TEISUS. Bet kaip Juozapas šitaip vadinamas teisingu, kai jis pasirengęs nuslėpti savo žmonos nuodėmę? Juk Įstatymas numato, kad kaltais laikomi ne tik blogio darytojai, bet ir tie, kurie yra prisidėję prie bet kokio daromo blogio.

CHRIZOSTOMAS. Tačiau reikia žinoti, kad teisusis čia vartojamas apibūdinti tam, kuris yra visais atžvilgiais doras. Mat yra ypatingas teisingumas, būtent – būti laisvam nuo godumo; ir kita visuotinė dorybė, šia prasme Šventasis Raštas paprastai vartoja žodį teisingumas. Todėl būdamas teisingas, tai yra geras, gailestingas, jis norėjo privačiai atleisti tą, kuri pagal Įstatymą galėjo būti ne tik atleista, bet ir nužudyta. Tačiau Juozapas atleido ir viena, ir kita, tarsi gyvendamas aukščiau Įstatymo. Juk kaip saulė apšviečia pasaulį, prieš parodydama savo spindulius, taip Kristus, prieš gimdamas, padarė daug stebuklų.

AUGUSTINAS. Kitaip; jei tu vienas žinai apie nuodėmę, kurią kas nors padarė prieš tave, ir nori apkaltinti jį dėl to žmonių akivaizdoje, tu čia ne atitaisai, o veikiau jį išduodi. Bet Juozapas, būdamas teisingas žmogus, su dideliu gailestingumu pasigailėjo savo žmonos dėl šio didelio nusikaltimo, kuriuo ją įtarė. Atrodytų, tikras jos nekaltybės faktas jį kankino, tačiau kadangi tik jis vienas apie tai žinojo, jis norėjo to neskelbti, o išsiųsti ją privačiai; jis veikiau siekė naudos, o ne bausmės nusidėjėlei.

JERONIMAS. Arba tai galima laikyti Marijos liudijimu, kad Juozapas, pasitikėdamas jos tyrumu ir stebėdamasis tuo, kas atsitiko, tylomis pridengė tą paslaptį, kurios negalėjo paaiškinti.

RABANAS. Jis matė ją besilaukiančią, kurią žinojo esant nekaltą, ir kadangi buvo skaitęs: Iš Jesės stiebo, iš kurio, kaip jis žinojo, kilusi Marija, išaugs lazda, taip pat buvo skaitęs: Štai mergelė pradės, jis neabejojo, kad ši pranašystė išsipildys joje.

ORIGENAS. Bet jei jis neturėjo jokių įtarimų dėl jos, kaip jis galėjo būti teisus vyras ir vis dėlto siekti ją išvaryti, būdamas nekaltas? Jis stengėsi ją atleisti, nes matė joje didįjį sakramentą, prie kurio jis manė esąs nevertas prisiartinti.

GLOSS. Arba, norėdamas ją atleisti, jis buvo teisingas; kadangi jis siekė tai padaryti privačiai, jis parodė savo gailestingumą, gindamas ją nuo gėdos; Būdamas teisus vyras, jis norėjo ją atleisti; nenorėdamas jos viešai parodyti ir taip ją sugėdinti, jis siekė tai padaryti privačiai.

AMBRAZIEJUS. Bet kadangi niekas neatleidžia to, ko nėra gavęs, jis pripažįsta, kad ją priėmė, nes norėjo ją atleisti.

GLOSS. Arba, nenorėdamas parsivesti jos į savo namus ir gyventi su juo amžinai, jis norėjo ją atleisti privačiai, t. y. pakeisti jų santuokos laiką. Juk tikroji dorybė yra ta, kai nesilaikoma nei gailestingumo be teisingumo, nei teisingumo be gailestingumo; abu šie dalykai išnyksta, kai atsiskiria vienas nuo kito. Arba jis buvo teisingas dėl savo tikėjimo, nes tikėjo, kad Kristus turi gimti iš mergelės; todėl norėjo nusižeminti prieš tokią didelę malonę.

1:20

20. Bet kol jis apie tai mąstė, štai jam sapne pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok imti sau žmonos Marijos, nes tai, kas joje pradėta, yra iš Šventosios Dvasios.

REMIGIJUS. Kadangi Juozapas, kaip jau buvo sakyta, buvo sumanęs privačiai išleisti Mariją, o jei būtų tai padaręs, nedaug būtų buvę tokių, kurie nebūtų jos laikę paleistuve, o ne mergele, todėl šis Juozapo sumanymas buvo pakeistas Dievo apreiškimo, todėl sakoma: Kol jis apie tai mąstė.

GLOSS. Čia reikia atkreipti dėmesį į išmintingą sielą, kuri nieko nenori imtis neapgalvotai.

CHRIZOSTOMAS. Taip pat atkreipkite dėmesį į Juozapo gailestingumą, kad jis niekam neperdavė savo įtarimų, net tai, kurią įtarė, bet laikė juos savyje.

PSEUDOAUGUSTINAS. Tačiau, nors Juozapas apie tai galvotų, tegul Marija, Dovydo duktė, nesijaudina; kaip pranašo žodis atnešė Dovydui atleidimą, taip Gelbėtojo angelas išlaisvina Mariją. Štai ir vėl pasirodo Gabrielius, šios Mergelės sužadėtinis; kaip toliau sakoma: Štai Viešpaties angelas pasirodė Juozapui.

AMBRAZIEJUS. Šiuo žodžiu pasirodė perteikiama galia To, kuris pasirodė, leidžiančio save matyti, kur ir kaip Jam patinka.

RABANAS. Kaip Angelas pasirodė Juozapui, pranešama žodžiais: Jo miego metu, tai yra kaip Jokūbas matė kopėčias, pasiūlytas savotiškai įsivaizduojant jo širdies akims.

CHRIZOSTOMAS. Juozapui jis pasirodė ne taip atvirai, kaip piemenims, nes buvo ištikimas; piemenims to reikėjo, nes jie buvo neišmanėliai. Mergelei taip pat to reikėjo, nes ji pirmiausia turėjo būti pamokyta apie šiuos galingus stebuklus. Panašiai Zacharijui reikėjo nuostabaus regėjimo prieš sūnaus pradėjimą.

GLOSS. Pasirodęs angelas pavadina jį vardu ir prideda jo kilmę, kad išsklaidytų baimę: Juozapas, Dovydo sūnus; Juozapas, tarsi būtų pažįstamas vardu ir jo pažįstamas draugas.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Kreipdamasis į jį kaip į Dovydo sūnų, jis siekė priminti Dovydui Dievo duotą pažadą, kad iš jo palikuonių gims Kristus.

CHRIZOSTOMAS. Bet sakydamas: Nebijok, jis parodo, kad jis bijojo, jog įžeidė Dievą, turėdamas svetimautoją, nes tik taip jis būtų galvojęs ją atleisti.

CHRIZOLOGAS. Kaip jos sužadėtinis jis taip pat įspėjamas nebijoti; nes labiausiai bijo tas protas, kuris užjaučia; tarsi sakytų: Čia ne mirties, o gyvybės priežastis; ta, kuri gimdo gyvybę, nenusipelno mirties.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Taip pat žodžiais: Nebijok, jis norėjo parodyti, kad pažįsta širdį, kad dėl to labiau tikėtų būsimomis gėrybėmis, apie kurias ketino kalbėti apie Kristų.

AMBRAZIEJUS. Nesijaudinkite dėl to, kad jis vadina ją savo žmona, nes čia iš jos neatimama nekaltybė, bet paliudijama jos santuoka ir paskelbiama apie santuokos šventę.

JERONIMAS. Bet mes neturime manyti, kad ji nustojo būti sužadėtinė, nes čia ji vadinama žmona, nes žinome, kad taip Šventajame Rašte vyras ir moteris, kai jie susižadėję, vadinami vyru ir žmona; tai patvirtina ir Pakartoto Įstatymo knygos tekstas: „Jei kas, radęs lauke sužadėtinę mergelę, smurtauja prieš ją ir su ja gulasi, mirs, nes pažemino savo artimo žmoną”.

CHRIZOSTOMAS. Jis sako: „Nebijok pasiimti pas save”, tai yra, laikyti namuose, nes mintyse ji jau buvo atleista.

RABANAS. Arba: paimti ją, tai yra į santuokinę sąjungą ir nuolatinį bendravimą.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Buvo trys priežastys, dėl kurių angelas pasirodė Juozapui su šia žinia. Pirma, kad teisus žmogus, turėdamas teisingų ketinimų, nebūtų įvestas į neteisingą veiksmą. Antra, dėl pačios motinos garbės, nes jei ji būtų buvusi atiduota, nebūtų išvengusi piktų įtarinėjimų tarp netikinčiųjų. Trečia, kad Juozapas, suprasdamas šventą prasidėjimą, saugotųsi nuo jos atsargiau nei anksčiau Jis nepasirodė Juozapui prieš pradėjimą, kad jis negalvotų to, ką galvojo Zacharijas, ir nepatirtų to, ką patyrė, puolęs į netikėjimo nuodėmę dėl žmonos pradėjimo senatvėje. Juk buvo dar labiau neįtikėtina, kad mergelė galėtų pastoti, negu kad moteris, sulaukusi garbaus amžiaus, galėtų pastoti.

CHRIZOSTOMAS. Arba: Angelas pasirodė Juozapui, kai jis buvo šiame sumišime, kad Juozapui būtų akivaizdi jo išmintis ir kad tai būtų jam įrodymas tų dalykų, kuriuos jis kalbėjo. Nes kai melas iš angelo lūpų išgirdo tuos pačius dalykus, kuriuos jis mąstė savo viduje, tai buvo neabejotinas įrodymas, kad jis buvo pasiuntinys iš Dievo, kuris vienintelis žino širdies paslaptis. Be to, evangelisto pasakojimas nekelia jokių įtarimų, nes jis aprašo Juozapo jausmus, kuriuos galėjo jausti vyras. Mergelė taip pat buvo labiau pašalinta iš įtarimų, nes jos vyras jautė pavydą, bet vis tiek pasiėmė ją namo ir pasiliko su savimi po pastojimo. Ji nepasakojo Juozapui to, ką jai pasakė angelas, nes nemanė, kad vyras ja patikės, juolab kad jis pradėjo ją įtarinėti. Tačiau Mergelei angelas pranešė apie jos pastojimą prieš jam įvykstant, kad, jei jis atidėtų jį iki vėlesnio laiko, ji nepatektų į bėdą. O Motinai, kuri turėjo priimti visa ko Kūrėją, derėjo būti apsaugotai nuo visų bėdų. Angelas ne tik apgina Mergelę nuo bet kokio nešvarumo, bet ir parodo, kad pradėjimas buvo antgamtinis, ne tik pašalindamas baimę, bet ir pridėdamas džiaugsmo, sakydamas: Tai, kas joje gimė, yra iš Šventosios Dvasios.

GLOSS. Gimti Joje ir gimti iš Jos yra du skirtingi dalykai; gimti iš Jos reiškia ateiti į pasaulį; gimti Joje yra tas pats, kas būti pradėtam. Arba žodis gimti vartojamas pagal Angelo numatymą, kurį jis turi iš Dievo, kuriam ateitis yra kaip praeitis.

PSEUDOAUGUSTINAS. Bet jei Kristus gimė Šventosios Dvasios padedamas, kaipgi sakoma: Išmintis pasistatė sau namus? Tą namą galima suprasti dvejopai. Pirma, Kristaus namai yra Bažnyčia, kurią Jis pastatė savo krauju; antra, Jo kūnas gali būti vadinamas Jo namais, kaip jis vadinamas Jo šventykla. Tačiau Šventosios Dvasios darbas yra ir Dievo Sūnaus darbas dėl jų prigimties ir valios vienybės; nes ar Tėvas, ar Sūnus, ar Šventoji Dvasia tai daro, veikia Trejybė, o tai, ką daro Trys, yra vieno Dievo darbas.

AUGUSTINAS. Bet argi dėl to sakysime, kad Šventoji Dvasia yra žmogaus Kristaus Tėvas, kad kaip Dievas Tėvas pagimdė Žodį, taip Šventoji Dvasia pagimdė žmogų? Tai toks absurdas, kad tikinčiųjų ausys negali jo pakęsti.

Kaipgi sakyti, kad Kristus gimė iš Šventosios Dvasios, jei Šventoji Dvasia Jo nepagimdė? Ar Ji Jį sukūrė? Juk tiek, kiek Jis yra žmogus, Jis buvo sukurtas, kaip sako apaštalas; Jis buvo sukurtas iš Dovydo palikuonių pagal kūną. Nes nors Dievas sukūrė pasaulį, vis dėlto neteisinga sakyti, kad Jis yra Dievo Sūnus arba gimė iš Jo, bet kad Jis buvo padarytas, sukurtas arba suformuotas Jo. Bet kadangi mes išpažįstame, kad Kristus gimė iš Šventosios Dvasios ir iš Mergelės Marijos, tai kaipgi Jis nėra Šventosios Dvasios Sūnus ir yra Mergelės Marijos Sūnus? Iš to neišplaukia, kad visa, kas gimsta iš kokio nors dalyko, todėl turi būti vadinama to dalyko sūnumi; nes, nesakant, kad iš žmogaus gimsta vienu požiūriu sūnus, kitu – plaukas, kenkėjas ar kirminas, iš kurių nė vienas nėra jo sūnus, tikrai tų, kurie gimsta iš vandens ir Dvasios, niekas nevadintų vandens sūnumis, bet sūnumis Dievo, jų Tėvo, ir jų Motinos Bažnyčios. Taigi Kristus gimė iš Šventosios Dvasios, tačiau yra Dievo Tėvo, o ne Šventosios Dvasios Sūnus.

1:21

21. Ji pagimdys Sūnų, ir pavadinsi jį vardu Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.

CHRIZOSTOMAS. Tai, ką angelas taip pasakė Juozapui, pranoko žmogiškąjį mąstymą ir prigimties dėsnius, todėl jis patvirtina savo kalbą ne tik atskleisdamas jam tai, kas buvo, bet ir tai, kas bus: Ji pagimdys Sūnų.

GLOSS. Kad Juozapas nemanytų, jog jis nebereikalingas šioje santuokoje, nes pradėjimas įvyko be jo įsikišimo, angelas jam pareiškia, kad, nors jis nebuvo reikalingas pradėjimui, vis dėlto jo globa bus reikalinga, nes Mergelė pagimdys Sūnų, ir tada jis bus reikalingas ir Motinai, ir jos Sūnui; Motinai, kad apsaugotų ją nuo gėdos, o Sūnui, kad Jį užaugintų ir apipjaustytų. Apipjaustymas turimas omenyje, kai sakoma: Ir tu, pavadinsi Jį vardu Jėzus; nes buvo įprasta duoti vardą apipjaustant.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Jis nesakė: pagimdys tau sūnų, kaip Zacharijui: Štai tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų. Mat moteris, kuri pradeda iš vyro, gimdo sūnų savo vyrui, nes jis yra daugiau iš jo negu iš jos pačios; bet ta, kuri nebuvo pradėjusi iš vyro, pagimdė Sūnų ne savo vyrui, o sau.

CHRIZOSTOMAS. Arba: paliko jį nesuteptą, kad parodytų, jog ji pagimdė Jį visam pasauliui.

RABANAS. Tu pavadinsi Jį vardu, – sako jis, o ne „duosi Jam vardą”, nes Jo vardas buvo duotas nuo amžių.

CHRIZOSTOMAS. Tai dar labiau rodo, kad šis gimimas turėtų būti nuostabus, nes būtent Dievas per savo angelą iš aukštybių atsiunčia Jo vardą, ir ne bet kokį, o tokį, kuris yra begalinio gėrio lobis. Todėl ir Angelas jį aiškina, siūlydamas gerą viltį, ir tuo skatina tikėti tuo, kas buvo pasakyta. Juk mes lengviau linkstame į sėkmingus dalykus ir lengviau pasiduodame tikėjimui.

JERONIMAS: „KAI MES TIKIME, KAD MŪSŲ VILTIS YRA TIKRA, MES TIKIME, KAD MŪSŲ VILTIS YRA TIKRA. Jėzus yra hebrajiškas žodis, reiškiantis Gelbėtoją. Jis nurodo šio vardo etimologiją, sakydamas: Jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.

REMIGIJUS. Jis parodo, kad tas pats žmogus yra viso pasaulio Gelbėtojas ir mūsų išganymo autorius. Iš tiesų Jis išgelbsti ne netikinčiuosius, bet savo tautą; tai yra, Jis išgelbsti tuos, kurie Jį tiki, ne tiek nuo regimų, kiek nuo nematomų priešų, tai yra, nuo jų nuodėmių, ne kovodamas ginklu, bet atleisdamas jų nuodėmes.

CHRIZOLOGAS. Tegul prieina išgirsti to tie, kurie klausia: Kas yra tas, kurį Marija pagimdė? Jis išgelbės savo tautą; ne kito žmogaus tautą; nuo ko? nuo jų nuodėmių. Kad tai Dievas atleidžia nuodėmes, jei netikite taip tvirtinančiais krikščionimis, tikėkite netikinčiaisiais arba žydais, kurie sako: Niekas kitas negali atleisti nuodėmių, tik Dievas.

1:22-23

22. Visa tai įvyko, kad išsipildytų tai, kas Viešpaties buvo pasakyta per pranašą, sakant,

23. Štai Mergelė pradės kūdikį ir pagimdys Sūnų, kurį pavadins vardu Emanuelis, o tai išvertus reiškia: Dievas su mumis.

REMIGIJUS. Evangelistas turi paprotį patvirtinti tai, ką sako iš Senojo Testamento, dėl tų žydų, kurie įtikėjo Kristų, kad jie Evangelijos malone pripažintų išsipildžiusiu tai, kas buvo išpranašauta Senajame Testamente; todėl jis priduria: Dabar visa tai įvyko.

Čia turime klausti, kodėl jis sako, kad visa tai įvyko, kai pirmiau jis tik papasakojo apie sumanymą. Reikia žinoti, kad jis tai sako norėdamas parodyti, jog Dievo akivaizdoje visa tai įvyko anksčiau, nei tai įvyko tarp žmonių. Arba jis sako, kad visa tai buvo padaryta, nes pasakoja apie praeities įvykius; nes kai jis rašė, visa tai jau buvo padaryta.

GLOSS. Arba jis sako, visa tai buvo padaryta, turėdamas omenyje, kad Mergelė buvo sužadėta, ji buvo laikoma nekalta, ji buvo rasta besilaukianti, angelas apreiškė, kad išsipildytų, kas buvo pasakyta. Juk tai, kad Mergelė pradės ir pagimdys, niekada nebūtų išsipildę, jei ji nebūtų buvusi sužadėta, kad nebūtų užmėtyta akmenimis, ir jei angelas nebūtų atskleidęs jos paslapties, ir Juozapas nebūtų paėmęs jos pas save, kad ji nebūtų atleista į gėdą ir nepražūtų užmėtyta akmenimis. Taigi, jei ji būtų žuvusi prieš gimdymą, būtų netekusi galios pranašystė, kurioje sakoma: „Ji pagimdys Sūnų”.

GLOSS. Arba galima sakyti, kad žodis kad čia nereiškia priežasties; nes pranašystė išsipildė ne vien dėl to, kad turėjo išsipildyti. Bet jis dedamas nuosekliai, kaip Pradžios knygoje: Kitą pakabino ant pasagos, kad būtų įrodyta aiškintojo tiesa; nes pasvėrus vieną, nustatoma tiesa. Taip ir šioje vietoje turime suprasti taip, tarsi tai, kas buvo išpranašauta, būtų įvykdyta, pranašystė išsipildė.

CHRIZOSTOMAS. Kitaip; angelas, matydamas dieviškojo gailestingumo gelmes, gamtos dėsnius, sulaužytus ir sutaikintus, Tą, kuris buvo aukščiau visko, tapusį žemesniu už visus; visus šiuos stebuklus, visa tai jis sudeda į tą vienintelį žodį: Dabar visa tai įvyko; tarsi sakytų: Nemanykite, kad tai naujai sugalvota Dievo, tai buvo nuspręsta nuo seno. Ir jis teisingai cituoja pranašą ne Mergelei, kuri, būdama mergaitė, nebuvo mokoma tokių dalykų, bet Juozapui, kaip žmogui, gerai išmanančiam pranašus. Iš pradžių jis kalbėjo apie Mariją kaip apie tavo žmoną, o dabar Pranašo žodžiuose įterpia žodį „Mergelė”, kad galėtų tai išgirsti iš Pranašo kaip seniai nustatytą dalyką. Todėl, norėdamas patvirtinti tai, ką buvo pasakęs, jis pristato Izaiją, tiksliau, Dievą; nes jis nesako: „Kurią kalbėjo Izaijas”, bet: „Kurią apie Viešpatį kalbėjo pranašas”.

JERONIMAS. Kadangi pranašas jį pristato žodžiais: Pats Viešpats duos jums ženklą, tai turėtų būti kažkas naujo ir nuostabaus. Bet jei tai bus, kaip nori žydai, jauna moteris ar mergaitė pagimdys, o ne mergelė, tai kas čia nuostabaus, nes šie žodžiai reiškia amžių, o ne skaistybę? Iš tiesų šioje vietoje nevartojamas hebrajiškas žodis, reiškiantis mergelę, o vartojamas žodis „Halmaa”, kurį visi, išskyrus Septuaginta, verčia „mergina”. Tačiau žodis „Halma” turi dvejopą reikšmę; jis reiškia ir „mergaitė”, ir „paslėpta”; todėl „Halma” reiškia ne tik „mergaitė” ar „mergelė”, bet ir „paslėpta”, „slapta”, t. y. tokia, kuri niekada nebuvo atidengta žmonių žvilgsniams, bet kurią akylai saugojo jos tėvai. Punikų kalboje, kuri, kaip teigiama, yra kilusi iš hebrajų kalbos, mergelė taip pat vadinama „Halma”. Mūsų kalboje „Halma” taip pat reiškia šventą; o hebrajai vartoja beveik visų kalbų žodžius; ir, kiek man atmintis leidžia, nemanau, kad kada nors teko sutikti, jog Halma būtų vartojama kalbant apie ištekėjusią moterį, bet apie mergelę, ir tokią, kuri yra ne tik mergelė, bet ir jaunystėje; nes ir sena moteris gali būti mergelė. Tačiau ši buvo mergelė jaunystės metais arba bent jau mergelė, o ne vaikas, per jaunas santuokai.

JERONIMAS. Nes tai, ką evangelistas Matas sako: Turės įsčiose, pranašas, kuris pranašauja kažką būsimo, rašo: gaus. Evangelistas, ne pranašaudamas ateitį, bet aprašydamas praeitį, keičia gaus, į turės; bet tas, kuris turi, negali po to gauti to, ką turi. Jis sako: Štai Mergelė nešioja kiškį savo įsčiose ir pagimdys Sūnų.

LEONAS. Pradėjimas įvyko per Šventąją Dvasią Mergelės įsčiose, kuri, kaip ir pradėjusi visiškai nekaltai, taip ir pagimdė savo Sūnų.

PSEUDOAUGUSTINAS. Tas, kuris prisilietimu galėjo išgydyti kitų žmonių nutrauktas galūnes, kuo labiau Jis, gimdamas pats, galėjo išsaugoti sveiką tai, ką rado sveiką? Per šį gimdymą Motinos kūno tvirtumas buvo veikiau sustiprintas nei susilpnintas, o jos nekaltybė veikiau patvirtinta nei prarasta.

TEODOTAS. Kadangi Fotinas tvirtina, kad Tas, kuris dabar gimė, buvo paprastas žmogus, neleisdamas dieviškojo gimimo, ir teigia, kad Tas, kuris dabar išėjo iš įsčių, buvo žmogus, atskirtas nuo Dievo, tegul jis parodo, kaip įmanoma, kad žmogiškoji prigimtis, gimusi iš Mergelės įsčių, išsaugojo tų įsčių nekaltybę nepažeistą; juk nė vieno žmogaus motina dar niekada nebuvo likusi mergelė. Bet kadangi Dievas Žodis dabar gimė kūne, Jis parodė esąs Žodis, nes išsaugojo savo motinos nekaltybę. Nes kaip mūsų žodis, kai jis gimsta, nesunaikina proto, taip ir Dievas Žodis, pasirinkdamas savo gimimą, nesunaikino mergystės.

CHRIZOSTOMAS. Kaip Šventajame Rašte įprasta žinias apie įvykius perteikti vardo pavidalu, taip ir čia: Jie vadinsis Jo vardu Emanuelis, reiškia ne ką kita, kaip: Jie pamatys Dievą tarp žmonių. Todėl jis sako ne: „Tu šauksi”, bet: „Jie šauks”.

RABANUS. Pirma, angelai gieda, antra, apaštalai pamokslauja, paskui šventieji kankiniai ir galiausiai visi tikintieji.

JERONIMAS. LXX ir trys kiti verčia: „Tu šauksi”, vietoj to čia turime: „Jie šauks”, o hebrajų kalboje taip nėra; nes žodis „Charathib”, kurį visi verčia „Tu šauksi”, gali reikšti: „Ir ji šauks”, t. y. Mergelė, kuri pradės ir pagimdys Kristų, pavadins Jį vardu Emanuelis, kuris aiškinamas taip: „Dievas su mumis”.

REMIGIJUS. Kyla klausimas, kas išvertė šį vardą? Pranašas, evangelistas ar koks nors vertėjas? Tuomet reikia žinoti, kad pranašas jo neaiškino, o kam to reikėjo šventajam evangelistui, juk jis rašė hebrajų kalba? Galbūt tai buvo sunkus ir retas žodis hebrajų kalboje, todėl jį reikėjo aiškinti. Labiau tikėtina, kad jį išvertė koks nors vertėjas, kad lotynai nebūtų sugluminti nesuprantamo žodžio. Šiame varde vienu metu perteiktos dvi substancijos, dieviškumas ir žmogiškumas viename Viešpaties Jėzaus Kristaus Asmenyje. Tas, kuris prieš visus laikus neišsakomu būdu buvo pradėtas Dievo Tėvo, laikų pabaigoje iš Mergelės Motinos tapo Emanueliu, tai yra Dievu su mumis. Šį Dievą su mumis galima suprasti taip. Jis tapo su mumis, pasyvus, mirtingas ir viskuo panašus į mus be nuodėmės, arba dėl to, kad mūsų trapiąją substanciją, kurią Jis prisiėmė, sujungė viename asmenyje su savo dieviškąja substancija.

JERONIMAS: „TAI YRA MŪSŲ KŪNAS. Reikėtų žinoti, kad hebrajai mano, jog ši pranašystė susijusi su Ahazo sūnumi Ezekiju, nes jam valdant buvo užimta Samarija; tačiau to negalima patvirtinti. Jotamo sūnus Ahazas valdė Judėją ir Jeruzalę šešiolika metų, o jį pakeitė jo sūnus Ezekijas, kuris buvo dvidešimt trejų metų amžiaus ir valdė Judėją bei Jeruzalę dvidešimt devynerius metus; kaipgi pranašystė, išpranašauta pirmaisiais Ahazo metais, gali būti susijusi su Ezekijo pradėjimu ir gimimu, kai jam jau buvo devyneri metai? Nebent galbūt šeštieji Ezekijo valdymo metai, kuriais, jų manymu, buvo užimta Samarija, čia vadinami jo kūdikyste, t. y. jo valdymo, o ne jo amžiaus kūdikyste; tai net ir kvailys turi matyti, kad tai sunku ir priverstina. Vienas iš mūsų aiškintojų teigia, kad pranašas Izaijas turėjo du sūnus: Jašubą ir Emanuelį; ir kad Emanuelį pagimdė jo žmona pranašautoja kaip Viešpaties ir Gelbėtojo atvaizdą. Tačiau tai yra pasakiškas pasakojimas.

PETRUS ALFONSUS. Mes juk nežinome, kad kuris nors vyras tais laikais būtų vadintas Emanueliu. Bet hebrajas prieštarauja: Kaip tai gali būti pasakyta dėl Kristaus ir Marijos, kai tarp Ahazo ir Marijos praėjo daug amžių? Bet nors pranašas kalbėjo Ahazui, pranašystė vis dėlto nebuvo skirta tik jam ar tik jo laikams, nes ji įvesta: Klausykitės, Dovydo namai, o ne: Klausykitės, Ahazai. Vėlgi: Pats Viešpats duos jums ženklą; turimas omenyje Jis, ir niekas kitas; iš to galime suprasti, kad pats Viešpats turėtų būti tas ženklas. Ir tai, kad Jis sako tau, o ne ‘tau’, rodo, jog tai buvo pasakyta ne Ahazui arba ne tik dėl jo.

JERONIMAS. Taigi tai, kas sakoma Ahazui, reikia suprasti taip. Šis Kūdikis, kuris gims iš Mergelės iš Dovydo namų, dabar bus vadinamas Emanueliu, tai yra Dievu su mumis, nes dėl įvykių atrodys, kad Dievas yra su jumis. Tačiau vėliau Jis bus vadinamas Jėzumi, tai yra Gelbėtoju, nes išgelbės visą žmoniją. Taigi, Dovydo namai, nesistebėkite šio dalyko naujumu, kad Mergelė pagimdys Dievą, mat Jis turi tokią didelę galią, kad nors dar tik gims po ilgo laiko, Jis išvaduoja jus dabar, kai Jo šaukiatės.

AUGUSTINAS. Kas taip bepročio, kad kartu su Manichėju sakytų, jog silpnas tikėjimas yra netikėti į Kristų be liudytojo; tuo tarpu apaštalas sako: Kaipgi jie įtikės į Tą, apie kurį nėra girdėję? Arba kaip jie išgirs be pamokslininko? Kad apaštalų skelbti dalykai nebūtų smerkiami ar laikomi pasakomis, įrodoma, jog juos išpranašavo pranašai. Nes nors ir patvirtinta stebuklais, vis dėlto netrūktų žmonių, kurie juos visus priskirtų stebuklingai galiai, jei tokių minčių neįveiktų papildomas pranašystės liudijimas. Juk niekas negalėjo manyti, kad dar gerokai prieš Jam gimstant, Jis magijos pagalba buvo prikėlęs pranašų, kurie pranašavo apie Jį. Juk jei pagoniui sakytume: „Tikėk Kristų, kad Jis yra Dievas”, o jis atsakytų: „Iš kur man tikėti Jį?”, galėtume remtis pranašų autoritetu. Jei jis atsisakytų su tuo sutikti, mes įrodysime jų patikimumą tuo, kad jie išpranašavo būsimus dalykus ir kad tie dalykai tikrai įvyko. Manau, kad jis negali nežinoti, kokius didelius persekiojimus krikščionių religija anksčiau kentėjo nuo šio pasaulio karalių; tegul dabar mato, kad tie patys karaliai paklūsta Kristaus karalystei, o visos tautos tarnauja jai; visa tai pranašai išpranašavo. Tada jis, išgirdęs šiuos dalykus iš Pranašų Raštų ir pamatęs, kad jie įvykdyti visoje žemėje, bus sujaudintas tikėjimo.

GLOSS. Tada šią klaidą užkerta evangelistas, sakydamas: Kad išsipildytų tai, kas Viešpaties buvo pasakyta per pranašą. Dabar viena pranašystės rūšis yra iš anksto paskirta Dievo ir turi išsipildyti, ir tai be jokio mūsų laisvo pasirinkimo. Būtent apie tokią pranašystę dabar kalbame, todėl Jis sako: Štai, kad parodytų pranašystės tikrumą. Yra ir kita pranašystės rūšis, kuri yra iš anksto Dievo numatyta, ir su ja sumišusi mūsų laisva valia; joje, malonei veikiant su mumis, mes gauname atlygį arba, jei pagrįstai jos apleisti, kankinystę. Kita pranašystė nėra iš anksto žinoma, bet yra tarsi grasinimas, išsakytas pagal žmonių būdą, pavyzdžiui: „Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sugriauta”, jei niniviečiai nepasikeis.

1:24-25

24. Juozapas, prikeltas iš miego, pasielgė taip, kaip jam liepė Viešpaties angelas, ir paėmė pas save žmoną:

25. Ir nepažino jos, kol ji pagimdė savo pirmagimį Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.

REMIGIJUS. Gyvenimas sugrįžo tuo pačiu įėjimu, pro kurį buvo įžengusi mirtis. Dėl Adomo nepaklusnumo mes buvome sugriauti, o dėl Juozapo paklusnumo mes visi pradedame grįžti į ankstesnę būklę; nes šiais žodžiais mums rekomenduojama didžioji paklusnumo dorybė, kai sakoma: Ir Juozapas, pakilęs iš miego, padarė taip, kaip Viešpaties angelas jam buvo įsakęs.

GLOSS. Jis ne tik padarė tai, ką Angelas įsakė, bet ir taip, kaip jis įsakė. Tegul kiekvienas, kuris yra Dievo įspėtas, panašiai nutraukia bet kokį delsimą, pakyla iš miego ir daro tai, kas jam įsakyta.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Pasiėmė pas save, o ne parsivedė namo, nes jis nebuvo jos išsiuntęs; jis ją buvo išsiuntęs tik mintimis, o dabar vėl mintimis ją pasiėmė.

REMIGIJUS. Arba: Pasiėmė ją tiek, kad užbaigė santuokos apeigas ir ji buvo vadinama jo žmona; bet ne tiek, kad su ja gulėtų, nes toliau sakoma: Ir jos nepažino.

JERONIMAS. Helvidijus be reikalo stengiasi, kad šis žodis „pažinti” reikštų kūnišką pažinimą, o ne pažintį, tarsi kas nors kada nors būtų tai paneigęs, arba tarsi kvailystės, į kurias jis atsako, kada nors būtų šovusios į galvą sveiko proto žmogui. Toliau jis sako, kad prieveiksmis „kol” reiškia nustatytą laiką, kada tai įvyks, o anksčiau to nebuvo; taigi iš žodžių „Jis nepažino jos, kol ji pagimdė savo pirmagimį Sūnų” aišku, kad po to jis ją pažino. Tai įrodydamas jis pateikia daugybę pavyzdžių iš Šventojo Rašto. Į visa tai mes atsakome, kad žodis „kol” Šventajame Rašte suprantamas dviem prasmėmis. O dėl išsireiškimo: nepažino jos, jis pats įrodė, kad tai turi būti siejama su kūnišku pažinimu, tačiau niekas neabejoja, kad jis dažnai vartojamas kalbant apie pažintį, kaip antai: Kūdikis Jėzus pasiliko Jeruzalėje, ir jo tėvai apie tai nežinojo. Panašiai „iki” Šventajame Rašte dažnai reiškia, kaip jis parodė, nustatytą laikotarpį, bet dažnai ir begalinį laiką, kaip antai: Net iki tavo senatvės aš esu Jis. Tad ar Dievas nustos būti, kai jie pasens? Taip pat Gelbėtojas Evangelijoje: Štai aš esu su jumis per visas dienas iki šio pasaulio pabaigos. Ar tada Jis paliks savo mokinius pasaulio pabaigoje? Vėlgi apaštalas sako: Jis turi viešpatauti, kol pavergs savo priešus. Tad supraskime, kad tai, kas, jei nebūtų parašyta, galėjo kelti abejonių, mums aiškiai paskelbta; kiti dalykai palikti mūsų pačių supratimuic. Taigi čia evangelistas mums praneša, kad ji nebuvo pažįstama savo vyrui iki Sūnaus gimimo, kad iš to galėtume daryti išvadą, jog daug mažiau ji buvo pažįstama vėliau.

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Kaip galima sakyti: „Jis nepasakojo to, kol buvo gyvas”; ar tai reikštų, kad jis pasakojo tai po savo mirties? Neįmanoma. Taigi įtikėtina, kad Juozapas galėjo ją pažinti prieš gimimą, kol dar nežinojo didžiosios paslapties; bet po to, kai jis suprato, kaip ji tapo Viengimio Dievo šventykla, kaip jis galėjo tuo užsiimti? Eunomijaus pasekėjai mano, kad, kadangi jie išdrįso tai tvirtinti, tai ir Juozapas išdrįso tai padaryti, lygiai kaip bepročiai mano, kad visi žmonės vienodai pamišę dėl jų pačių.

JERONIMAS: „TAI, KĄ JŪS MANOTE APIE TAI? Galiausiai norėčiau paklausti: kodėl tada Juozapas apskritai susilaikė iki pat gimimo dienos? Jis neabejotinai atsakys: Dėl angelo žodžių: Tai, kas joje gimė, ir t. t. Tad argi tas, kuris tiek daug dėmesio skyrė regėjimui, kad nedrįso paliesti savo žmonos, argi jis, išklausęs piemenis, pamatęs išminčius ir pažinęs tiek daug stebuklų, išdrįstų prisiartinti prie Dievo šventyklos, Šventosios Dvasios buveinės, savo Viešpaties Motinos?

PSEUDOCHRIZOSTOMAS. Galima sakyti, kad „žinoti” čia reiškia paprasčiausiai suprasti, kad anksčiau jis nesuprato, koks didelis jos orumas, o po gimimo suprato, kad ji tapo garbingesnė ir vertesnė už visą pasaulį, nes savo įsčiose nešiojo Tą, kurio visas pasaulis negalėjo sutalpinti.

GLOSS. Kitaip; Dėl švenčiausiosios Marijos pašlovinimo Juozapas negalėjo jos pažinti iki pat gimimo; nes kaipgi ji, kuri savo įsčiose nešiojo šlovės Viešpatį, turėtų būti pažįstama? Jei Mozės, kalbėjusio su Dievu, veidas buvo pašlovintas taip, kad izraelitai negalėjo į jį pažvelgti, tai kuo labiau negalėjo būti pažįstama ar net pažvelgta į Mariją, kuri savo įsčiose nešiojo šlovės Viešpatį? Po gimdymo Juozapas ją pažinojo, matydamas jos veidą, bet negalėjo prie jos prisiartinti kūniškai.

JERONIMAS: „NE, NE, NE, NE, NE, NE, NE, NE, NE. Iš žodžių jos pirmagimis Sūnus kai kurie klaidingiausiai įtaria, kad Marija turėjo kitų sūnų, sakydami, jog pirmagimis gali būti vadinamas tik tas, kuris turi brolių. Tačiau tokia yra Šventojo Rašto maniera – pirmagimiu vadinti ne tik tą, kuris turi brolių, bet ir motinos pirmagimį.

JERONIMAS. Nes jei pirmagimis būtų tik tas, kurį seka kiti broliai, tai joks pirmagimis negalėtų priklausyti kunigams, kol neįvyks antrasis gimdymas.

GLOSS. Arba: Jis yra pirmagimis tarp išrinktųjų iš malonės, bet pagal prigimtį – Dievo Tėvo Viengimis, vienatinis Marijos Sūnus. Ir pavadino Jį vardu Jėzus, aštuntąją dieną, kai įvyko apipjaustymas ir buvo duotas Vardas.

REMIGIJUS. Aišku, kad šis Vardas buvo gerai žinomas šventiesiems Tėvams ir Dievo Pranašams, bet labiausiai tam, kuris kalbėjo: Mano siela alpsta dėl Tavo išgelbėjimo ir: Mano siela džiaugiasi Tavo išgelbėjimu. Taip pat tam, kuris kalbėjo: Aš džiaugsiuosi Dievu, savo Gelbėtoju.