C 2 Velykų sekmadienis

2 Velykų sekmadienis (Atvelykis) Dievo gailestingumo šventė

Brangūs broliai ir seserys, šių Mišių evangelijoje mes girdėjome Kristų sakant Tomui, kuris ką tik buvo matęs ir palietęs prisikėlusio Kristaus žaizdas: „Tu įtikėjai, nes pamatei“ Tuoj pat po to Viešpats pridūrė: „Palaiminti, kurie tiki nepamatę.“ Gal kai kurie iš mūsų galvojame, kad Kristus čia turi omenyje mus visus, kurie nesame matę Jėzaus, bet tikime…

Kliautis Dievo gailestingumu

„Žmonija tol nesuras taikos ir ramybės, kol neatsigręš su pasitikėjimu į dieviškąjį gailestingumą“, – sakė šv. sesuo Faustina Kowalska. Dieviškasis gailestingumas! Štai velykinė dovana, kurią Bažnyčia, gavusi iš prisikėlusio Kristaus, teikia trečiojo tūkstantmečio žmonijai. Kristuje ir per Kristų Dievas mums ypač sušvinta savo gailestingumu. Kaip pasakyta Naujajame Testamente: „Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria…

Gailestingumas ir tikėjimas

Pirmųjų krikščionių bendrystės tikrasis centras ir pagrindas buvo prisikėlęs Kristus. Evangelija pasakoja, kad kančios metu, kai dieviškasis Mokytojas buvo suimtas ir nuteistas mirti, mokiniai išsilakstė (plg. Mt 26, 56; Mk 14, 50–52). Tik Marija, kelios moterys ir apaštalas Jonas liko kartu ir sekė jį iki Kalvarijos kalno (plg. Jn 19, 25–27). Prisikėlęs Jėzus dovanojo saviesiems…

Palaiminimas visiems

Švenčiame Velykų oktavą. Velykų sekmadienį džiūgavome dėl Jėzaus prisikėlimo ir mums dovanoto amžinojo gyvenimo. Šią savaitę žvilgsnį sutelkiame į tuos, kurie pirmieji priėmė prisikėlusiojo dovaną. Mes vėl grįžtame į aukštutinį kambarį. Tai ta pati vieta, kur Paskutinės vakarienės metu Jėzus įsteigė Eucharistiją. Šį kartą drauge su kitais yra ir abejojantis Tomas. Jis negali patikėti kitų…