B 2 Velykų sekmadienis

Velykų slėpinys apreiškia Dievo gailestingumą

Šiandien Mišių Evangelijoje girdėjome Kristų sakant ką tik palietusiam Jo žaizdas Tomui: „Tu įtikėjai, nes pamatei.“ Tuoj pat po to Viešpats pridūrė: „Palaiminti, kurie tiki nematę!“ Gal kai kurie iš jūsų spontaniškai galvojate, kad Kristus čia turi omenyje mus visus, kurie nesame matę Jėzaus, bet tikime į jį remdamiesi apaštalų žodžiais ir liudijimu. Žinoma, tai…

Tikėjimas – meilės vaisius

Išganytojas savo žaidas rodo ne tam, kad mokinius išgąsdintų, bet kad patvirtintų savo kaip kentėjusio Mesijo tapatybę. Mesijas be žaizdų ne Mesijas. Be kryžiaus kančios jis yra netikras Atpirkėjas. Jėzaus žaizdos – meilės žmogui ženklai, užrašyti ant Išganytojo kūno, kad kiekvienas, kuris net skaityti nemoka, suprastų šį meilės žmonijai raštą. Jėzus nori paliudyti, kad po…

Tikėjimo atradimas

Šiandienos sekmadienis užbaigia Velykų oktavą – aštuondienį, kaip Viešpaties duotą dieną (plg. Ps 118, 24), paženklintą Prisikėlimo išskirtinumu bei mokinių džiaugsmu regint Jėzų. Jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių šis sekmadienis vadinamas in albis (lot. alba – baltas), pagal baltus drabužius, kuriuos neofitai (gr. neophytos – asmuo, naujai priėmęs tikėjimą) užsivilkdavo per Krikštą Velyknaktį ir nusivilkdavo…

Abejonė ir gailestingumas

Atvelykio sekmadienis yra drauge Dievo Gailestingumo šventė. Apaštalas Jonas laiške rašo apie pergalę nugalint pasaulį – mūsų tikėjimą. Pasirodęs Aukštutiniame kambaryje Jėzus susibūrusiems mokiniams dovanoja ramybę. Ši dovana turi galutinai įtikinti – jų kaltės atleistos. Veikiausiai mokiniai jaučia gyvą sąžinės priekaištą: juk tokios nesenos išdavystės, bailumo ir mažadvasiškumo patirtys. Jie nuvylė Mokytoją, palikdami jį vieną…