Pašaukti gyventi taikoje

Sausio 1-oji – Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos iškilmė. Nuo 1967 m. popiežiaus Pauliaus VI iniciatyva sausio 1-oji yra Tarptautinė taikos diena. Nuo ankstyvo Naujųjų Metų ryto švenčiame dievišką Marijos motinystę. Norime padėkoti Viešpačiui už prabėgusius metus ir prašyti Dievo palaimos ir globos prasidėjusiais metais. Mes patikime visus savo prašymus mūsų užtarėjai ir visų Dievo malonių tarpininkei Mergelei Marijai. Tesuteikia Viešpats mūsų žmonijai taiką ir ramybę.

Vienoje bažnyčioje vaikai studijavo katekizmą rengdamiesi pirmajai Komunijai. Atėjęs vyskupas jų paklausė: „Vaikai, koks yra krikščionio ženklas?“ „Kryžius,“ – iškart atsakė vienas iš vaikų. Vyskupas pagyrė jį ir visų akivaizdoje persižegnojo. Tačiau tarp vaikų vežimėlyje sėdėjo berniukas, kuris sirgo poliomielitu, ir negalėjo pajudinti rankų. Viena mergaitė vyskupo paklausė: „Kaip šis vaikas įrodys esąs krikščionis, jeigu negali ranka persižegnoti?“ Nuo netikėto klausimo vyskupas susimąstęs nuleido akis ir patylėjęs tarė: „Pats tikriausias krikščionio ženklas yra meilė.“

Brangieji, nepasiduokime nevilčiai: argi jau nėra daugiau poezijos ir nuostabios Kalėdų paslapties? Ar nespindi žvaigždės danguje? Ar angelai negieda iš aukštybių? Jei mes visi, maži ir dideli, vaikų akimis pažvelgsime į pasaulį, pamatysime jį visai kitokį ir suprasime, kaip reikia ieškoti tarpusavio meilės ir sugyvenimo. Kad galėtume suprasti savo klaidas ir pasitaisyti, privalome melsti Mergelės Marijos, Dievo Motinos, užtarimo, kad ji suteiktų mums nekaltumu šviečiančias akis, įgalinančias pamatyti kenčiančias kitų šalių motinų akis, pamatyti karo pabėgėlių vargus ir nepriteklius. Gal tada užmiršę savo ambicijas galėsime ištiesti pagalbos ranką kiekvieno karo kankiniams. Maldaukime Mergelės Marijos išmelsti pasauliui atlaidumo, gailestingumo ir teisingumo dvasios. Marijos motinystė yra raktas norint suprasti Marijos išaukštinimą ir jos tarpininkavimą dėl žmonijos gerovės. Jėzaus, Taikos Kunigaikščio, gimimas yra visos žmonijos sutaikinimo ir Marijos Taikos Karalienės ženklas. Taika yra Dievo duota sėkla, kuri turi jėgos augti, tačiau privalo aktyviai bendradarbiauti žmogus. Idant įsivyrautų pasaulyje taika, pirmiausia ji turi įsiviešpatauti mūsų širdyse. Taika – hebrajiškai šalom – išreiškia visas Dievo dovanas ir malones: globą, apsaugą, vaisingumą, sveikatą, gerovę. Viešpaties palaima – tai taikos ir gailestingumo, gyvybės ir vaisingumo nešėja.

Marija yra Viešpaties veikimo istorijoje aiškintoja ir apmąstytoja, kaip pavyzdys mums visiems: ir mes esame pašaukti atskleisti Dievo paslaptis ir veiklą kasdieniame mūsų gyvenime. Jėzaus Motina Marija yra dvasinio gyvenimo mokytoja per maldą ir Dievo žodžio klausymą. Ji Dievo žodžio klausė visą savo gyvenimą, nuo pirmųjų angelo žodžių, skelbiančių Ją Išganytojo Motina, iki paskutinių Kristaus žodžių, skirtų Jai nuo kryžiaus. Marija moko mus žiūrėti į gyvenimą širdies akimis, mąstant apie Dievo veikimą mumyse. Ji geriausia Naujojo Testamento mokinė. Žiūrėdami į Mariją, galime išmokti svarbiausios pamokos – visada ištarti Dievo valiai „taip“.

Pasaulio taika remiasi įstatymų galia ir ginklų jėga. O Kristaus ramybė ir taika išplaukia iš tarpusavio meilės ir tiesos. Kur yra tiesa ir meilė, ten yra teisingumas ir taika. Kristaus teikiama ramybė – pasaulio ramybės ir taikos pagrindas, nes taikos šaltinis yra Dievas. Jis sukūrė pasaulį ir pašaukė žmogų gyventi taikoje. Kristus, duodamas naują meilės įsakymą, padėjo pagrindą broliškam sugyvenimui tarp savųjų ir svetimųjų, draugų ir priešų, individų ir bendruomenių. Žvelgdami į Betliejaus prakartėlę, iš jos pajuntame sklindančią meilę, kuri nustelbia mūsų susiskaldymus ir neapykantą. Gimusio dangiškojo Kūdikėlio duodama meilė pripildo mūsų sielas ramybės ir suteikia daug vilčių.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2015-11.pdf