Dievo Gimdytoja

Pirmąją mūsų Viešpaties metų dieną Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, šventę. Biblinis pagrindas – „Mano Viešpaties [gr. Kyrios] motina“ (Lk 1, 43); „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų Įstatymui, kad atpirktų esančius Įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įvaikystę“ (Gal 4, 4–5). Su šiais bibliniais žodžiais dieviška Marijos motinystė įžengė į krikščionybės slėpinio širdį. Bažnyčios tėvai 431 metais Efezo Susirinkime paskelbė Mariją Dievo Gimdytoja (gr. Theotokos, lot. Dei Genitrix). Bažnyčios tradicijoje prie šio titulo dar prisišliejo tą patį reiškiantis „Dievo Motinos“ titulas. Šį titulą reikia suprasti kristologiškai, kad išvengtume klaidingo įsivaizdavimo, jog dievybei atsirasti esmingai būtinas žmogus.

Visų pirmiausia jis skelbia, kad Jėzus yra tikras žmogus. „Ar ne todėl sakome Kristus yra žmogus, kad gimė iš Marijos, kuri yra žmogiškas kūrinys?“ – klausė Tertulijonas († 240). Jėzus panoro priimti ne tik žmogaus prigimtį, bet ir patirtį. Gnostikui eretikui, kuris pakraupo nuo minties apie Dievą, „besivystantį įsčiose, gimstantį skausmuose, nuplaunamą, vystomą“, Tertulijonas atsakė: „Tai todėl, kad Kristus pamilo žmogų, o kartu su žmogumi pamilo ir jo atėjimo į pasaulį būdą.“

Antras ir svarbiausias dalykas, paaiškinantis „Dievo Gimdytojos“ titulą, kalba apie Jėzų, kuris yra tikras Dievas. Jeigu Jėzus būtų tik žmogus, Mariją galėtume vadinti tik Jėzaus Kristaus gimdytoja (gr. Christotokos), bet ne Dievo. Nustojus atpažinti Jėzuje Dievą, tapusį žmogumi, „Dievo Gimdytojos“ titulas iškart tampa piktžodžiavimas Dievui. „Dievo Gimdytojos“ titulas tvirtina, kad Jėzus yra Dievas ir žmogus viename asmenyje. Marijos įsčios, pasak Efezo Susirinkimo tėvų, buvo „vestuvinis guolis“, kuriame įvyko Dievo ir žmonijos vestuvės.

Jeigu Jėzuje žmogiškoji ir dieviškoji prigimtys būtų buvusios sujungtos – kaip klaidingai manė kai kurie pirmųjų amžių krikščionių mąstytojai – į išorinę arba moralinę vienybę (dieviškasis Žodis ir žmogus Jėzus, kuriame dieviškasis Žodis gyveno kaip šventykloje, o tai reiškia Jėzuje Kristuje sujungti du asmenys, „du Sūnūs“), tada Marija negalėtų būti vadinama Dievo Gimdytoja, bet tik Kristaus Motina.

„Susirinkimo tėvai, – rašo šv. Kirilas iš Aleksandrijos († 444), – neabejojo vadinti šventąją Mergelę Dievo Gimdytoja, ir, žinoma, ne todėl, kad dieviškoji Žodžio prigimtis būtų gavusi pradžią iš jos, bet todėl, kad gimė iš jos šventas kūnas, turintis žmogišką sielą (prigimtį), prie kurios jungiasi dieviškasis Žodis ir su ja, žmogiškąja siela, sudarantis vieną asmenį.“ Tad Jėzus Kristus, žmogumi tapęs Dievo Žodis, yra vienas asmuo, turintis dvi prigimtis, kurios šiame asmenyje jungiasi nesumaišytos, nepakitusios, nepadalytos ir neatskirtos viena nuo kitos.

Šios dienos šventė galiausiai mums kalba apie Mariją. Ji vienintelė visatoje, kuri gali ištarti Jėzui tai, ką apie jį pasakė dangiškasis Tėvas: „Tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau“ (Ps 2, 7). Pasak šv. Ignoto Antiochiečio († 107), Jėzus yra „iš Dievo ir iš Marijos“. Panašiai sakome apie žmogų, kad jis yra sūnus to ir tos.

„Dievo Gimdytojos“ titulas šiandien yra ir visų krikščionių susitikimo vieta ir bendras pagrindas. Tai vienintelis ekumeninis titulas, ne tik teisiškai, nes yra paskelbtas ekumeninio Susirinkimo, bet ir faktiškai, nes yra pripažintas visų Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių. Martynas Liuteris († 1546) sako: „Užrašas, kuris skelbia, kad Marija yra Dievo Motina, yra galiojantis nuo Bažnyčios pradžios, ir Efezo Susirinkimas nieko naujo nepasakė, nes ši tiesa remiasi Evangelija ir Šventuoju Raštu. Luko evangelija 1, 32 ir Laiškas galatams 4, 4 gana aiškiai pasako, kad Marija yra tikrai Dievo Motina.“

„Dievo Gimdytoja“ – nuoroda, į kurią reikia atsigręžti kuriant vienybę kartu su Marija. Ji, užuot buvusi krikščionių susiskaldymo priežastimi, po Šventosios Dvasios tampa svarbiausiu vienybės veiksniu. Nes ji yra ta, kuri motiniškai gali padėti suburti į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus (plg. Jn 11, 52). Šis titulas mus padrąsina pasitikėti Mergelės Marijos užtarimu. Seniausias krikščioniškas tekstas (daug ankstesnis už Efezo Susirinkimą), kuriame Marija yra vadinama Dievo Gimdytoja, yra Egipto krikščionių – koptų – aplinkoje gimusi malda Sub tuum praesidium, nuostabiai išreiškianti pasitikėjimą Marija: „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja; mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2011-17.pdf