Atiduodantis save kitiems Karalius

Šiandien džiaugsmingai švenčiame Viešpaties Jėzaus Kristaus, mūsų ir pasaulio Karaliaus, iškilmę. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pirmasis ir pagrindinis visatos karalius ir valdovas yra pats Vienas Trejybėje Dievas. Kaip rašoma Apreiškimo knygoje, jis yra „Alfa ir Omega“, visų dalykų šaltinis ir tikslas, tas, kuris „yra, kuris buvo ir kuris ateina“. Jis yra ir buvo, turėdamas savyje beribės būties ir tobulybės pilnatvę. Jis ateina sukurdamas pasaulį ir nuolat laikydamas jį buvime ne dėl to, kad jam to reikėtų, bet visiškai laisvai, vien tik iš savo gerumo. Dievas tvirtai ir švelniai veda pasaulį, visa traukdamas prie savęs meilės ryšiais. Jis ateina pas žmones siūlydamas jiems savo draugystę ir darydamas juos savo Karalystės vaikais. Dievas yra virš visko, todėl netinka sakyti, kad „tarnauja savo kūriniams“. Vis dėlto jis apreiškia savo visagalybę, ypač savo dosnumu ir dovanomis, pripildydamas mus visokių gėrybių ir gailestingai gelbėdamas suklydusius.

Pradžioje Dievas padarė žmogų savo pagalbininku ir tarsi antros eilės karaliumi regimajame pasaulyje. 8-oje psalmėje parašyta: „Viešpatie, tu padarei žmogų truputį mažesnį už angelus, didybe ir garbe jį apvainikavai, visa pajungei jo valdžiai.“ Galima pritaikyti Adomui liturgijos ištarmę: „Dieve, tau tarnauti, tai viešpatauti, tai būti karaliumi.“ Tačiau netrukus žmogus nusidėjo. Pritardamas šėtono melui, jis ėmė žiūrėti į Dievą nebe kaip į dosnų mylintį Tėvą, bet kaip į pavydulingą despotą. Jis sumaištavo. Dievas jam tapo grėsmingas konkurentas. Žmogus panoro valdyti pasaulį vienas, Dievo vietoje, savavališkai ir tironiškai, vadovaudamasis klaidinga Dievo valdžios samprata, įkvėpta demono. Suprantama, kad iš šios elgsenos greitai išplaukė visokie šio pasaulio valdžių ir karalysčių piktnaudžiavimai.

Žinia, esant dabartinei žmonijos būklei, žemiškų vadovų vaidmuo yra būtinas norint išlaikyti tam tikrą tvarką ir apsaugoti žmones nuo priešų. Bet neretai valdovai išnaudoja ir sunkiai engia savo tautas labiau siekdami sustiprinti savo valdžią, turtą ir asmeninius interesus, negu tarnauti bendrai piliečių gerovei. Norėdami primesti kitiems savo autoritetą, jie visų pirma remiasi ginkluota jėga. Neretai godžiai bei pavydulingai gina savo valdas ir prerogatyvą, laikydami save tautos didžiūnais ar net dievais, o visus kitus geriausiu atveju tarnais, maža to, vergais. Jie bijo galimų konkurentų, kartais įtariai ir su baime žiūri į savo teisėtus pavaldinius bei būsimus įpėdinius.

Jėzus yra kitoks karalius. Jis atėjo atkurti tarp žmonių Dievo Karalystės. Jis atlieka savo karališkas pareigas nesavanaudiškai tarnaudamas ir atiduodamas save kitiems meilėje. Jo pagrindinis tikslas – perduoti visiems savo pavaldiniams karališkąjį titulą, kad jie galėtų viešpatauti tobuloje bendrystėje su juo. Kristus atsakė Pilotui: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą.“

Jėzus atėjo liudyti, kad Dievas yra meilė, kad jis besąlygiškai ir gailestingai myli visus žmones ir trokšta jų išganymo. Jėzus atėjo kaip švelnus, nuolankus karalius, traukdamas mus paskui save ir mokydamas savo pavyzdžiu, kaip tarnauti Dievui ir savo broliams. Jis atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti už daugelį. Šventasis kryžius ir erškėčių vainikas yra jo karaliavimo ženklai. Kaip mums ką tik priminė Apreiškimo knyga, jis „mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus“.

Iš numirusių prisikėlęs Karalius ir Vyriausiasis Kunigas Kristus stovi dabar danguje Dievo Tėvo akivaizdoje nuolat mus užtardamas. Žemėje esame jo Kūno nariai, jo karalija, jo liudytojai bei pagalbininkai, jo antros eilės karaliai ir kunigai. Mūsų misija: liudyti tiesą apie Dievo meilę, tarnauti kitiems ir paaukoti save už juos sekant Viešpaties Jėzaus pavyzdžiu. Taip darydami, būsime Dievo Karalystės išplitimo žemėje bendradarbiai iki Kristaus antrojo atėjimo, kai bus galutinai apreikšta Dievo vaikų garbė. Tada „visa kūrinija bus išvaduota iš pikto vergijos“, ir mes, viešpataudami su Kristumi ir visais šventaisiais, didžiadvasiškai tarnausime Dievui Tėvui ir jį šlovinsime per amžių amžius. Amen.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2018-09-10.pdf