Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

Brangūs broliai ir seserys, vieno Solemo vienuolyno vienuolio motina turėjo 10 vaikų ir visi jautė, kad ji mylėjo kiekvieną, tarsi vienintelį pasaulyje. Ji puikiai kiekvienam mokėjo parodyti ypatingo rūpinimosi ženklų. Tai primena Mergelę Mariją, kuri yra puikiausia ir nuostabiausia iš visų krikščionių, visų žmonių ir kiekvienos tautos motina, dosniai duoda kiekvienam vaikui, kiekvienai tautai ir bendruomenei ypatingų savo palankumo ir meilės įrodymų.

Marijos globa Lietuvai spinduliuoja ypač iš dviejų vietų: Šiluvos ir Vilniaus Aušros Vartų šventovės. Šiluva – tikriausia pirmoji Marijos pasirodymo vieta Europoje XVII-ojo amžiaus pradžioje. Jos pasirodymas labiausia siejamas su Viešpaties Įsikūnijimo slėpiniu. Šiluvos šventovės pagrindinė šventė – Marijos gimimas – yra Jėzaus atėjimo į pasaulį paskutinis paruošimo etapas, tai išganymo aušra. Šioje vietoje Marija laiko kūdikėlį Jėzų savo rankose ir rodo jį pasauliui.

O Vilniaus Aušros vartuose, nuo XVII-ojo amžiaus vidurio, Marijos gražus, stebuklingas paveikslas nuolat saugo miestą ir tautą nuo visokių bėdų ir teikia žmonėms nesuskaitomų malonių. Aušros Vartų šventovėje Marija yra gerbiama kaip Gailestingumo motinamater misericordiæ. Šis titulas itin pabrėžia Marijos bendradarbiavimo vaidmenį jos Sūnaus išganymo darbe. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, yra Gailestingumo Motina. Trumpai apmąstykime šį pavadinimą.

Dievas yra gailestingas. Tam tikra prasme, gailestingumas yra kilniausias ir svarbiausias Dievo bruožas, nes, kaip sakome vienoje senoje liturgijos maldoje, jis „labiausiai rodo savo visagalybę pasigailėdamas ir atleisdamas, parcendo maxime et miserando.“

Biblijoje regime du gailestingumo ypatumus: Pirmas, reiškiamas hebrajišku žodžiu hesed, yra grynai dvasinis, dieviškasis ir, galima sakyti, tėviškas gailestingumas. Dievas laisvai nusprendė sukurti mus iš grynos meilės. Jo palankumas mūsų atžvilgiu tampa hesed, besąlygiška, ištikima meile arba gailestingumu, kai nusidedame ir patiriame vargus, kurie yra pasaulyje viešpataujančios nuodėmės pasekmės. Hesed arba dieviškojo gailestingumo veiksmas – atleisti kaltes ir išgelbėti žmones nuo mirties, kančios ir visu vargų. Šiuo atžvilgiu, Mergelė Marija yra dieviškojo gailestingumo kūrinys, įrankis, dukra.

Biblija mini ir kitą, daugiau žmogišką ar net motinišką gailestingumo ypatumą, rah mim , gailestingumo įsčias, viscera misericordiæ. Tai jautrumas ir užuojauta tiems, kurie kenčia, solidarumas su jais, noras paimti ant savęs mylimų žmonų vargus. Sename Testamente šis aistringas, širdingai „žmogiškas“ gailestingumas buvo priskirtas Dievui tik metaforiškai.

Bet Jėzuje Kristuje, Dievo Sūnuje tapusiame žmogumi, jis buvo pilnai įgyvendintas įsikūnijusiu dieviškuoju gailestingumu. Iš Mergelės Marijos gautos žmogiškosios prigimties dėka Jėzus išmoko ne tik klusnumo, bet ir gailestingumo, jis išmoko atjausti mūsų silpnybes. Jis paėmė ant savęs mūsų vargus ir paaukojo savo gyvybę už mus ant kryžiaus. Štai pirma priežastis, kodėl Marija yra Gailestingumo Motina.

Ji davė Viešpačiui kūną, kuriuo jis galėjo pilnai apreikšti ir įgyvendinti gailestingumą mums. Tačiau net ir po Kristaus gimimo Marija buvo pašaukta toliau bendradarbiauti su savo sūnumi gailestingumo darbe. Per visą Viešpaties žemiškąją egzistenciją Mariją gyveno artimiausioje bendrystėje su juo, užjausdama jį ir nuolat svarstydama jo gyvenimo įvykius savo širdyje. O stovėdama kryžiaus papėdėje ji išmoko gailestingumo, įimdama savo sielon visas Kristaus kančias.

Tą akimirką ji tapo ne tik šventojo Jono, bet ir visų krikščionių, visos Bažnyčios, visos žmonijos motina. Nuo tada ir iki pasaulio pabaigos jos misija yra dvejopa: paruošti savo užtarimu kiekvieną žmogų atpažinti ir priimti Dievo ištikimą gailestingumą ir padėti kiekvienam sekti Kristaus ir jo motinos širdingo gailestingumo pavyzdžiu brolių ir seserų atžvilgių. Šitaip mes visi tapsime gailestingi, kaip mūsų dangiškasis Tėvas yra gailestingas. Jam garbė ir šlovė per amžius Kristuje Jėzuje, Marijos Sūnuje. Amen.

Šaltinis: https://palendriai.lt/aktualijos/homilija/416-%C5%A1v%C4%8D-mergel%C4%97-marija,-gailestingumo-motina-homilija.html