Mūsų Motina ir pavyzdys

Šiandien švenčiame Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę. Ši šventė yra pirmutinė ir seniausios kilmės. Rytuose ji pradėta švęsti tuoj po Efezo Susirinkimo 431 m. Bizantijos imperatorius Mauricijus (+602) įsakė ją švęsti rugpjūčio 15 d. Vakarų Bažnyčioje ji imta švęsti VII a. Marijos Ėmimo į dangų šventė savo šaknimis giliai įsiskverbusi į Šventąjį Raštą. Marija kartu su Sūnumi kovoja prieš blogį ir jį nugali. Ši pergalė ypač atsiskleidžia nugalint nuodėmę ir mirtį. Broliai ir seserys Kristuje, Kristus yra didysis blogio, nuodėmės, mirties ir pragaro nugalėtojas. Jis triumfavo Kalvarijos aukoje ir prisikėlė iš numirusių. Mes, kaip Dievo vaikai, esame šių slėpinių dalininkai. Pirmoji šias malones ir garbę patyrė Mergelė Marija. Ji yra ir mūsų Motina, nes mirdamas ant kryžiaus Kristus per šv. Joną Bažnyčiai patikėjo savo Motiną Mariją. Todėl mes drąsiai visais sunkiausiais momentais galime į Ją kreiptis užtarimo ir pagalbos. Blogio dvasia dar žemėje nenugalėta, prašykime Marijos, kad ji pagelbėtų mums kovoti su blogiu. Benediktas XVI sakė: „Visa žmonijos istorija yra kova tarp dviejų meilės rūšių: visą save paaukojančios meilės Dievui ir tokios meilės sau, jog niekinamas Dievas ir nekenčiama kitų žmonių.“ Gyvenimas rodo, jog kovą su blogiu laimi Mergelė Marija: laimi ne egoizmas, neapykanta, bet Dievo meilė. Mes visi, kurie švenčiame Eucharistijos auką, privalome prašyti Marijos pagalbos. Marijoje Dievas parodė žmogaus atpirkimo didingumą ir išaukštinimą amžinajame gyvenime. Marija, kovojanti su slibinu už jai Golgotoje patikėtą žmoniją, stovi šalia savo Sūnaus kaip didžioji mūsų Padėjėja ir Užtarėja.

Krikščionybės žmogus, gavęs jėgų kovoti su nuodėme ir savo širdyje bekuriantis šviesos ir tyrumo pasaulį, sveikina nekaltai pradėtą ir dangun paimtą Mariją kaip pavyzdį, kaip žiburį, kaip Nugalėtoją, Gelbėtoją ir Užtarėją, kurios pavyzdžio ir pagalbos taip labai reikia šių dienų žmogui. Ką mums sako Marijos dangun paėmimas? Dievas nori paimti į dangų visus žmones. Todėl, kaip Kristaus prisikėlimas buvo pergalės prieš mirtį ženklas, taip ir Marijos dangun paėmimas yra galutinis patvirtinimas, jog dangus priklauso visiems Kristų tikintiesiems. Dievas kviečia gauti amžinąją dovaną, kurios niekas negali sunaikinti, net mirtis. Marija po Kristaus yra pirmoji su kūnu pasiekusi dangaus garbę. Joje mes matome, kaip atsispindi visas Bažnyčios ateities likimas. Bažnyčia, kurią sudaro tikintys Kristų, laikų pabaigoje bus kartu su Viešpačiu garbėje. Dievo Motiną Mariją Dievas apsaugojo nuo gimtosios nuodėmės. Dievas norėjo, kad Jo Sūnaus Motina turėtų šventą sielą ir šventą kūną. Šią tiesą atskleidžia angelas Gabrielius, kai apsireikšdamas Marijai taria: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Marijos išsirinkimo priežastis buvo jos nusižeminimas. Ir mus Viešpats gali išsirinkti ir per mus padaryti daug didžių dalykų, jeigu turėsime tikėjimo ir nusižeminimo.

Ši iškilmė suteikia progą paegzaminuoti savo gyvenimą ir atsakyti į klausimą: ar mes taip įtikime Dievą kaip Mergelė Marija? Marijos giminaitė Elzbieta sušuko: „Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta.“ Marijos tikėjimas niekada nesusvyravo, ji niekada nepriekaištavo Dievui net sunkiausiais gyvenimo momentais, buvo kartu su savo Sūnumi ir nedvejodama per visą savo gyvenimą tardavo Dievo valiai „taip“. Švęsdami šią nuostabią šventę pagalvokime apie savo pareigų atlikimą, ar jas atliekame su nusižeminimu ir pasiaukojimu, su meile Dievui ir žmonėms, kaip kad jas atliko mūsų dangiškasis pavyzdys Mergelė Marija.

Marija Motina tiems, kurie turi motinas, ir tiems, kurie jų neturi, tiems, kurie yra laimingi, bet dar labiau tiems, kurie laimės nė trupinėlio neturi. Šiandien Dievo Motina yra danguje kartu su savo Sūnumi. Ji su nerimu stebi mūsų įtemptą gyvenimą, mato mūsų vargus, skausmus ir nuodėmes. Jos gailestinga širdis užtaria mus Sūnui Jėzui Kristui. Ji yra mūsų dvasinė Motina. Ji rūpinasi mumis kaip savo vaikais. Todėl drąsiai galime į Ją kreiptis užtarimo ir pagalbos. Atminkite, šalia žemiškosios motinos jūs turite dangiškąją Mamą, kuri visada jus myli ir yra pasirengusi padėti. Ji yra tarpininkė tarp mūsų ir Kristaus. Tereikia tik su meile ir pasitikėjimu į Ją kreiptis.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2015-07.pdf