Dievo ir mūsų gera valia

Garbė Dievui Aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms – Pax hominibus bonae voluntatis.“ Šis himnas, su džiaugsmu giedamas kasdien šv. Mišiose per visą Kalėdų savaitę, prasideda žodžiais, kuriuos giedojo angelai, pirmą kartą paskelbę Išganytojo gimimą Betliejuje. Šių žodžių prasmė iš tikrųjų labai turtinga. Šv. Lukas, vartodamas posakį „gera valia“, kalba ne apie žmonių gerą valią, bet veikiau apie Dievo geranoriškumą ir palankumą žmonėms, jo gailestingumą ir jo išganymo užmojį, kuris apima visą žmoniją. Todėl greičiausiai reikėtų versti ne „ramybė geros valios žmonėms“, bet „ramybė žmonėms, kuriuos Dievas myli“. Tačiau yra aišku, ir mums labai svarbu tai pastebėti, kad po to mes esame kviečiami tapti geros valios žmonėmis veikiamąja šių žodžių prasme, priimdami Dievo meilę ir sutikdami bendradarbiauti su juo. (Tad Gloria himno pirmosios eilutės dabartinė lietuviška versija yra ne klaidingas, bet visiškai teisėtas variantas.)

Šventoji Šeima, kurią minime šiandien, buvo pirmoji vieta žemėje, kur žmogaus gera valia visiškai ir tobulai atitiko dieviškąją valią, pirmoji vieta, kur Dievo ramybė tikrai įsikūnijo. Tai įvyko pirmiausia Kristaus asmenyje, jo žmogiškoje prigimtyje. Pasak Laiško žydams, Jėzus „ateidamas į pasaulį“, t. y. nuo prasidėjimo Marijos įsčiose akimirkos, kreipėsi į Tėvą 39-osios psalmės žodžiais, kurie puikiai apibūdina jo misiją: „Tu paruošei man kūną… štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios.“ Tą pačią akimirką Marija ištaria savo fiat, „tebūna man pagal tavo žodį“, sutikdama tapti Dievo motina ir bendradarbiauti įvykdant išganymo planą. Kiek vėliau šv. Juozapas savo ruožtu, nugalėjęs savo abejones gaudamas apreiškimą per sapną, įsipareigoja pasiimti Mariją, savo sužadėtinę. Šitaip jis tampa vedliu ir saugotoju Šventosios Šeimos, kuri nuo šiol yra įkurtas židinys karščiausios meilės, turėsiančios uždegti visą pasaulį.

Per trisdešimties metų laikotarpį, kuris apima viešnagę Betliejuje, piligrimų keliones į Jeruzalės šventyklą, varginančias bėgimo į Egiptą staigmenas, pagaliau ilgą, ramų paslėptą gyvenimą Nazarete, Šventoji Šeima buvo tarsi mokykla, kur Jėzus, Marija ir Juozapas nuolat kartu praktikavo klusnumą ir kantrybę, augdami išmintimi, meile, geranoriškumu ir ramybe. Juozapas ir Marija, augindami Jėzų, nuolat žvelgė tikėjimo akimis į be galo juos viršijantį vaiko slėpinį. Auklėdami sūnų, jie patys tapo jo pirmaisiais mokiniais. Gautos pamokos turėjo juos ruošti priimti skausmingus išsiskyrimus, kurių reikės ateityje, kad Kristus galėtų iki galo atlikti savo misiją. Jėzus savo ruožtu, nors būdamas Dievo Sūnus, savo žmogiškosios šeimos švelnioje aplinkoje pradėjo mokytis to klusnumo, kurį vėliau turės didvyriškai vykdyti iki kryžiaus mirties.

Šventoji Šeima mums turi būti didelis įkvėpimas ir sektinas pavyzdys. Visos mūsų krikščioniškos šeimos, taip pat ir mūsų parapijos bei bendruomenės yra pašauktos tapti „Viešpaties tarnavimo mokykla“. Viešpaties šeima ir tarnavimo mokykla – tai vieta, kur mes galime nuolat, kaip Marija ir Juozapas, kontempliuoti Kristaus slėpinį ir tapti jo mokiniais. Kiekviena šeima ar bendruomenė gali tapti vieta, kur, gyvendami kartu ir išlikdami klusnūs ir mylintys, mes galime tikrai ugdyti geranoriškumą ir ramybę; vieta, kur galime atkakliai melstis ir dirbti, ištikimai, kantriai pakeldami savo ir kitų brolių silpnumus, nuolat atleisdami vieni kitiems; vieta, kur, išgyvename daugybę mažų, kasdieninių išbandymų tikėdamiesi iš Dievo malonės gauti stiprybės pakelti ir didelius išbandymus, kurie kartais neišvengiamai iškyla kiekvienos bendruomenės ir kiekvieno žmogaus gyvenime.

Šitaip elgdamiesi, „kantrybe dalyvaujame Kristaus kentėjimuose, kad taptume jo garbės dalininkais“. Prašykime Jėzų, Mariją ir Juozapą mums padėti žengti toliau šituo keliu, kad Įsikūnijusio Kristaus malonė galėtų giliai įsišaknyti mūsų širdyse. Tada iš tikrųjų tapsime „geros valios žmonėmis“, tikrais liudytojais ramybės, kylančios ne iš šio pasaulio, bet vien tik iš Kristaus – Dievo ir Marijos Sūnaus, kuris didžiavosi būti vadinamas ir Juozapo sūnumi. Amen.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2017-11.pdf