4 advento sekmadienis (C)Pirmasis skaitinys

Temos: mažumas, gantyojas, kaimenė, saugumas, Dievo taika, Dievo karalystė

‘ O iš tavęs, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmė siekia tolimą senovę, seniai praėjusius laikus. Todėl jis paliks juos iki laiko, kai laukiančioji kūdikio bus pagimdžiusi; tuomet jo giminių likučiai sugrįš pas Izraelio vaikus. Jis tvirtai laikysis ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES galia, VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu. Jie gyvens saugiai, nes jo didybė pasieks žemės pakraščius. Jis pats bus taika! ‘
Michėjo 5:1-4

https://manobiblija.lt/biblija/RUB%7CKAV/MIC.5/Mich%C4%97jo-5

Psalmė

Temos: ganytojas, kaimenė, išgelbėjimas, vynmedis, vienybė su Dievu, šlovinimas

‘Klausykis, Izraelio Ganytojau! Tu, kuris vedi Juozapą lyg kaimenę, tu, kuris sėdi soste ant kerubų, apsireikšk Efraimo, Benjamino ir Manaso giminėms! Parodyk savo galybę ir ateik mūsų gelbėti! Atsigręžk vėl į mus, Galybių Dieve! Pažvelk į mus iš dangaus ir pamatyk. Pasirūpink tuo vynmedžiu. Ateik ir globok, ką tavo dešinė pasodino, jauną kamieną, kurį sau stiprų išauginai. Suteik pagalbą savo dešinės vyrui, žmogaus sūnui, kurį sau stiprų išauginai! Tada mes daugiau nebesitrauksime nuo tavęs; laikyk mus gyvus, ir mes šlovinsime tavo vardą! ‘
Psalmynas 80:2-3,15-16,18-19

https://manobiblija.lt/biblija/RUB%7CKAV/PSA.80/Psalmynas-80

Antrasis skaitinys

Temos: aukos ir atnašos, nuodėmių atpirkimas, klusnumas Dievo valiai, Senojo Įstatymo įvykdymas, Jėzaus Auka

‘Todėl ateidamas į pasaulį jis byloja: Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukojimai už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu, kaip knygos ritinyje apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve, valios! Anksčiau pasakęs: Aukų ir atnašų, deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmes tu nebenori, nemėgsti – o jos atnašaujamos pagal Įstatymą, – paskui jis paskelbė: Štai ateinu vykdyti tavo valios. Jis panaikina viena, idant nustatytų kita. Dėlei tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. ‘
Hebrajams 10:5-10

https://manobiblija.lt/biblija/RUB%7CKAV/HEB.10/Hebrajams-10

Evangelija

Temos: tarnystė, Dievo valios vykdymas, Šventoji Dvasia, pranašystė, tikėjimas, palaiminimas ir laimė, Dievo Motina

‘Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius! Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?! ‘
Luko 1:39-45

https://manobiblija.lt/biblija/RUB%7CKAV/LUK.1/Luko-1

Pirmajam skaitiniui

Antrajam skaitiniui

Evangelijai

Pirmasis skaitinys

Antrasis skaitinys

Evangelija

Šaltinis: Plg. Scott Hahn. Ignatius Catholic Study Bible